วันที่ อังคาร เมษายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทธรรมกวี :: วันวิสาขบูชา(ดร.อมรวดี พรหมจรรยา-แทมมี่ แสงทิพย์)


บทธรรมกวี :: วันวิสาขบูชา(ดร.อมรวดี พรหมจรรยา-แทมมี่ แสงทิพย์)


L'Chai 085-1637455 
Chai Sangthip to Aj.Kunmae, Benjasin, Bunruang, Chukkree, Dr.Boonmee, Dr.Ed-Witawas, Jum-Warathip, Kabin, Kasem, Ken, Kob, Lee-Apisit, Macz-Tanapat, Maitree, Monta, Oy-Chaya, Pam-rodchares, Pan-Pantip, Pat, Prakarn, Prasert-Supang, Puuk-Salaree, Ruangrit, Supaporn, Tao, Wuthipong show details 14:03 (1 minute ago) 
---------- Forwarded message ---------- From: Dr.Amornvadee Pormajanya <dr_tammy@hotmail.com> Date: 2010/5/27 Subject:

ภาพพุทธประวัติ สวยงาม เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก To: Arjun Chai Sangthip <chaisangthip@gmail.com> สวัสดีค่ะ ผ่านเรื่องร้ายๆ มามากแล้ว สงบกันเสียทีนะคะ มาทำบุญกันดีกว่าค่ะ การให้อภัยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ที่เขียนมามิใช่การอวดรู้ แต่เพียงเพราะว่า เราเป็นชาวพุทธค่ะ

๐ วันสำคัญที่ยิ่งใหญ่แห่งศาสนา
วันวิสาขบูชาเวียนมาถึง
พวกเราชาวพุทธจิตคำนึง
รำลึกซึ่งพระเมตตาพระบารมี 
๐ พระประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
สามเหตุการณ์บรรจบครบรัศมี
ทุกหมู่เหล่าชาวพุทธหยุดราคี
อัญชลีแด่องค์สมเด็จพระภควันต์ 
๐ แปดสิบปีก่อนพุทธกาลนานมาแล้ว
องค์พระแก้วเสด็จลาจากดุสิตสวรรค์
ณ สถานที่ศิกดิ์สิทธิ์ลุมพินีวัน
พระประสูติพลันโลกสว่างด้วยพระบารมี 
๐ บุญพระบารมีปัญญามากล้นพ้น
พระฝึกฝนจนหลุดพ้นจากวิถี
ทรงตรัสรู้สัจธรรมธรรมบารมี
ณ ร่มศรีมหาโพธิ์เนรัญชรา 
๐ พระปรีชาโปรดเวไนยสัตว์
ด้วยสัจธรรมอริยสัจสี่ 
ชี้อริยสัจธรรม..ห่างลำเค็ญ
อีกทั้งเบญจขันธ์อันเกิดกาย 
๐ ณ สาลวโนทยานดับสังขาร
พระปรินิพพานสงสารหาย
สี่สิบห้าปีโปรดเวไนย
สถิตย์ไว้ไตรรัตน์สะบัดธง
๐ ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าในปีนี้
ขอชวนชี้ไหว้ไตรรัตน์ขจัดหลง 
ทั้งธูปเทียนเวียนไปพร้อมบุษบง
ทั้งหมู่สงฆ์ คฤหัสถ์ ปฏิบัติเอยฯ.....

วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น "วันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และ "วันสำคัญของโลก"ตามมติเอกฉันท์ของ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน) โดยในประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของ ไทย ซึ่งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทิน จันทรคติของไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8สองหน (ตามปฏิทินจันทรคติไทย)

วันวิสาขบูชา นั้น ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมาเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียใน ปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 (หรือเดือนวิสาขะ) ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจน ปัจจุบัน วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว โดยบางประเทศจะเรียกพิธีนี้ว่า พุทธชยันตี (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย,ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศศรีลังกา, ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาเป็นต้น (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) โดยในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ปัจจุบัน วันวิสาขบูชา ถือได้ว่า เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก"วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)" หรือ "วันสำคัญของโลก" (ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542) ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้"เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอรปไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้นนี้ ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ วันวิสาขบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (ตามปฏิทินจันทรคติไทย) จะตรงกับ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม (ตามปฏิทินสุริยคติ)

แทมมี่ค่ะ

Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now. -- ชัย แสงทิพย์/ชัย กรุงศรี/เนิน นราธร/พุทธญาณ สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม www.buddhapoem.com www.buddha-dhamma.com

Tammy

๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ วันวิสาขบูชา เรียน ท่านที่เคารพนับถือทุกท่าน
วันวิสาขบูชา เดิมทีทางสหประชาชาชาติ จะลงมติเป็นวันหยุดของสหประชาชาติ แต่เปลี่ยนเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกโดยการยอมรับและลงมติแล้ว โดยข้อเสนอของ ศรีลังกา สเปน โครเอเชีย ฯลฯ (แต่ระยะช่วงเวลานั้น ไม่มี ไทย)และทางศรีลังกาให้เกียรติประเทศไทย จัดงานเป็นศูนย์รวมทั่วโลก และเลขาสหประชาชาติ ได้มาร่วมงานพร้อมปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย ก่อนหน้านี้ไม่นาน ข่าวไม่ใคร่ปรากฏมากนักตามหน้าหนังวสือพิมพ์ โดยทางสหประชาชาติได้ยกย่องพระพุทธเจ้า ซึ่งในความหมายทางภาษาอังกฤษมักเรียกพระพุทธองค์ว่า "Lord Buddha" เพราะมีเชื้อเจ้าศากยวงศ์ ซึ่งคำสอนเป็นปรัชญาทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัจจธรรม(TRUTH) พอที่จะสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ คือ
๑. ท่านสอนให้คนรักตน รักหมู่คณะด้วยสามัคคี ไม่แยกชนชั้น เลิกทาสโดยใช้ปัญญาที่ไม่เสียเลือดเนื้อและชีวิตซึ่งเดิมทางอินเดียและชมพูทวีปนั้นมีมานานมากว่า ๓,๐๐๐ ปีเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมาศึกษา เรียนรู้ โดยไม่เปลี่ยนศาสนาได้ ใช้คำสอน นับว่าเป็นการใจกว้างอย่างแท้จริง ไม่ให้หลงเชื่อ คำสอนที่งมงายตามลัทธิบางประเภทได้ สอนให้ตนเป็นที่พึ่งของตน และอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้โดยไม่เลือกวรรณะ ไม่เหยียดหยามดูถูกผู้อื่น
๒. ให้เรารู้จักเคารพนับถือ ยกย่อง บุคคลที่ควรบูชา คบบัณฑิตซึ่งเป็นผู้รู้แยกจำแนกความผิดถูก หลีกหนีคนใจร้าย คนใจดำ คนพาล
๓. คำสอนที่ให้รักษาศีล คือมีที่มาจากคำ ศิลา-ให้หนักแน่น ไม่แกว่งไปตามใจตน ยึดถือความถูกต้อง รักษาศีล ๕ ให้มั่น สังคมสงบสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน (เมื่อห้ามฆ่าสัตว์แล้ว มนุษย์ห้ามฆ่ากันด้วยไหม? ลองพิจารณาที่มนุษย์หันกลับมาเข่นฆ่าเอาชีวิตกัน แม้นจะกินเจ กินพืช ไม่กินสัตว์ แต่หากยุให้คนฆ่ากัน หรือพูดจาเหยียดหยามกัน เพ้อเจ้อ พูดหยาบ หรือส่อเสียดกัน จะสงบไปได้ไหม?)
๔. องคุลิมาลใจหยาบบาปช้ายังหันกลับมาเป็นอรหันต์ได้ แล้วเราที่ไปเรียนกันมา ผ่านเมืองนอกมา หรือศึกษาในประเทศยึดติดกับวัตถุ ความคิดของตนที่ป็นอัตตาว่าถูกต้องเสมอมา ลองกลับมาคิดว่า สิ่งใดถูกต้องเป็นสัจจธรรมหรือเพียงทำความจริงให้ปรากฏเท่านั้น
๕. ข้าพเจ้าเองได้พิสูจน์และไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ มาแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ และจะหาโอกาสพาเพื่อนญาติธรรม กัลยาณมิตรไปอีกสักครั้ง เพื่อปฏิบัติสมณธรรมยังสถานที่เหล่านี้อีกครั้ง หากคนโบราณยุคก่อนพูดปดโกหก รัฐบาลอินเดียคงไม่รักษาสภาพเช่นนี้มาได้กว่า ๒,๕๕๓ ปี รวมอายุพระพุทธองค์อีก ๘๐ ปี เป็นจำนวนกว่า ๒,๖๐๐ ปีเศษ
๖. วันนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าสมณโคตมะ องค์ที่ ๔ ในภัทรกัปป์ จะมีมหาบุรุษ บุรุษท่านใดที่เกิด รู้แจ้ง และตายในวันเพ็ญ เดือน ๖ ตรงกัน เราทั้งหลายขอรำลึก พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ ของพระพุทธองค์ ด้วยการ ให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม พร้อมด้วยการละความชั่วทุกชนิด กระทำแต่ความดี และฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อหวังมรรคผลนิพพานในอนาคตกาล และระหว่างท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏฏ์นี้ ขอคุณงามความดี อานิสงส์ของพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย รวมทั้งข้าพเจ้าเอง ญาติ มิตร สหาย และบุคคลทุกท่าน ทุกศาสนา มีความอยู่ดีกินดี ร่มเย็นเป็นสุข จิตไม่อาฆาตมาดร้ายต่อกัน มีเมตตาไมตรีจิตต่อกันในฐานะเพื่อนร่วมโลก หยุดเข่นฆ่าต่อกัน หยุดใส่ร้ายป้ายสี หยุดทำลายล้างต่อกัน หยุดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว หยุดคิดร้าย อโหสิกรรมต่อกัน ขมากรรมต่อกัน บูชาความดีที่เขามีอยู่ แผ่ความรักความเมตตาต่อกัน และอธิษฐานให้เราสมปรารถนาโดยเร็วพลัน เทอญ.

ขอแสดงความนับถือ

Tammy Date : 2010-05-30 11:18:36 IP : 58.11.97.31

จาก www.buddha-dhamma.com

ชัย แสงทิพย์

chaisangthip@gmail.com 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net