วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฏิรูปท้องถิ่น ยุค คสช. (ตอนที่ 2)


     ตามโรดแมปของ คสช. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช.เข้าสู่ระยะที่ 2 ที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในความหมายพอเข้าใจได้ ให้พวกเราทุกคน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ มาถึงวันนี้แล้ว เดี๋ยวจะหาว่าไม่ทันสมัย ประกอบเราเป็นคนสนใจการบ้านการเมืองมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้ว จึงตัดสินใจเป็นผู้ถูกเสนอเป็น สปช.หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น 

     การปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น ถูกตั้งเป็นหัวข้อ 1 ใน 11 หัวข้อของ คณะ คสช. ที่พอมองเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ คือปัญหาในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยแก้ไข ปัญหาการเมืองระดับชาติ คืออะไร ปัญหาการเมืองท้องถิ่น ก็เป็นอย่างนั้น และคนที่จะต้องปฏิรูปจะต้องเอาตัวเองออกมายืนข้างนอก แล้วมองกลับเข้าไปข้างในองค์กรว่า สายตาประชาชนเขามองท้องถิ่น อย่างไรบ้าง แล้วจะทำให้เรามองปัญหาได้อย่างชัดเจน และเดินใไปในทิศทางที่ถูกที่ควร 

     สิ่งที่ผมและทีมงานคิดนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปท้องถิ่น มีอยู่ 9 ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นที่ 1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่น

                         ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่น เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลจากการมุ่งเน้นให้มีการกระจายอำนาจการบริหารท้องถิ่น โดยไม่ได้คำนึงถึงความพร้อม ในด้านความรู้ ความสามารถ จิตสำนึกและสำคัญที่สุดคิือคุณธรรมและจริยธรมของผู้ที่เข้ามาใช้อำนาจทางการบริหาร การเปิดให้ผู้บริหารเข้ามามีอำนาจในทุกขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การอนุมัติจัดทำโครงการอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อนุมัติเบิกจ่าย ตลอดจนการลงนามในเซ็คธนาคาร ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องทุกขั้นตั้งแต่เริ่มต้น จนจยกระบวนการ

                         ปัญหา การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ที่ให้อำนาจไว้ที่คนคนเดียว ไม่มีองค์กรไหนเขาทำกัน ที่จะให้อำนาจคนใดคนหนึ่ง ตัดสินใจ ได้เพียงคนเดียว ตั้งแต่การอนุมัติจัดทำแผนอัตรากำลัง การกำหนดโครงสร้าง การจัดหาคนเข้าสู่ตำแหน่ง การสอบบรรจุ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ตังแต่ข้าราชการท้องถิ่นระดับ ปลัด อปท.ลงไปถึงพนักงานจ้าง การใช้อำนาจลำพังเพียงคนเดียว ขณะที่การตรวจสอบการใช้อำนาจออ่นแอ จึงเป็นช่องที่จะการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆมากมาย

แนวทางการแก้ไข

                       1) การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น จะต้องมีการแก้ไขระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น เสียใหม่โดยเร็ว ควรจะมีการแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายประจำ กับฝ่ายการเมืองให้ชัดเจน เช่น การกำหนดแผน เสนอโครงการให้ฝ่ายการเมืองไปถามชาวบ้านแล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร พอได้โครงการมาแล้ว ตลอดจนการการเสนอตั้งงบประมาณ เมื่อผ่านความเห็นชอบของสภาฯแล้ว /ฝ่ายประจำจะต้องเตรียมดำเนินการโครงการ การอนุมัติโครงการ การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ฝ่ายข้าราชการประจำรับผิดชอบไป / มาในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง ก็ควรจะให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมตรวจสอบ ว่าได้ดำเนินการตามรูปแบบรายการหรือไม่ ตรงกับต้องการของฝ่ายการเมืองหรือไม่ เป็นต้น แล้วมาในขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่ายฝ่ายประจำควรจะต้องดำเนินการเอง ซึ่งหากมีการดำเนินการเช่นนี้ ก็จะทำให้มีการตรวจสอบกันและกัน จะเป็นลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่นได้ แม้จะมีคนบอกว่า ฝ่ายประจำก็เป็นไมไว้วางใจได้ แต่หากเกิดปัญหาขึ้นมา 60 ปี ก่อนเกษียณราชการก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอน 

                      2) เร่งรัดแก้ไข ร่าง พรบ.งานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งให้อำนาจฝ่ายการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ เพราะให้เงินไปแล้วตาม ระเบียบ มท.การจัดซื้อ จัดจ้าง และก็ให้อำนาจบังคับฝ่ายประจำจะต้องทำตาม คือ พรบ.บุคคลท้องถิ่น หากไม่ทำตา่มได้ไหม๊ ทำได้แต่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการแชร์อำนาจ ช่วยกันทำงานร่วมกัน ทุกวันนี้ อำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ให้ความดี ความชอบ ฯลฯ เอามาวางที่บุคคล เพียงคนเดียว โอกาสที่จะมีกหารใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรมากพอ ดังนั้น ควรจะมีการแชร์อำนาจหรือถ่วงดุลอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น ควรจช้อำนาจได้เฉพาะตัวปลัดท้องถิ่น หรือรองปลัดท้องถิ่น ระดับถัดมาควรจะเป็นอำนาจของปลัดท้องถิ่น ที่ใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลกับผู้อำนวยการ หรือหัวหน้ากอง และลำดับถัดมา ผอ หรือ หน.กอง ก็ไปใช้อำนาจทางการบริหารบุคคลกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ โดยรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อ หัวหน้ากอง ผอ.กอง  แล้ว ผอ.กองรับผิดชอบต่อปลัด อปท. และปลัด อปฒ รับผิดชอบต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ที่เลือกตั้งเข้ามา  ฝ่ายการเมืองจะได้มีเวลาไปคิด ไปทำโครงการพัฒนาพื้นที่ ดีกว่ามานั่งคอนจับผิดกันและกันไปวันๆ หรือหากจะจำลอง ระบบกระทรวง กรม ตามแบบฉบับ กพ.มาใช้กับ ท้องถิ่น อำนาจของปลัดกระทรวง ย้าย อธิบดี ย้ายผู้ว่าฯ ได้ แต่ทำไมท้องถิ่น อำนาจปลัดท้องถิ่น อำนาจเหล่านี้หายไปไหนล่ะ ทำไมจึงไปอยู่ที่ฝ่ายการเมืองเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด เป็นต้น

 

              ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในท้องถิ่น หากแก้เรื่องการใช้อำนาจเรื่องเงิน และเรื่องคน ได้ เชื่อแน่ว่า สามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่ประชาชนหวังพึ่งพาได้อย่างแน่นอน และการปฏิรูปของ คสช. ในครั้งนี้ ก็จะไม่เสียของอย่างที่พวกเรากังวลใจกัน

               ติดตามต่อในตอนที่ 3  ประเด็นการแก้ไขรูปแบบโครงสร้าง อปท.                               

โดย ปลัดศักดิพงศ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net