วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญชมอลังการนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่า ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึง 17 ส.ค. 57 ณ ดิอีเว้นต์ฮอล ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
และบริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา ย่าได้ไปเก็บภาพในวันแถลงข่าว นำมาให้ชม ด้วยค่ะ
---
แต่งองค์ทรงเครื่องถนิมพิมพาภรณ์

ถนิมพิมพาภรณ์(ทับทรวง)ถนิมพิมพาภรณ์(กำไลข้อเท้า)close up เครื่องทรงสวยงามละเอียดอ่อนช้อยผู้แสดงและผู้แต่งตัวให้พระรามตัวนางตัวหนุมานเหล่าบล๊อกเกอร์จากบล๊อกแกงค์ที่มาร่วมงานแถลงข่าวดร.อภิชาต-อินทรวิศิษฏ์-พิธีกร-กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนคุณ ยุวดี จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า นับเป็นโชคดีของประเทศไทยและคนไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการจัดแสดงโขนพระราชทานมาตั้งแต่พุทธศักราช 2550
ทำให้การแสดงโขน นาฏกรรมชั้นสูงของไทยที่หลอมรวมศิลปะของชาติหลากหลายแขนง ได้รับการฟื้นฟูและกลับ
มาเป็นที่นิยมอีกครั้ง “เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 พร้อมเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย

ห้างเซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด ‘โขน
พระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย’ ขึ้น”ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวถึงความเป็นมาของการแสดงโขนพระราชทาน และการให้ความสนับสนุน การจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ว่า โขนพระราชทาน หรือโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ ที่จะทรงอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย
ให้ดำรงอยู่สืบไป “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปรารภว่า ทุกวันนี้ประชาชนชาวไทย ไม่ใคร่
มีโอกาสได้ชมโขน เนื่องจากการจัดแสดงโขนแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้รู้ผู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน และงานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับ
ใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน โดยทรงกำชับให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ แต่มีความคงทนและ
สวยงามยิ่งขึ้น”

รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวต่อไปว่า หลังจากการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนสำเร็จ
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ ได้จัดการแสดงโขนชุด “พรหมาศ” เป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
75 พรรษา ในปี 2550 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมกับมีเสียง
เรียกร้องให้จัดแสดงซ้ำ กระทั่งต้องเปิดแสดงอีกครั้งในปี 2552

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดการแสดงโขนต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2553
คือ ชุดนางลอย ปี 2554 คือ ชุดศึกมัยราพณ์ ปี 2555 ชุดจองถนน ปี 2556 ชุดโมกขศักดิ์ และในปี 2557 นี้
จะเป็นการแสดงโขน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ แม้การแสดงแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการจัดเตรียมงานนาน ต้อง
รวบรวมช่างฝีมือที่ชำนาญจากทุกแขนง แต่ทุกท่านทำสิ่งเหล่านี้ด้วยใจ ด้วยมีแรงบันดาลใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการแสดงโขน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาโดยตลอด

นิทรรศการ "โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย" ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอเบื้องหลังของศาสตร์
และศิลป์หลากหลายแขนง ประกอบสร้างจากองค์ความรู้ที่ต้องฝึกฝน อาศัยความชำนาญ องค์ประกอบหลายอย่างกว่าจะ
มาเป็นการแสดงโขนต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ งดงามและถูกต้องตามแบบแผนด้วย โดยทางมูลนิธิฯ มีบทบาท
ในการให้คำปรึกษาด้านเนื้อหา ภาพถ่าย การคัดสรรและสิ่งประกอบสำคัญของการแสดงโขน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัสตราภรณ์
หรือเครื่องแต่งกาย ถนิมพิมพาภรณ์ หรือเครื่องประดับ การสร้างฉาก เป็นต้น รวมทั้งให้การสนับสนุนในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อให้นิทรรศการได้เผยแพร่ออกไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ ร่วมกันชื่นชม และร่วมกันสืบสานศิลปะแขนงนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปเครื่องดนตรีจากในวังนักดนตรีรำเบิกโรงชุด-รำประเลง
รำประเลง เป็นการรำเบิกโรงละครใน อันมีมาแต่โบราณโดยถือกันว่า เป็นประเพณีที่ต้องแสดงก่อนเริ่มการแสดง
เรื่องใหญ่ ใช้ผู้แสดงแต่งกายยืน เครื่องพระ และสวมหัวเทวดาโล้น ปิดหน้า สมมติว่าเป็นเทวดาถือ กำหางนกยูง
ทั้งสองมือออกมารำตามทำนองเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งอาจใช้เพลงกลมหรือโคมเวียน แล้วออกด้วยเพลงตะบองกัน อัน
เป็นเพลงประกอบอิริยาบถไปมาของผู้มีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลและปัดรังควาน ป้องกันเสนียดยิ้ม
ที่จะเป็นอุปสรรคแก่การแสดงต่อไปถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกตัวละครยืนแท่นให้เก็บภาพทศกัณฐ์นางสีดาโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทยพระรามหนุมาณผ้าลายไทยโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์-ทีขะระและผู้บริหารถ่ายภาพกับนักแสดงคุณ ยุวดี-จิราธิวฒน์ และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์-ทีขะระ และเหล่าผู้บริหาร ชมเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ ที่จัดแสดงในงานผ้าลายไทยอันสวยงามที่จัดแสดงclose up พัสตราภรณ์หนุ่มๆประจำซุ้มถนิมพิมพาภรณ์คณะผู้จัดฯ ได้มีการแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
และบริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

โดย ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม จะจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของศิลปะการแสดงโขนในประเทศไทย
และประวัติของการจัดแสดงโขนพระราชทาน ซึ่งเป็นที่กล่าวขานและชื่นชอบของผู้ชมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย
ได้มีการจัดแสดงมาแล้ว 5 ตอน มีรอบการแสดงกว่า 100 รอบ และมีผู้ชมหลายแสนคน รวมถึงการจัดแสดง
พัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ศิราภรณ์ ตลอดจนนำการจัดแสดงฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง มาให้ชมอย่าง
ครบถ้วน

ส่วนบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จะมีการจัดแสดงและสาธิตการทำถนิมพิมพาภรณ์ การแต่งหน้าโขนละคร
ตามแนวพระราชนิยม นิทรรศการภาพถ่ายการแสดงโขนพระราชทานที่หาดูได้ยากยิ่ง และที่สำคัญสำหรับนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติชุดนี้คือ การนำราชรถและการจำลองฉากอันวิจิตรงดงามมาให้ทุกคนได้ชื่นชม “นิทรรศการฯ ครั้งนี้ จะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสัมผัสถึง ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนความงดงามของศาสตร์และศิลป์ อันทรงคุณค่าอย่าง
ใกล้ชิด และสมบูรณ์แบบที่สุด”วัน    เวลา    ชุดการแสดง    สถานที่
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2557           12.30 - 14.00 น.                   สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                หัวโขน  ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
                                                                                    
                                                15.30 - 17.00 น.                      สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                 หัวโขน
    
                                               17.00 น.                                    การแสดง รำประเลง   

 
-----------------


วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2557        12.30 - 14.00 น.                   สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และ                                                                                                   ทำหัวโขน
    
                                                    15.30 - 17.00 น.                  สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และ                                                                                                    ทำหัวโขน
    
                                                     17.00 น.                             การแสดง ตอนจองถนน ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา    


----------------


วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2557           12.30 - 14.00 น.                   สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                หัวโขน
    
                                                    15.30 - 17.00 น.                  สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                 หัวโขน
    
                                                    17.00 น.                               การแสดง รำกิ่งไม้เงินทอง    

----------------


วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2557     12.30 - 14.00 น.                  สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                               หัวโขน
    
                                               15.30 - 17.00 น.                   สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                 หัวโขน
    
                                               17.00 น.                                การแสดง ตอนศึกมัยราพณ์ ชุดหนุมานรบมัจฉานุ    
------------


*** วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557       12.30 - 14.00 น.                    สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                หัวโขน
    
                                                 14.00 น.                                การแสดง รำถวายพระพร    
                                                 15.30 - 17.00                         สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                หัวโขน
    
                                              17.00 น.                                   การแสดง ตอนนางลอยชุดขบวนวอสีวิกากาญจน์    
------------------


วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557         12.30 - 14.00 น.                   สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                               หัวโขน
    
                                              15.30 - 17.00 น.                      สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                หัวโขน
     
                                              17.00 น.                                  การแสดง รำกิ่งไม้เงินทอง    
----------------


วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557     12.30 - 14.00 น.                   สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                 หัวโขน
    
                                              15.30 - 17.00 น.                      สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำ                                                                                                 หัวโขน
    
                                              17.00 น.                                   การแสดง ตอนจองถนน ชุดระบำปลา

โดย ย่าดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net