วันที่ อังคาร กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิธีปฏิบัติที่ดีในความร่วมมือภาครัฐและภาคอสังหาริมทรัพยเพือพัฒนาเมืองแห่งการเดิน


 

วิธีปฏิบัติที่ดีในความร่วมมือภาครัฐและภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเดิน

 

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

Smart Growth Thailand  Email: thapana.asia@gmail.com

http://www.asiamuseum.co.th/  http://www.smartgrowthasia.com/ http://www.smartgrowththailand.com

 

 

LOCUS ความสำคัญและภารกิจการพัฒนาเมือง

LOCUS เป็นภาษาลาติน แปลว่า “สถานที่” LOCUS เป็นเครือข่ายความร่วมมือของภาคอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนที่สนับสนุนทางตรงจาก

Smart Growth America Leadership Institute เนื่องด้วย Smart Growth America ได้จัดให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มนักลงทุน

ด้านการก่อสร้างเป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการปรับเปลี่ยนเมือง ซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกับกลุ่มผู้บริหารเมืองและกลุ่มผู้นำประเทศ

เทียบจากอิทธิพลในทางเศรษฐกิจ ส่วนแบ่งการครอบครองทรัพย์สินทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์ การครอบครองที่ดินและทรัพย์สิน

ในทำเลที่ตั้งใจกลางย่านธุรกิจ และเครือข่ายการค้า การเงินและการลงทุนที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายที่หนาแน่นและเชิงลึก

พร้อมด้วยอิทธิพลในทางลับที่มีต่อนโยบายด้านการเมืองตั้งแต่ระดับภูมิภาค ประเทศ มลรัฐ และเมือง ดังนั้น Smart Growth America

จึงได้มอบหมายภารกิจการปรับเปลี่ยนเมืองตามเกณฑ์และนโยบายการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ที่ถูกต้องให้แก่เครือข่ายนี้

โดยใช้เงื่อนไขและบทบาทหน้าที่ของการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์และระบบขนส่งมวลชนเป็นเครื่องมือหลักเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้เมืองเติบโตอย่างมีทิศทาง มีความยั่งยืน มีศักยภาพอย่างสูงในการเปลี่ยนแปลงเมืองหรือมหานคร

ให้เป็นสถานที่แห่งการเดิน (Walkup) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อบ้านและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิชาการในหน่วยงานพัฒนาเมือง

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายการค้าการลงทุนให้หันมาใช้กลยุทธ์การพัฒนาเมืองและโครงการตามเกณฑ์ของการเติบโตอย่างชาญฉลาด

โดยเครือข่ายของ LOCUS ต้องร่วมกันกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุน

การเกิดภาวะการณ์ตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ และความยั่งยืนแก่ประเทศ สมาชิกของ LOCUS

ทุกคนต้องรับภาระในการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการตามเกณฑ์ Smart Growth เพื่อสร้างงาน

เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน และเตรียมการสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อความมั่งคั่งของเมืองและโลก

 

 

ที่มา: http://www.smartgrowthamerica.org/locus/

 

เมืองแห่งการเดินคือความสำเร็จของ LOCUS

LOCUS  มีภารกิจในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของตลาดสีเขียว ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ยั่งยืนทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อม

จากการสร้างเมืองแห่งการเดิน (Walkable Urban Places-WalkUps) และมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

และนักลงทุนที่มีศักยภาพในการก่อกำเนิดโครงการและสถานที่แห่งการเดินทั่วทั้งประเทศ

(Walkable real estate development projects and places are on the rise nationwide) LOCUS ต้องสร้างศักยภาพ

ในการกระตุ้นให้เกิดนโยบายจากทุกระดับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามเกณฑ์ของ Smart Growth 

 

 

ที่มา: Asiamuseum.co.th

 

 

กลยุทธ์สู่ความเป็นเมือง WalkUps

องค์ประกอบสำคัญของความเป็นเมือง WalkUps วัดจากขนาดและปริมาณของพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก (Office & Retail Spaces)

ความสามารถในการเดินถึงโดยไม่ต้องใช้ยวดยาน (Walkability & Walk Score) ความสามารถในการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน (Transit Score)

ส่วนแบ่งการเดินทางที่มีสัดส่วนการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ระดับการศึกษาและความสามารถในการใช้ความรู้และ

ศักยภาพของประชาชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าของชีวิต (Education Attainment) และจำนวนประชากรที่มีความสมดุลกับสภาพเศรษฐกิจ

และการจ้างงาน (Population & Employment)

 

 

ที่มา: http://www.smartgrowthamerica.org/locus/

 

 

LOCUS รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาเมือง

เมืองแห่งการเดินคือเมืองที่สร้างเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพื้นที่แห่งการ

สร้างความมั่งคั่งแก่ทั้งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน และประชาชน และเป็นเมืองแห่งการเติบโตอย่างชาญฉลาด

ที่ Smart Growth America ต้องการให้เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก

 

สำหรับประเทศไทย ในศตวรรษนี้และศตวรรษต่อไป เราจะมอบหมายภารกิจการพัฒนาเมืองและเปลี่ยนแปลงเมืองแก่ใคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน ผู้บริหารเมือง หรือผู้บริหารประเทศ

ประชาชนชาวไทยเท่านั้นจะเป็นผู้ตอบ

 

 

ที่มา : http://www.smartgrowthamerica.org/locus/

 

 

ที่มา : http://www.smartgrowthamerica.org/locus/

 

 

เอกสารอ้างอิง

LOCUS Smart Growth America: http://www.smartgrowthamerica.org/locus/

 

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 

 
 
 
 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net