วันที่ พุธ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานฌาปนกิจของคุณแม่ยิ่ว แซ่เล้า ณ วัดภคินีนาถ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗


 

       วัดภคินีนาถ วรวิหาร  เป็นวัดโบราณมีมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์  เดิมมีชื่อว่า  “วัดบางจาก” เพราะตั้งอยู่ปากคลองบางจาก  ชาวบ้านย่านนั้นมักจะเรียกว่า  “วัดนอก”เพราะคู่กับวัดใน  คือ วัดเปาโรหิตย์  วัดทอง  และวัดสิงห์  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ  พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดภคินีนาถ”  โดยมีฐานะศักดิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร  นักปราชญ์ทางโบราณคดี  สันนิษฐานจากวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่  คือวิหาร  เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย

 

         ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมหลวงเทพยวดี   พระราชธิดาองค์น้อยของรัชกาล ที่ ๑  ทรงสถาปนาใหม่  สร้างเสร็จแต่พระอุโบสถหลังเดียว    หมื่นพินิจพลภักดิ์ (ชิด  พงษ์จินดา)  เล่าว่ามีการเปรียญอีกหลังหนึ่ง อยู่ด้านเหนือของกุฏิตำหนักชำรุดและรื้อสมัย  พระครูวิสุทธิสังวร (ผ่อง)  แล้วปลูกใหม่ ยื่นออกไปทางทิศตะวันออก  อันเป็นที่งอกริมแม่น้ำ  คือ  การเปรียญหลังปัจจุบันนี้  ซึ่งก็ทรุดโทรมใช้ไม่ได้แต่ยังไม่รื้อแล้วเปลี่ยนอุโบสถหลังเดิมเป็นวิหารคือหลังที่ยังอยู่ในขณะนี้ ใช้พระอุโบสถหลังใหม่ตั่ง แต่นั้นมาการสถาปนาและทรงสร้างพระอุโบสถในครั้งนั้น  มีขนาดยาว ๑ เส้น ๘ วา ๒ ศอก

 

พระประธาน  หน้าตักกว้าง ๕ ศอก  สูง ๗ ศอก  พระอุโบสถมีพระระเบียง (วิหารคต) รอบพระอุโบสถ  พระระเบียงสร้างยกฐานขึ้นเป็นอาสนสงฆ์โดยรอบ  เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ๘๐ องค์  มีผู้สันนิษฐานกันว่า  พระอุโบสถหลังนี้น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑  บางท่านว่าน่าจะป็นรัชกาลที่ ๒  และบางท่านว่าควรจะเริ่มในรัชกาลที่ ๑  แล้วมาเสร็จในรัชกาลที่ ๒  ขอนำประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นั้น  มากล่าวไว้ในที่นี้เพื่อผู้อ่านสันนิษฐานเอาเอง สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมหลวงเทพยวดี  มีพระประสูติกาล  พ.ศ. ๒๓๒๐  ปีระกา  เป็นที่ ๑๐ ในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี  พระนามเดิมว่า “เอี้ยง” หรือ “นกเอี้ยง”  พระชนมายุได้  ๕  พรรษา  บิดาปราบดาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงประภาวดี หรือประไพวดี  ต่อมาทรงกรมฯ เป็นกรมขุนและกรมหลวงเทพยวดีโดยลำดับ  ทรงมีพระชนม์ในรัชกาลที่หนึ่ง๒๗ ปี  ในรัชกาลที่ สอง ๑๔ ปี  สิ้นพระชนม์ก่อนรัชกาลที่สอง ๑ ปี  ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า  ถวายพระเพลิงเสร็จในปีนั้น

 

รัชกาลที่   ๒   ก็ประชวนสวรรคตในปีพ.ศ.  ๒๓๖๗  เป็นเวลาเข้าพรรษาแล้ว  ๑๑ วันเปลี่ยนแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า

อยู่หัวเสวยราชสมบัติ พอออกพรรษาเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐิน วัดบางจากมีรับสั่งให้รื้อพระตำหนักของสมเด็จกรมหลวงเทพยวดีมาปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาส  และให้เปลี่ยนนามวัดบางจาก เป็นวัดภคินีนาถ(เดิมเขียน เป็น วัดภคินีนาฏ)เมื่อรัชกาลที่  ๑  สวรรคต  สมเด็จฯ  มีพระชนม์  ๓๒  โดยปี  และในรัชกาลที่  ๒  อีก๑๒ปีพระองค์มีพระชนม์  ๔๗  พรรษา

 

 

เนื่องด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิง  กรมหลวงเทพยวดี  ไม่มีพระโอรสพระธิดาจะสืบวงศ์สกุล  เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว  จึงเท่ากับขาด

ทายาทที่จะรับเป็นพระภาระสืบต่ออย่างแข็งขัน  จึงตกเป็นภาระของเจ้าอาวาสแต่ละองค์  คอยชักชวนแนะนำ  พระเณรทายกทายิกาให้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์กันเป็นส่วนใหญ่  

 

 

      

งานฌาปนกิจของคุณแม่ยิ่ว แซ่เล้า

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ วัดภคินีนาถ

 

ด้วยอาลัย คุณแม่ยิ่ว แซ่เล้าคุณแม่ ของบล็อกเกอร์สิงห์มือซ้าย

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net