วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: เอกลักษณ์ของฅนไทยวันนี้


 

๑)รักเอกราช ๒)รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ๓)ซื่อสัตย์-กตัญญู

 ๔)เชิดชูครูอาจารย์ ๕)ชอบบันเทิงสุขสนุกสนาน ๖)ฉลาดในการประสานประโยชน์กิจ ๗)รักอิสระเสรี ๘)มีสติปัญญา

๙)มีสัมมาทิฏฐิ ๑๐)มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๑)มีใจอันกว้างขวาง

๑๒)มีเลือดทางนักสู้ ๑๓)รู้จักอภัย ๑๔)"ยิ้มสยาม"สดใส

๑๕)รู้เกรงใจคน ๑๖)อ่อนน้อมถ่อมตน ๑๗)เชื่อผลแห่งกรรม

๑๘)คิด-ทำ-พูดดี ๑๙)มีใจรักสงบ ๒๐)เคารพผู้ใหญ่

๒๑)จิตใจเมตตาการุณย์ ๒๒)ยืดหยุ่นทั่วไป

๒๓)ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น ๒๔)รักถิ่น-รักครอบครัว

๒๕)ไม่เห็นแก่ตัว ๒๖)ไม่เมามัวในกิเลส

๒๗)มีเหตุมีผล ๒๘)ตัวตนไม่ยึดติด

๒๙)ในจิตมีพระและนิพพาน ๓๐)ทุกกาลคิดถึงความตาย

๓๑)ไม่เหนื่อยหน่ายแผ่เมตตา ๓๒)สุข-ทุกข์มาปล่อยวาง

๓๓)สะสางชำระกิเลสในจิต ๓๔)บาป-ความผิดไม่ทำ

๓๕)บุญน้อมนำโมทนา ๓๖)นำพาช่วยผู้อื่น

๓๗)จิตสดชื่นผ่องใส ๓๘)มีใจเผื่อแผ่ ๓๙)แน่วแน่ในกุศล

๔๐)มุ่งมรรค-ผล-นิพพาน ๔๑)มั่นทาน-ศีล-ภาวนา

๔๒)อดทนทุกเวลา ๔๓)ทำหน้าที่ดีที่สุด

๔๔)เลิศมนุษย์ด้วยศีลธรรม ฯ....

 

๑.๐ ฅนไทยนี้มีศรีศักดิ์"รักเอกราช"    ใจฉกาจแกร่งฉกรรจ์มิหวั่นไหว

ใช่อยู่ใต้การครอบครองของชาติใด    "อธิปไตย"ไทยมีมาเนิ่นช้านาน

๒.ไทย"รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์"แจ่มชัดเด่น    โลกรู้เห็นทั่วไปแพร่ไพศาล

"สามสถาบันคือหลักชัย"ไทยชั่วกาล    "ใครรุกรานจักย่อยยับถึงอัปรา"!!!

๓.ไทย"ซื่อสัตย์-กตัญญู"รู้คุณท่าน    เมื่อถึงกาล"ตอบแทนบุญคุณ"รักษา

"ถือสัจจะ-สุจริต"ในจิตา    เป็นฐานาสาธุชนของคนดี!!!

๔.ไทย"เชิดชูครูอาจารย์"ท่านสอนสั่ง    ดวงจิตตั้งบูชาคุณราศี

"ศิษย์เชิดชูครูบา-วิชาดี    งาน-หน้าที่จะก้าวหน้าสถาพร"!!!

๕.ไทยชื่น"ชอบบันเทิงสุขสนุกสนาน"    แม้ทำงานก็สุโขสโมสร

"ถึงผิดหวังพลั้งพลาดไปไม่อาทร    ไม่เดือดร้อนแก้ไขใหม่"ให้คืนคง!!!

๖."ฉลาดในการประสานประโยชน์กิจ"    ปรับแนวคิดให้ชื่นชมสมประสงค์

กลับมา"พบกันครึ่งทาง"ต่างจำนง    มีขึ้น-ลงดุลยพินิจช่วยคิดกัน

๗.ฅนไทย"รักอิสระเสรี"เป็นที่สุด    เป็นมนุษย์สง่าแท้ไม่แปรผัน

ใครข่มเหงกดขี่ไม่มีวัน    ยอมอาสัญใช่ทาสาขี้ข้าใคร!!!

๘.ฅนไทยมี"สติปัญญา"คมกล้านัก    "พุทธศาสน์"ใช้เป็นหลักไม่ตักษัย

"มีปัญหาไม่ยอมแพ้"แก้กันไป    "สติมา-ปัญญาไว"เอาชัยเชิง!!!

๙.ฅนไทยมี"สัมมาทิฏฐิ"ตริรอบคอบ    "ความเห็นชอบ"ทั้งใหญ่-น้อยไม่ลอยเหลิง

"เห็นชอบ-ถูกเสียแล้วมั่น"ในชั้นเชิง    "ไม่ถูกเพลิงตัณหาร้อนฟอนใจกาย"!!!

๑๐.ฅนไทย"มีความริเริ่มสร้างสรรค์"    สารพันมาประยุกต์สุขสมหมาย

"ในวิกฤตมีโอกาส"โอภาสพราย    "ในความตายยังมีเกิด"สูงเลิศลอย!!!

๑๑.ฅนไทย"มีใจอันกว้างขวาง"    ไม่ปิดทางรุกไล่เปิดให้ถอย

"เปิดโอกาสแก้ตัว"ต่อสมรอคอย    อย่าผิดบ่อยซ้ำชาก...ยากทุรน!!!

๑๒."มีเลือดทางนักสู้"จึงอยู่รอด    ไทยเป็น"ยอดผู้กล้าแกร่ง"ทุกแห่งหน

ไทย"บ้าบิ่น-ยอดนักสู้"ทุกผู้คน    เลือดเข้มข้น"ไทยสยาม"นามระบือ!!!

๑๓.๐ ฅนไทย"รู้จักอภัย"ไม่ร้ายตอบ    "ลืมง่าย"ชอบโกรธาไม่สาถือ

"แล้วก็แล้วกันไป"ให้รามือ    ฅนไทยชื่อว่ายิ่งใหญ่"อภัยทาน"!!!

๑๔."ยิ้มสยามสดใส"พิมพ์ใจยิ่ง    แล้วทุกสิ่งจะตรึงใจเกินไขขาน

ฅนไทย"ยิ้ม-หัวเราะ"ไว้ใจชื่นบาน   รอยยิ้มหวาน"ยิ้มสยาม"งดงามจริง!!!

๑๕.ฅนไทย"รู้เกรงใจคน"วิมลศรี    เป็น"ผู้ดี"เพริศพรรณรายทั้งชาย-หญิง

ทรงไว้ซึ่ง"คุณธรรมล้ำค่า"จริง    อ่อนโยนยิ่ง"เกรงใจคน"มีผลงาม!!!

๑๖.ไทย"อ่อนน้อมถ่อมตน"ดีล้นนัก    มี"คนรัก"หลายหลากไร้ขวากหนาม

"ลดอัตตา-ตัวตน"ส่งผลตาม    เป็น"คนงามมีเสน่ห์"ทุกเพลา

๑๗.ฅนไทย"เชื่อผลแห่งกรรม"นำทุกข์-สุข    ทุกยามยุคใช่มี-ขาดวาสนา

"รวยหรือจนเป็นผลกรรมที่ทำมา"    เป็นสัจจา"ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม"!!!

๑๘.ฅนไทย"คิด-พูด-ทำดี"นำสุข    "ถึงมีทุกข์เหมือนไม่มี"ที่ตกต่ำ

เพราะ"ทำดีผลเป็นบุญ"ช่วยหนุนนำ    คลายเคราะห์กรรมก็เพราะบุญให้อุ่นทรวง!!!

๑๙.ฅนไทยนี้"มีใจรักสงบ"    หยุดคือจบย่อม"มีชัย"อันใหญ่หลวง

"รักสงบจบที่เรา"ไม่เศร้าทรวง    พ้นจาก"บ่วงอารมณ์"ก็ร่มเย็น

๒๐.ฅนไทย"เคารพผู้ใหญ่"ในวันนี้    ก็เพราะมี"คารวธรรม"นำสุขเห็น

รู้"ที่สูง-ที่ต่ำ"ก็จำเป็น    ใครมองเห็นทุกครา....ก็น่าชม!!!

๒๑.ฅนไทย"มีจิตใจเมตตาการุณย์"    ด้วยใบบุญนำหนทางที่สร้างสม

"ทศบารมี"ไม่ไกลได้ภิรมย์    ทั้ง"เทพ-พรหม-สัตว์-มนุษย์"สุดชมเชย

๒๒.ฅนไทย"ยืดหยุ่นทั่วไป"ปรับได้หมด    รู้เพิ่ม-ลด"ผิดเป็นครู"ใช่อยู่เฉย

"ทางสายกลาง-รู้เพียงพอ"ก็เสบย    น่าชื่นเชย"ยืดหยุ่นเป็น-เย็นสบาย"!!!

๒๓.ฅนไทย"ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น"    ทั่วแผ่นดิน"ศักดิ์ศรี"มีความหมาย

"เกียรติศักดิ์ต้องรักษา"กว่าจะตาย    ทั้งหญิง-ชายพิทักษ์ไว้ให้ยืนยง!!!

๒๔.ไทย"รักถิ่น-รักครอบครัว"ของตัวเอง    ใครข่มเหงตีให้แตกแหลกเป็นผง

"พ่อ-แม่-ลูกรักกันไว้"ไทยมั่นคง    รักเสริมส่งจากครอบครัวไปทั่วแดน

๒๕.๐ ฅนไทย"ไม่เห็นแก่ตัว"ทั่วท้องถิ่น    ทั่วแผ่นดินไทยสิ้นทุกข์เป็นสุขแสน

"เหมือนน้อง-พี่"ช่วยเหลือเอื้อเมื่อแคลน-    ขาดทดแทนเจือจุนให้อุ่นอิง!!!

๒๖."ไม่เมามัวในกิเลส"เหตุเกิดทุกข์    หลงสนุกไม่กล้ำกรายทั้งชาย-หญิง

"งานเป็นงาน-เล่นเป็นเล่น"เห็นความจริง    ทุกสรรพสิ่ง"เกิดแล้วดับ"ย่อยยับไป!!!

๒๗.ฅนไทยนี้"มีเหตุมีผล"ชอบค้นคิด    เพ่งพินิจ"ความถูกต้อง"จิตผ่องใส

"จิตสงบก็พบธรรม"อันอำไพ    "หนึ่งคือใจ"สำคัญสุดมนุษย์เรา!!!

๒๘.ฅนไทยนี้"ตัวตนไม่ยึดติด"    ตัด"อวิชชา-กาม"...ดับความเขลา!!!

"ทุกสิ่งอย่างปล่อยวางลง"ปลงแค่เงา    "อัตตาเรา-ของเราไม่มี"ในตัว!!!

๒๙.ฅนไทย"ในจิตมีพระและนิพพาน"    ทุกๆกาล"พระเป่ามนต์"อยู่บนหัว!!!

"จิตพุทธะ-อยู่ในใจ"อย่าได้กลัว    "พระโปรดทั่วทุกชีวา"ฟ้าจรดดิน!!!

๓๐.ฅนไทย"ทุกกาลคิดถึงความตาย"    แสนสบายจิตชุ่มฉ่ำด้วย"ธรรมศีล"

"ไม่ประมาท"ให้พลาดผิด"เท้าติดดิน"    ชั่วชีวิน"มรณาเป็นยาดี"

๓๑."ไม่เหนื่อยหน่ายแผ่เมตตา"มหากุศล    เหล่าฅนไทยทุกๆคนวิมลศรี

"แผ่เมตตาไปสามโลก"โชคทวี    "รักเต็มที่"ทั้ง"สัตว์-มนุษย์สุดเทวา"!!!

๓๒."สุข-ทุกข์มาปล่อยวาง"อย่างง่ายๆ    "ปล่อยใจ-กาย"เป็นธรรมเอก"อุเบกขา"

"หนักเพราะแบก-วางเบา"พลันด้วยปัญญา    "สุข-ทุกข์มาให้ปล่อยวาง"ลงข้างกาย!!!

๓๓.ไทย"สะสาง-ชำระกิเลสในจิต"    มหามิตร"ปัญญาญาณ"ประมาณหมาย

"วิปัสสนา"พาไปถึงซึ่งสุดท้าย    "ไม่เกิด-ตาย...จิตวิมุติถึงพุทโธ"!!!

๓๔."บาป-ความผิดไม่ทำ"ให้ต่ำ-ชั่ว    เลิกเมามัว"ศีล"จงรักให้อักโข

"ศีลนำส่งถึงนิพพาน"ด้วยญาณโพธิ์    "จิตโสภิต"อิสโร...นะโมเม

๓๕."บุญน้อมนำโมทนา"อานิสงส์-    มีสูงส่งให้รู้กันอย่าหันเห

"ถึง๘๐-๙๐เปอร์เซ็นต์"เกณฑ์คะเน    อย่าลังเล"โมทนา"ไปล้วนได้บุญ!!!

๓๖."นำพาช่วยผู้อื่น"แสนชื่นจิต    ตลอดชีวิต"เมตตาธรรม"จักนำหนุน

เป็น"พุทธะ"ทุกเวลาจิตการุณย์    "มหาบุญ-ช่วยผู้อื่น"ทุกคืนวัน!!!

๓๗.๐ "จิตสดชื่นผ่องใส"ฅนไทยนี้    เมื่อ"จิตดี"ก็สิ้นทุกข์เป็นสุขสันต์ 

เพราะ"จิตดี...กาย-วาจาพาดี"พลัน    "จิตคนนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด"!!!

๓๘.ฅนไทย"มีใจเผื่อแผ่"ถึง"แม่-พ่อ-    พี่-น้อง"ต่อ"ญาติ-มิตร"พิสมัย

อีกผอง"เพื่อน-บริวาร-ลูกหลาน"ไกล-    และใกล้ให้"อยู่สุขศรี"กันทีเดียว   

๓๙.ฅนไทยใจ"แน่วแน่ในกุศล"    ทั้ง"มี-จนล้วนเป็นปราชญ์"ฉลาดเฉลียว

มั่นใน"ศีล-สมาธิ-ปัญญา"ล้ำค่าเชียว    เป็น"หนึ่งเดียวในจิต"ฝังติดเตือน

๔๐."มุ่งมรรค-ผล-นิพพาน"เป็นงานเอก    "พุทธธรรม"เสกให้ยิ่งใหญ่หาใดเหมือน

"อริยธรรมนำใจ"ไม่ลืมเลือน    ไม่คลายเคลื่อนในเพื่อนพ้องไทยผองชน

๔๑."มั่นทาน-ศีล-ภาวนา"รักษาจิต    "พระไตรรัตน์"บุญฤทธิ์ประสิทธิ์ผล

หวังตลอด"ยอดมนุษย์-ถึงหลุดพ้น-    จากวังวนวัฏฏา"....นีราวาน

๔๒."อดทนทุกเวลา"อุตสาหะ    ไม่ลดละเพียรพ้นทุกข์เพื่อศุขศานติ์

สิ้นทุกข์โศกสู่"โลกทิพย์พระนิพพาน"    ทิพยสถาน"วิมานแก้ว"อันแพรวพราว!!!

๔๓.ไทยทุกฅน"ทำหน้าที่ดีที่สุด"    "จิตวิมุติ"ยิ่งใหญ่แสงใสขาว

"จิตกลับบ้าน-ไม่ตายดับ"ระยับวาว    สุกสกาวราว"แก้วเพชร"งามเด็ดดวง!!!

๔๔."เลิศมนุษย์ด้วยศีลธรรม"นำชีวิต    ร้อยดวงจิตเด่นวิไลบุญใหญ่หลวง

"การปฏิบัติของฅนไทย"มิใช่ดวง    สุขหายห่วงทุกข์สูญสิ้นถิ่นไทยเอยฯ.....

 

 ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com  

 

 

  

 

 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net