วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

teamviwer 9 on ubuntu 14.04 64 bit


ติดตั้งไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่ได้ error ตลอด

Unpacking teamviewer (from teamviewer_linux_x64.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of teamviewer:
 teamviewer depends on lib32asound2; however:
  Package lib32asound2 is not installed.
 teamviewer depends on lib32z1; however:
  Package lib32z1 is not installed.
 teamviewer depends on ia32-libs; however:
  Package ia32-libs is not installed.

dpkg: error processing teamviewer (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 teamviewer

I tried

sudo apt-get -f install

Getting

Package ia32-libs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0

Package lib32asound2 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'lib32asound2' has no installation candidate
E: Package 'ia32-libs' has no installation candidate

I can't even get to the

sudo dpkg -i teamviewer_linux_x64.deb

If I force installation

sudo dpkg --force-depends -i teamviewer_linux_x64.deb

Although it's "Setting up Temviewer" it gives me this

enter image description here

 

มาดูวิธีแก้กัน 

First, download it:

wget http://www.teamviewer.com/download/teamviewer_linux.deb

Now you have 2 options. You can use gdebi (recommended) to solve the dependencies, or you can solve them yourself.

Gdebi method:

First, install gdebi:

sudo apt-get install gdebi

In the same directory you downloade the .deb file just run:

sudo gdebi teamviewer_linux.deb

It will list the dependencies and install it with a y.

 

อีกวิธีหนึง

Manual method:

Here you need to do everything manual. First, query the package dependencies so you can install them first:

dpkg-deb -I teamviewer_linux.deb | grep Depends

It will return something like this:

Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1, libasound2, libfreetype6, zlib1g, libsm6, libxdamage1, libxext6, libxfixes3, libxrender1, libxtst6

Just installing such dependencies with :i386 should be enough:

sudo apt-get install libc6:i386 libgcc1:i386 libasound2:i386 libfreetype6:i386 zlib1g:i386 libsm6:i386 libxdamage1:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxrender1:i386 libxtst6:i386

Then installing Teamviewer as normal:

sudo dpkg -i teamviewer_linux.deb

That should be all:

dpkg --no-act -i Downloads/teamviewer_linux.deb
dpkg: could not open log '/var/log/dpkg.log': Permission denied
Selecting previously unselected package teamviewer.
(Reading database ... 210950 files and directories currently installed.)
Unpacking teamviewer (from Downloads/teamviewer_linux.deb) ...


อ้างอิง
http://askubuntu.com/questions/362951/install-teamviewer-using-a-64-bits-system-but-i-get-a-dependency-error


โดย sniperthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net