วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รวม Link บทกวี คำคม แรงบันดาลใจ ความรัก เพลง ภาพยนตร์ เทศกาล


รวม Link บทกวี คำคม แรงบันดาลใจ ความรัก เพลง ภาพยนตร์ เทศกาล

 

Inspirations

What would you do .. if you only have one week left to live your life? หากคุณรู้ว่า .. เหลือเวลาอีกเพียง 1 สัปดาห์ คุณจะต้องจากโลกนี้ไปแล้ว .. คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เหลืออย่างไร

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/23/entry-2

Be Happy Now ... วันนี้ คุณมีความสุขดีอยู่หรือ ??

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/24/entry-3

Be Positive  ... มองโลกในแง่ดี

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/27/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/01/entry-1

Tears of a woman ... น้ำตาของสาวน้อย

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/13/entry-2

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/03/12/entry-2

คุณค่าของการมีชีวิต .. พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/19/entry-1

มิตรภาพของนักปราชณ์ ... คาริล ยิบราน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/08/11/entry-1

Old age .. I decided, is a gift .. การมีอายุมากขึ้นเป็นของขวัญที่พิเศษ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/10/08/entry-2

ข้ อ คิ ด ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ...

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/11/12/entry-1

กำ ลั ง ใ จ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/11/13/entry-1

เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ .. แ ด่ ค น ใ จ สู้

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/11/25/entry-1

ฉันพูดกับพระพุทธองค์ก่อนไปปลูกป่าวันนี้ว่า ....

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/08/07/entry-3

เมื่อฉันเป็นมะเร็ง … กำลังใจสู่บล็อกเกอร์จันทร์ราตรี

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/09/03/entry-2

F o r e v e r  F r i e n d s ... เ พื่ อ น แ ท้  ต ล อ ด ไ ป

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/09/30/entry-3

 ก้อนเมฆในถ้วยชา … คุณเห็นท้องฟ้านั่นไหม?

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/02/17/entry-1

สูง … ต่ำ … วัดที่ใจ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/03/28/entry-2

 

Love

Love ... Different Perspective

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/23/entry-1

Symbols of Love (1) ... Roses ดอกกุหลาบ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/03/entry-2

Symbols of Love (2) ... Roses ดอกกุหลาบ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/03/entry-2

บอกกันทุกวัน .. ฉันรักเธอ .. Lets say .. LOVE

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/26/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/07/entry-1

.... กุหลาบช่อนั้น ....

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/26/entry-1

ฉันเชื่อเสมอว่า .. ความรักเป็นพลังทำให้โลกหมุน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/08/05/entry-1

Flower of Love ... ด อ ก ไม้ แ ห่ ง รั ก

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/08/07/entry-1

ความรักของฉัน .. เหมือนดอกไม้

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/08/09/entry-1

รักบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ .. คาลิล ยิบราน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/11/entry-1

Love is the gift ... ความรักคือของขวัญ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/08/16/entry-2

Anatomy of Love ... กายภาพแห่งความรัก

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/09/1/entry-1

บ อ ก กั น ทุ ก วั น ... ฉั น รั ก เ ธ อ ... The time is now ...

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/10/11/entry-1

ขอที่ว่างให้ความรัก ... นั่งพักบ้าง

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/10/13/entry-1

When you marry him/her ... เมื่อคุณแต่งงานกับเธอ/ เขา

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/10/14/entry-1

ฉันจะรักคุณ .. ในทุกๆจังหวะการเต้นของหัวใจ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/01/06/entry-1

Please be my Valentine ..

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/02/13/entry-1

.:: H e a r t T a l k s ::... ภ า ษ า ข อ ง หั ว ใ จ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/02/15/entry-1

I Love You Because ... ฉั น รั ก คุ ณ เ พ ร า ะ ว่า ...

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/03/22/entry-1

ภ า ษ า รั ก .. ผ่านอัญมณี และ เครื่องประดับ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/04/09/entry-1

บ อ ก รั ก .. ผ่ า น อั ญ ม ณี

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/04/10/entry-1

Mothers' Love ... ค ว า ม รั ก ข อ ง แ ม่

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/08/12/entry-2

3 6 5 วั น … ฉั น รั ก คุ ณ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/12/24/entry-1

True Love never dies ... รักแท้ ไม่มีวันตาย

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/08/entry-1

Roses are red …. My LOVE

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/11/entry-1

Let’s  celebrate … LOVE …

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/12/entry-1

Sending you tons of kisses ... Happy Valentine's Day

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/13/entry-1

Words of the heart ... Famous LOVE Quote

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/13/entry-2

ฝากหัวใจ … ให้เพียงเธอ กับความรักของนกเงือก

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/14/entry-2

 คงสุขนัก ... หากได้รักใครสักคน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/02/10/entry-3

 

Poem

บ ท ก วี แ ส น เ ศ ร้ า … The Silent Sea

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/27/entry-2

 

 คำคม Hollywood

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/12/15/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/12/16/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/12/28/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/03/02/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/03/23/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/22/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/03/07/entry-2

 

ศาสนา ธรรมะ

..... บุญ ... การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/16/entry-2

การให้ที่ยิ่งใหญ่

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/22/entry-1

 

Music & Songs

บทกวีในเสียงเพลง ... The Sound of Silence

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/25/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/08/07/entry-3

บทกวีในเสียงเพลง .. Mansion on The Hill โดย Bruce Springsteen

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/25/entry-2

Dust in the wind เราก็แค่เป็นละอองฝุ่นในสายลม สัจจะธรรมของชีวิต

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/06/29/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/08/06/entry-3

คิดถึง ...The Beatles

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/02/entry-3

Have I told you lately that .. I love you ?

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/29/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/21/entry-2

Fly me to the moon ... พาฉันโบยบินสู่ดวงจันทร์

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/10/09/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/18/entry-1

ข อ โ ท ษที่ คิ ด ถึ ง

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/11/14/entry-1

The Twelve Days of Christmas

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/12/24/entry-1

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/12/25/entry-1

What a Wonderful World .. โ ล ก นี้ ช่า ง ส ว ย ง า ม จ ริ ง ๆ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/12/27/entry-1

พรปีใหม่ผ่านเพลง .. May Each Day …

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/12/31/entry-1

.. W e l c o m e t o M y W o r l d …

http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/01/01/entry-1

คุณคิดถึงเพลงอะไร เมื่อคิดถึงทะเล และเสียงคลื่น ?

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/02/27/entry-1

 Traffic song & Dance ... to brighten your day

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/07/16/entry-2

 Food Court Musical… ตามไปดูดนตรีในศูนย์อาหารกันดีกว่าค่ะ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/07/16/entry-3

Que Sera, Sera … Whatever will be .. will be เมื่อถูกพาดพิงจากคุณโต๋เต๋ เลยต้องเขียนถึงสักหน่อย

http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/10/09/entry-2

ตอบ Tag เพลงลูกทุ่ง … สัญญาหน้าฝน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/01/26/entry-2

เพลงลูกทุ่ง … จดหมายเหตุของกาลเวลา

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/02/09/entry-1

ดอกไม้ให้คุณ … ในวันหยุดสบายๆเช่นวันนี้

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/03/07/entry-1

มาร่วมกันปลอบโยนโลกและคนไทยให้หยุดร้องไห้ … ผ่านบทเพลงของชาวปกาเกอญอ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/03/24/entry-1

Stand By Me | Playing For Change | Song Around the World

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/03/27/entry-2

บ้ า น เ ร า  ...  ข อ ยึ ด เ อ า ไ ว้ เ ป็ น เ รื อ น ต า ย

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/04/12/entry-2

เปิบข้าว ...ทุกคราวคำ สูจงจำเป็นอาจิณ เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นคน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/07/entry-2

ดวงจำปา … บุปผาเมืองลาว

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/08/entry-1

เดือนเพ็ญ … คิดถึงบ้าน … ความนัยที่ซ่อนอยู่ในเพลง

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/08/entry-2

แสงดาวแห่งศรัทธา … เพลงแห่งจิตวิญญาณของผู้เรียกร้องเสรีภาพและความเป็นธรรม

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/09/entry-2

ตำนานทานตะวัน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/17/entry-1

Sing เพลงเก่าเล่าเรื่อง ให้คิดถึงรายการถนนเม็ดงา Sesame Street

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/07/22/entry-2

Hugo  จุลจักร จักรพงษ์  กับ Official Ad. ของ Victoria's Secret … ในชุด Twice as Sexy

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/08/03/entry-2

Love was made for me and you … By Olivia Ong

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/09/15/entry-2

สายฝนที่โปรยปรายลงมา … ทำให้คุณคิดถึงเพลงอะไรคะ?

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/09/17/entry-2

Lover's Concerto ...

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/09/22/entry-2

เพลงเก่า เล่าเรื่อง … What A Wonderful World

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/09/23/entry-2

Sometimes when we touch ....

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/11/10/entry-2

ตามไปดู VDO ที่มีคนคลิ๊กกว่า 90 ล้านครั้ง ภายใน 2 ปีครึ่ง (Connie Talbot : Over the rainbow)

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/12/08/entry-2

Because you love me ฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงพ่อกับแม่บนสวรรค์ค่ะ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/12/16/entry-1

“Mother in the dream แม่ที่ฉันฝันถึง” บทเพลงเศร้าสร้อยของเด็กน้อยชาวมองโกเลีย

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/08/04/entry-2

Bridge over troubled water สะพานข้ามสายน้ำอันเชี่ยวกราก

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/08/11/entry-1

Because you love me เพลงนี้ในวันรักแม่ คิดถึงแม่บนสวรรค์ค่ะ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/08/12/entry-1

น้ำใจไทย : น้ำท่วมยิ่งมากเท่าใด น้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้น

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/10/21/entry-2

ทานตะวัน … บทเพลงแห่งพลังใจในวันน้ำท่วมขังไปทุกหนแห่ง

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/11/04/entry-2

Daffodil … ฝากดอกไม้สวยๆและเพลงไพเราะให้คุณในวันปีใหม่ 2555

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/01/02/entry-8

หอมกลิ่น “ความรัก” Happy Valentine’s Day

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/02/12/entry-2

วิสนี ฮูสตัน นักร้องดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 48 ปี

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/02/12/entry-3

มาดอนนา ในโชว์ระหว่างพักครึ่งเวลาของการแข่งขันซุปเปอ์โบลว์ 2012

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/02/15/entry-1

อาทิตย์อับแสง Blue Day … คุณชายรณพีร์ จาก สุภาพบุรุษจุฑาเทพ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2013/07/11/entry-1

 

Movies

The Emperors Jouney ... Tag หนังในดวงใจ

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/24/entry-1

มองความรักของแม่ ... ผ่านภาพยนต์เรื่อง The Road Home

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/07/28/entry-1

... “แ ผ ล เ ก่ า” …

http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/08/10/entry-3

คิดถึง หุ่นไล่กา … คุณคิดว่าหากละครเรื่องนี้ยังออนแอร์ เรื่องที่จะนำเสนอกับคนไทยในวันนี้คืออะไรคะ?

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/03/12/entry-1

“คนไททิ้งแผ่นดิน” ความสามัคคีหมดสิ้น แผ่นดินก็ลุกเป็นไฟ … สิ่งท้าทายจิตสำนึกคนไทยในวันนี้

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/04/07/entry-2

แองเจลีนา โจลี่ ดาราฮอลลีวู้ดคนดัง เดินทางไปเยี่ยมเหยื่อจากภัยน้ำท่วมที่ปากีสถาน .. Angelina Jolie meets flood victims in Pakistan

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/09/10/entry-3

คุณเคยดูหนังดีๆเหล่านี้แล้วหรือยัง? MSN Green’s must watch movies

http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/12/01/entry-2

หนังดีที่น่าดูในปี 2011

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/01/11/entry-1

อลิซาเบธ เทเลอร์ เสียชีวิตแล้ว .. อ่านเรื่องราวตำนานชีวิตของเธอได้ที่นี่

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/03/24/entry-1

ดารานักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในโลก

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/04/04/entry-1

ตามไปดูสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างฉากและสิ่งต่างๆในภาพยนตร์เรื่อง “อวตาร”

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/06/29/entry-1

คู่ขวัญดาราแห่งฮอลลีวู้ด แบรด พิตต์ และ แองเจลิน่า โจลี่

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/07/30/entry-1

ดาราสาวที่เซ็กซี่ที่สุดในฮอลลีวู้ดปี 2011 : Hottest Bods of Hollywood

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/09/02/entry-1

We were soldiers … ไม่ใช่หนังที่ดีที่สุด แต่ให้สัจธรรมและข้อเตือนใจที่น่าจดจำ .. บทความสำหรับวันทหารผ่านศึก

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/02/06/entry-1

คิดถึง โรมิโอ-จูเลียต เมืองไทย ..'แผลเก่า' ที่ไม่ตายจากไทยสังคม โดย เปลว สีเงิน

http://www.oknation.net/blog/supawan/2014/08/05/entry-1

 

 

Festivities

การเขียนจดหมายรัก เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วหรือ?

http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/02/11/entry-1

Daffodil … ฝากดอกไม้สวยๆและเพลงไพเราะให้คุณในวันปีใหม่ 2555

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/01/02/entry-8

ของขวัญปีใหม่ที่คุณให้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ Eight Gifts that do not cost a cent

http://www.oknation.net/blog/supawan/2012/01/07/entry-1

กุหลาบกลีบบางดอกนั้น อาจเป็นตัวแทนของความผูกพัน ห่่วงหา ... Happy Valentine's Day

http://www.oknation.net/blog/supawan/2013/02/10/entry-1

สิ่งพิเศษในวันแม่

http://www.oknation.net/blog/supawan/2013/08/12/entry-1

วันแม่ 2015 ลูกจัดให้

http://www.oknation.net/blog/supawan/2015/08/13/entry-2

 

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net