วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตชด.ปักธง เด็กอ่านออกเขียนได้


กก.ตชด.๓๒ ปักธง 'อ่านออกเขียนได้'

ผลการติดตามนิเทศและประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ตชด.สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ตาม "โครการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรา ชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา" โดยใช้หลักสูตรทุ่งสักอาศรม และการสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ระยะต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกครูและโรงเรียนต้นแบบ ได้ผลสรุปดังนี้

๑.ครูอนุบาลต้นแบบ
๑.๑ ครูอนุบาลต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์ โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ส.ต.อ.หญิงชลธิชา พงศ์รัตนปรีดา โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๑.๒ ครูอนุบาลว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
นางสาวณัฐณิชา แซ่มี่ โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒.ครู ป.๑ ต้นแบบ
๒.๑ ครู ป.๑ ต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมี มาตรฐาน “ดีเยี่ยม” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) ได้แก่
จ.ส.ต.สิรวิชญ์ อุดวัน โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ส.ต.ท.หญิงศุลี ปันน้อย โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๒.๒ ครู ป.๑ ว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
ส.ต.ท.หญิงวิราภรณ์ เตรียมพิชิต โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ด.ต.หญิงดาริกา ปัญญาเตรียม โรงเรียนสังวาลวิท ๘ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๓.ครูอาสาต้นแบบ
๓.๑ ครูอาสาต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมี มาตรฐาน “ดี-ดีมาก” (มาตรฐาน "ดี" ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมาตรฐาน "ดีมาก" ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
ด.ต.สราวุธ สร้อยจิต (ดีมาก) โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน
ด.ต.หญิงรุจิรา อินสมบัติ (ดีมาก) โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ด.ต.อติเทพ สง่าแรง (ดี) โรงเรียนสังวาลวิท ๘ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
จ.ส.ต.ยุทธนา เสริมสุขเมฆ (ดี) โรงเรียน ตชด.สมถวิลจินตมัย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
จ.ส.ต.หญิงโสภา ศรีสุข (ดี) โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย

๔.โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) ที่สามารถบริหารกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนอ่านออกเขียน ได้อย่างมีมาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน (โดยครูใหญ่ : ร.ต.ต.อารมณ์ มาลัย และคณะครูผู้สนับสนุน)
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา (โดยครูใหญ่ : ร.ต.อ.อารี ทุนอินทร์ และคณะครูผู้สนับสนุน)

๕.หน่วยงานต้นแบบ
หน่วยงานต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) สามารถบริหารกำกับหลักวิชาการติดตามนิเทศและประเมินผล กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
กก.ตชด.๓๒ (โดยคณะผู้บริหารและฝ่ายวิชาการติดตามนิเทศและประเมินผล : พ.ต.ท.ปรีชา วังจินา, ร.ต.ต.ครรชิต พูนวิเชียร, ด.ต.สมอน ธิรินทอง, ด.ต.สงวน กาติ๊บ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

คณะวิทยากรและผู้สนับสนุนโครงการที่ร่วมติดตามนิเทศและประเมินผลประกอบด้วย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ นางสาวในดวงตา ปทุมสูติ จากทุ่งสักอาศรม สุพรรณบุรี, คุณอภิษฎา ศศิประภา และคณะผู้แทนมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ถึงวันนี้เด็กๆ ชาวดอยบนที่สูงหลากหลายชนเผ่าฟังและพูดภาษาชนเผ่ามาแต่อ้อนแต่ออก สามารถฝึกฝนภาษาไทยกระทั่งอ่านออกเขียนได้อย่างน่าทึ่ง แล้วเด็กๆ ที่ฟังและพูดไทยมาแต่กำเนิดในพื้นที่ราบทั่วทุกภูมิภาค จะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต่อไปอีกกี่มากน้อยและเนิ่นนานปานใดหนอ?

------------------------------
ครูกานท์ : ทุ่งสักอาศรม
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
รูปภาพ : กก.ตชด.๓๒ ปักธง 'อ่านออกเขียนได้'

ผลการติดตามนิเทศและประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ตชด.สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ตามหลักสูตรทุ่งสักอาศรม และการสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ระยะต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกครูและโรงเรียนต้นแบบ ได้ผลสรุปดังนี้

๑.ครูอนุบาลต้นแบบ
๑.๑ ครูอนุบาลต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์ โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
สตอ.หญิงชลธิชา พงศ์รัตนปรีดา โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๑.๒ ครูอนุบาลว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
นางสาวณัฐณิชา แซ่มี่ โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒.ครู ป.๑ ต้นแบบ
๒.๑ ครู ป.๑ ต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน “ดีเยี่ยม” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) ได้แก่
จ.ส.ต.อชิรวิชญ์ อุดวัน โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ส.ต.ท.ศุลี ปันน้อย โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๒.๒ ครู ป.๑ ว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
สตท.หญิงวิราภรณ์ เตรียมพิชิต โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ดต.หญิงดาริกา ปัญญาเตรียม โรงเรียนสังวาลวิท ๘ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๓.ครูอาสาต้นแบบ
๓.๑ ครูอาสาต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน “ดี-ดีมาก” (มาตรฐาน
 

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net