วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงินเดือน บัญชี ๓ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น


   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) โดยนายปริญญา  นาคฉัตรีย์ ประธาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) แล้ว เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยในสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้ คือ การยกเลิก มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่๒ และให้ใช้ มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับนี้แทน 

   ประกาศ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗) กล่าวคือ เป็นการประกาศใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี๓ ที่ปรากฎในท้ายของประกาศนี้ มีผลย้อนหลัง ไปจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

   ผลจากการประกาศใช้มาตรฐานนี้ ทำให้ ข้าราชการ /พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๖๐บาท ต่อเดือน ปริญญาโทได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ ๑๗,๕๗๐ บาท และปริญญาเอก ๒๑,๑๔๐ บาทส่วนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ก็จะได้รับการชดเชย การปรับเงินเดือนเพิ่มให้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศกำหนด  แต่ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ณ ขณะนี้ ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากต้องรอให้ รมต.ลงนาม และส่งให้ ก.อบต.จังหวัดประกาศใช้ในแต่ละจังหวัดเสียก่อน อปท.จึงจะสามารถที่จะปรับใช้เงินเดือน ตามอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี๓ ดังกล่าวได้

   จึงกราบวิงวอนไปยัง ท่าน รมต.ประชา ประสพดี อีกครั้งหนึ่งว่า ให้ท่านโปรดกรุณา ลงนามประกาศใช้ ระเบียบดังกล่าวโดยเร็วเถอะครับ นึกว่าเห็นใจ บรรดา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ อยูในระดับล่างให้ มีขวัญ และกำลังใจ ยืนอยู่เคียงข้างรัฐบาลอย่างเสมอภาคกับข้าราชการประเภทอื่นๆอีกสัก ครั้งครับ

   

โดย บุระเบะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net