วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยกระดับ'ศรชล.'ก้าวสู่เออีซี รับแผนความมั่นคงปี58-64                             การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ไม่ได้มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีส่วนสำคัญต่อมิติทางด้าน "ความมั่นคง" ซึ่งหมายรวมถึงความมั่นคงเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลด้วย โดยเฉพาะบริบททางความมั่นคงที่เปราะบางจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่มีมหาอำนาจจีน และหลายชาติในอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้อง
 
                             ขณะที่โครงสร้างหลักในการบูรณาการภารกิจในการรักษาความมั่นคงทางทะเลของไทยเป็นหน้าที่ของ "ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" หรือ "ศรชล." ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ขึ้นตรงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 
                             ศรชล. มีภารกิจเป็น "ศูนย์กลาง" การดำเนินกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้านระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเลเพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี "กองทัพเรือ" เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ
 
                             ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2562 โดยให้สมช.ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์เป็น "แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2564" เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน ในการก้าวสู่การเป็นชาติทะเล (Maritime Nation) อย่างแท้จริง
 
                             นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับ “ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" เป็น “ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทเป็นองค์กรในการอำนวยการ กำกับการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยราชการอื่นๆ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 
                             ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 พล.ร.อ.ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล. ได้เป็นประธานการประชุม ศรชล. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมพัทยา ดิสคัฟเวอรี่ บีช เมืองพัทยา ร่วมกับเลขาธิการสมช., ผอ.ศรชล. เขต 1, 2 และ 3 และหัวหน้าส่วนราชการในศรชล.
 
                             พล.ร.อ.ธนะรัตน์ ย้ำถึงความสำคัญของการประชุมว่า เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการรองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2564
 
                             อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้เข้าใจยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2564 มากขึ้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  และกองทัพเรือ จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
 
                             โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และจะจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างไร"
 
                             มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายพรชาติ บุนนาค รองเลขาธิการสมช. ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล
 
                             การประชุมดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญทั้งมิติด้านความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 12 ล้านล้านบาทต่อปี ในปี 2553 เป็น 24 ล้านล้านบาทต่อปี ในปี 2557 ซึ่งนับได้ว่าเป็น "เส้นเลือดใหญ่" ทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทย และประชาคมอาเซียน ที่จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี
 
 
 
 
---------------------------
 
(ตะลุยกองทัพ : ยกระดับ 'ศรชล.' ก้าวสู่เออีซี รับแผนความมั่นคงปี 58-64 : โดย...ทีมข่าวความมั่นคง http://www.komchadluek.net/detail/20141211/197499.html)
 

โดย คมชัดลึก

 

กลับไปที่ www.oknation.net