วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

..หยุด...เรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึก ....


จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอด

กาลนาน.....ด้วยการเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นมิตร

 

 

.....วันนี้มีชาวพุทธไม่น้อยที่ เรียกร้องพระศาสดาด้วยความเป็นข้าศึก ไม่เรียกร้องพระศาสดาด้วยความ

เป็นมิตร....ทั้งๆที่พระศาสดาคือ ผู้ประกาศพระสัทธรรมที่ประเสริฐ...

หยุดเถิดครับ

 

[๓๕๕]  ดูกรอานนท์  ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึก  ไม่ใช่

เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรอย่างไร  ดูกรอานนท์  ศาสดาในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้อนุเคราะห์

แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า  นี่เพื่อประโยชน์

เกื้อกูลแก่พวกเธอ  นี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอ  เหล่าสาวกของศาสดานั้นไม่ฟังด้วยดี  ไม่

เงี่ยโสตสดับ  ไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดา  ดูกรอานนท์  อย่างนี้แล

เหล่าสาวกชื่อว่าเรียกร้อง  ศาสดาด้วยความเป็นข้าศึก  ไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตร  ฯ

        [๓๕๖]  ดูกรอานนท์  ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่เรียกร้อง

ด้วยความเป็นข้าศึกอย่างไร  ดูกรอานนท์  ศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์  แสวงหา

ประโยชน์เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า  นี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูล

แก่พวกเธอ  นี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอ  เหล่าสาวกของศาสดานั้น  ย่อมฟังด้วยดี  เงี่ยโสต

สดับ  ตั้งจิตรับรู้และไม่ประพฤติ  หลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดา  ดูกรอานนท์  อย่างนี้แล  เหล่า

สาวกชื่อว่าเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นมิตร  ไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นข้าศึก  ฯ

ดูกรอานนท์  เพราะฉะนั้นแล  พวกเธอจงเรียกร้องเราด้วยความเป็นมิตรอย่าเรียกร้อง

ด้วยความเป็นข้าศึก  ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอด

กาลนาน  ดูกรอานนท์  เราจักไม่ประคับประคองพวกเธอ  เหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะ

ดินดิบที่ยังดิบๆ  อยู่  เราจักข่มแล้วๆจึงบอก  จักยกย่องแล้วๆ  จึงบอก  ผู้ใดมีแก่นสาร

ผู้นั้นจักตั้งอยู่  ฯ

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

โดย อินทรีย์ภูเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net