วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิงคโปร์ดูดีในสายตาคนทั้งโลก แต่...พลเมืองกลับไม่มีความสุขมากที่สุดในโลก


“สิงคโปร์ประเทศร่ำรวย แต่…พลเมืองไม่มีความสุข”

 

สิงคโปร์เป็นเมืองที่สงบสุขที่สุดในอาเซียน และเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยทีสุด

ในเอเซีย สิงคโปร์มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทรัพยากรบุคลลที่มี

คุณภาพสูงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน มีความโปร่งใสมากที่สุดเป็นอันดับสอง

ของโลก และเป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดในเอเซีย แต่จากผลสำรวจ

กลับพบว่าคนสิงคโปร์มีความสุขน้อยที่สุดในโลก (World Happiness Index)

 

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น???

สิงคโปร์ติดอันดับหนึ่งของประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก คนสิงคโปร์

ติดอันดับต่ำสุดของโลกในการมองโลกในแง่ดี และคนสิงคโปร์ทำงานเฉลี่ย

สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ซึ่งสูงที่สุดในโลก (แซงหน้าคนเกาหลีใต้)

 

สิงคโปร์มีประชากรที่ประกอบอาชีพมากกว่า 2 ล้านคน มีพนักงานแบบประจำ

114,000 คน มีรายได้ต่ำกว่า 1,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อเดือน (25,000 บาท)

หากรวมพนักงานแบบประจำกับแบบกะก็จะมีทั้งหมด 460,000 คน ที่มีรายได้

ต่ำกว่า 1,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อเดือน (37,500 บาท) หรือประมาณ 1 ใน 4

ของคนที่ประกอบอาชีพ ซึ่งไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมสิงคโปร์เพราะมี

รายได้ต่ำกว่า 1,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์

 

คนสิงคโปร์ขนานนามประเทศตัวเองว่า “Fine City (เมืองแห่งการถูกปรับ)

ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์เต็มไปด้วยป้ายห้ามต่าง ๆ และมีบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับ

การฝ่าฝืน กฎระเบียบรอบตัวบ่มเพาะให้คนสิงคโปร์คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่อยู่

ในกรอบที่เคร่งครัดมาตั้งแต่วัยเด็ก แม้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่น

ในสายตาชาวโลก ประเทศมั่งคั่ง พลเมืองร่ำรวย แต่คนสิงคโปร์กลับไม่มี

ความสุข

 

หากนิยามความสุขของคนในประเทศ หมายถึง คนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและ

กัน สิงคโปร์จะถูกจัดเป็นประเทศที่ไม่มีความสุข จากดัชนีประเทศใจบุญ

(World Giving Index) พบว่าประชากรสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดใน

อาเซียน แต่อัตราบริจาคเงินน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 29

 

ประเทศที่มีคนบริจาคเงินมากที่สุดในอาเซียนคือ ไทยและอินโดนีเซีย

ร้อยละ 71 รองลงมาคือกัมพูชา ร้อยละ 61

 

และสิงคโปร์เป็นประเทศที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าน้อยที่สุดใน

อาเซียน ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้า

มากที่สุด (ร้อยละ 58)

 

หากจะสรุปเรื่องความสุขของคนสิงคโปร์ โดยภาพรวมแล้วคนสิงคโปร์กว่า

ครึ่งประเทศไม่มีความสุข เหตุผลสำคัญคือ...คนสิงคโปร์อยู่กับความกลัว

กลัวว่าถ้าล้มป่วยจะไม่มีเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ

เงินค่ารักษาพยาบาล คนสิงคโปร์กลัวว่าเมื่อเกษียณ จะไม่มีเงินจ่ายจนวัน

สุดท้ายของชีวิตและรัฐบาลเองก็ไม่ช่วยเหลือเงินบำนาญเลี้ยงชีพ ระบบบำนาญ

เลี้ยงชีวิตนั้นคนสิงคโปร์ต้องจ่ายเงินเอง ด้วยเหตุผลของความกังวลเหล่านี้

ทำให้คนสิงคโปร์ไม่มีความสุข สำหรับคนที่ยังมีงานทำ ในอนาคตข้างหน้า

ต้องภาวนาว่าจะต้องไม่ตกงาน ภาวนาว่าจะต้องไม่เจ็บป่วย ภาวนาว่าจะต้องไม่

ประสบอุบัติเหตุ เพราะถ้าเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว จะไม่สามารถจ่าย

ค่าบ้านได้ เมื่อไม่สามารถจ่ายค่าบ้านได้ก็ต้องเสียบ้านไป แล้วสุดท้ายก็จะ

กลายเป็น...คนไร้บ้าน

 

(ที่มา : รายการ asean BEYOND 2015 Thai PBS)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net