วันที่ จันทร์ มีนาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้เข้ากันได้โดยธาตุ


*************     

       สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์  สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรเดินจงกลมร่วมกับพระภิกษุมากหลายในที่ที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค  แม้ท่านพระโมคคัลลานะ  ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระอนุรุทธ์  ท่านพระปุณณะ  ท่านพระอุบาลี ท่านพระอานนท์และท่านพระเทวทัต  (แต่ละท่าน)ต่างก็เดินจงกลมกับพระภิกษุมากหลายไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค

       ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลายเห็นสารีบุตรกำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ? "

       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีปัญญามาก.....ท่านทั้งหลายเห็นมหาโมคคัลลานะกำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

       " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีฤทธิ์มาก.....ท่านทั้งหลายเห็นมหากัสสปะกำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

       " เห็น พระเจ้าข้า ! "      

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นธุตะวาทะ(ผู้กล่าวในทางขัดเกลากิเลส คือสรรเสริญการประพฤติธุดงค์)มาก.....ท่านทั้งหลายเห็นอนุรุทธ์กำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

       " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีทิพยจักษุ.....ท่านทั้งหลายเห็นปุณณะ มันตานีบุตรกำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

     " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นธรรมกถึก(ผู้แสดงธรรม).....ท่านทั้งหลายเห็นอุบาลีกำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

       " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นพระวินัยธร(ผู้ทรงวินัย).....ท่านทั้งหลายเห็นอานนท์กำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

       " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้สดับตรับฟังมาก.....ท่านทั้งหลายเห็นเทวทัตกำลังเดินจงกลมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ?"

         " เห็น พระเจ้าข้า ! "

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีความปรารถนาลามก.."

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ ย่อมลงกันได้โดยธาตุ ผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเข้ากันได้ ย่อมลงกันได้กับผู้มีอัธยาศัยเลว ผู้มีอัธยาศัยดีงามย่อมเข้ากันได้ ลงกันได้กับผู้มีอัธยาศัยดีงาม.."

 " ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! แม้ในอดีตกาลนานไกล ...แม้ในอนาคตกาลนานไกล ...แม้ในปัจจุบันกาลนานไกล... สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้โดยธาตุ ลงกันได้โดยธาตุ ทั้งผู้มีอัธยาศัยเลว  อัธยาศัยดีงาม."

                              (สังยุตตนิกาย นิทานวัตต์  ๑๖/๑๘๖)

                                                                   *****

โดย หนุ่มกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net