วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เดินหน้าประเทศไทย สนข.กับการสัมมนา “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน”


 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit – Oriented Development) ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)”

 

Smart Growth Thailand

ขอขอบคุณสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่ให้ความสำคัญในการนำแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจสำหรับการนำสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลยุทธ์การวางผังการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (Transit-Oriented Development) เป็นธงนำในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญของ Smart Growth Thailand เป็นผู้ร่วมบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และอาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนตามแผนการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อระบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ และต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

 

กรณีของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งนั้น กระทรวงคมนาคมโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชน เนื่องจากพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นย่านพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น เป็นพื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อทางกายภาพกับตัวสถานีขนส่งมวลชนด้วยทางเดินและทางจักรยาน หรืออาจเรียกพื้นที่บริเวณบริเวณนี้ว่า เป็นชุมชนแห่งการเดิน (Walkable Community) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งงาน แหล่งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประชาชน และยังสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้มากขึ้นในอนาคต

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการจราจรของประเทศ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร และแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจรให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการขนส่งและจราจร และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 

จากภารกิจดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยสำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (สพร.) ได้เห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการจราจรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)” ขึ้น

 

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557  โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผนการขนส่งมวลชน ระบบราง และหน่วยการพัฒนาเมืองเข้าร่วม  ประกอบด้วย คณะผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา 

 

ทั้งนี้ หากมีเนื้อหาและสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ Smart Growth Thailand จะนำเสนอให้สาธารณะทราบในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 
 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net