วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

2014 World Competitiveness ภาพรวมไทยอยู่ที่ 29 แต่ด้านการศึกษาอยู่ที่ 54 จาก 60


การประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประเทศต่าง ๆ 60 อับดับของโลก

โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD : International Institute for Management

Development) ประจำปี 2557 ผลปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 ตกลง 2 อันดับจาก

ปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน

(while Thailand (29) falls amid political uncertainty) ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 3 (อันดับที่ 5 ในปี 2556) มาเลเซีย เช่นกันมีอันดับดีขึ้นอยู่อันดับที่ 12  

(อันดับที่ 15 ในปี 2556) อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 37 (อันดับที่ 39 ในปี 2556) และฟิลิปปินส์

อยู่อันดับที่ 42 (อันดับที่ 38 ในปี 2556)

 

จากการประเมินของ IMD ดัชนีการแข่งขันเกือบทุกด้านของไทยตกต่ำลง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ

ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ ในขณะนี้ด้านโครงสร้าง ซึ่งรวมดัชนี

การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไว้ มีอันดับเท่าเดิม ในภาพรวม IMD ชี้ไทยมีความท้าทาย

หลายด้านในการส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง

และระบบบริหาร ที่ควรเน้นการสร้างความเท่าเทียม และการสร้างเครือข่ายป้องกันการคอร์รัปชั่น

ของภาครัฐในการขจัดความไม่ถูกต้องทางกฎหมายที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ  รวมถึง

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชากรในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสุขภาพ

เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบทางสังคม

 

การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนั้น IMD พิจารณาจากตัวชี้วัดจำนวน 300 กว่าตัว

โดย 2 ใน 3 มาจากข้อมูลเปรียบเทียบเชิงสถิติที่สำคัญขององค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD

UNESCO WHO และอีกหนึ่งส่วนที่เหลือมาจากการสำรวจความคิดเห็นและการให้คะแนนของ

ผู้ ประกอบการธุรกิจต่างประเทศจำนวน 4,300 คน (ไทยอยู่อันดับที่ 28 ได้ 6.48 คะแนน)

discourages business development : อุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจ

encourages business development : กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ

IMD จัดอันดับด้านการศึกษาภาพรวมของไทยปี 2014 อยู่อันดับที่ 54  (เปรียบเทียบ 60 ประเทศ)

ลดลงจากเดิมปี 2013 ที่อยู่อันดับที่ 51 โดยการศึกษาติดอันดับรั้งท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับ

ด้านอื่น ๆ ของไทย หรือกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นตัวฉุดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

ความหมายของดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD คือ การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ

และการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารและนักธุรกิจต่อคุณภาพของระบบการศึกษาไทยในการ

ตอบสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจได้ดีเพียงใด จากตารางตัวชี้วัดข้างต้น

ดัชนีด้านการศึกษาของไทยอันดับลดลงเกือบทั้งหมด ไทยต้องรีบพัฒนาด้านการศึกษาอย่าง

เร่งด่วน โดยเฉพาะ

- ด้านภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 57)

- อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (55)

- ทักษะทางภาษา (51) 

- การพัฒนาทักษะ (การอ่านออกเขียนได้) ของประชากร (50) 

- คุณภาพการศึกษาทั้งพื้นฐานและอุดมศึกษา (อันดับที่ 49 และ 48 ตามลำดับ)


(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.imd.org/news/2014-World-Competitiveness.cfm

และ http://www.qlf.or.th/Home/Contents/869)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net