วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่พิษณุโลก ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และการปฏิบัติการผังเมือง 3 กลุ่ม


 

'ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับที่ยกร่างร่วมกัน

ของประชาชน หน่วยราชการ และผู้บริหารเมือง"

 

 

พิษณุโลกพร้อมแล้วสำหรับการยกร่างผังเมืองรวมจังหวัด

ตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)

 

   กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก

   สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

   หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

   สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

   สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

   Smart Growth Thailand

 

ภาพจำลองแนวคิดบทบาทกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

 

 

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และการปฏิบัติการผังเมือง (Hand-On Public Workshop) สำหรับ

ตัวแทนชุมชน เจ้าของแปลงที่ดิน ตัวแทนหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจลงทุน ร่วมประชุมและปฏิบัติการผังเมืองเพื่อสรุปอุปสรรค โอกาส

และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในช่วง 20 ปีข้างหน้า พร้อมยกร่างผังเมืองรวมจังหวัด

ฉบับที่เริ่มต้นและดำเนินการร่วมกันของประชาชนกับหน่วยราชการ และผู้บริหารเมือง

 

ภาพประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก คุณนุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์

และรองประธานหอการค้า คุณชโยดม ฉันทวรางค์

 

 

กำหนดการประชุมดังนี้

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Hand-On Public Workshop 1)

สำหรับกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ

สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติการ 120 คน

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ.โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซท์ จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกในภาพประกอบด้วย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร คุณธวัชชัย ฐิติสมวงศ์ จาก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

คุณสุเมธ วงศ์ชวลิต สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

      แนวทางการสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์เชิงนิเวศน์และพื้นที่งดงามตามธรรมชาติ

      โดย คุณพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

      

      แนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด

      โดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร Smart Growth Thailand

 

ร่วมปฏิบัติการผังเมืองเรื่อง

            การกำหนดบทบาทและขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรมจำแนกตามรายสาขา

            การวางผังและออกแบบชุมชนชนบทอย่างยั่งยืน

            การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิต

และการกระจายสินค้า

            การกำหนดลำดับชั้นและขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่อ่อนไหวเชิงนิเวศ

 

 

ภาพการปฏิบัติการผังเมือง (Hand-on Public Workshop) ของการเคหะแห่งชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ผู้ร่วมประชุมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร การพัฒนาชนบท การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสงวนรักษาพื้นที่ธรรมชาติ

สมัครโดยตรงที่ คุณกมลรัตน์ หอมเอื้อม Email: kamonrat_ua02@windowslive.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้ร่วมประชุม 300 คน

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ. ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก

 

ภาพพิธีเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกโดยประธานการประชุม

นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ฟังการบรรยายสรุป

            รายละเอียดโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

            โดย ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

               แนวนโยบายการวางผังเมืองรวมจังหวัด

              โดย ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

การรับฟังความคิดเห็น

การสรุปปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และกรอบการใช้ที่ดินของหน่วยราชการในอนาคต 20 ปี

ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณกมลรัตน์ หอมเอื้อม Email: kamonrat_ua02@windowslive.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

 

 

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Hand-On Public Workshop 2)

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรมและก่อสร้าง กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มคมนาคมและขนส่ง โลจิสติกส์ 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน  และกลุ่มผู้บริหารเมือง  จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติการ 150 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ. ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก

 

ภาพปฏิบัติการผังเมือง (Hand-On Public Workshop) ของคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการ

เทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อการยกร่างผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุย

 

 

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

            แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก

            โดย คุณนุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

            แนวทางการวางผังและออกแบบยุทธศาสตร์เมืองเพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร  Smart Growth Thailand

 

            แนวคิดการวางผังพัฒนาเศรษฐกิจและการขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

            โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ภาพทัศนียภาพถนนแบบสมบูรณ์และสถานีเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน (Multimodal Transportation) จาก link ของ Smart Growth America

 

 

ร่วมปฏิบัติการผังเมืองเรื่อง

      การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

      การสร้างศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองและชานเมือง

      การคาดการณ์การใช้ที่ดินจำแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน

      การจัดการระบบคมนาคมและขนส่ง โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน

 

ภาพแสดงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของ Reconnecting America

 

 

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-212102 055-212104 โทรสาร 055-212103  หรือ

คุณกมลรัตน์ หอมเอื้อม Email: kamonrat_ua02@windowslive.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

 

ภาพจำลองแนวคิดการพัฒนาโลจิสติกส์และระบบการเชื่อมต่อการคมนาคมและขนส่ง

 

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้ร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน  ได้รับเอกสารประกอบการประชุม ชมนิทรรศการย่อย อาหารเที่ยงและอาหารว่าง แต่ต้องอยู่ร่วมการประชุมและร่วมปฏิบัติการตลอดระยะเวลาที่กำหนด ผู้ร่วมประชุมต้องพร้อมแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเท็จจริง หรือเสนอเอกสารยืนยันต่อกลุ่มหรือต่อที่ประชุมเพื่อประโยชน์ในการสรุปผลและการวางผังเมืองรวมจังหวัด

 
 
 
 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net