วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง


การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง

เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email.tpongvarin@yahoo.com

www.bt-training.com Mobile.089-8118340

 

       ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บริหารของหลายบริษัท เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมปรับปรุง และพัฒนางาน เช่น การดำเนินกิจกรรมคิวซีซี (QCC:Quality Control Circle) กิจกรรมไคเซ็น ทำให้ได้เห็นมุมมอง เกี่ยวกับปัญหา และได้เห็นวิธีการแก้ไข เพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นดำเนินต่อไปได้ ซึ่งแนวคิด มาแลกเปลี่ยนครับ

       กิจกรรม QCC เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยทำให้ปรับปรุงคุณภาพงาน ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต และกำไรให้กับองค์การแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้พนักงานได้ฝึกฝนการคิด การทำงานเป็นทีม การนำเสนองาน การกล้าแสดงออกอีกด้วย แต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำให้กิจกรรม QCC นั้นประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะมักจะติดปัญหาต่างๆ ซึ่งผมสรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่มักจะเกิดขึ้น แล้วส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม QCC และกิจกรรมต่างๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ มีดังต่อไปนี้

 • ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ จากผู้บริหาร และหัวหน้างาน

 • การขาดความรู้ในการดำเนินกิจกรรม เพราะไม่เคยศึกษาการดำเนินกิจกรรม QCC ที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง

 • การไม่ให้ความร่วมมือ เพราะให้ความสำคัญกับงานประจำมากกว่า และมองกว่ากิจกรรมปรับปรุงงาน เป็นงานที่เพิ่มเข้ามา จะทำ หรือไม่ทำก็ไม่มีผลอะไร

 • ไม่มีเวลาในการดำเนินกิจกรรม เพราะไม่กำหนดเวลาเพื่อการดำเนินกิจรรม QCC อย่างจริงจัง หรือไม่กำหนดเวลาเพื่อการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง

 • ไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินกิจกรรมได้ มีความรู้เยอะ แต่เมื่อปฏิบัติเข้าจริงๆ ไม่รู้จะเลือกใช้เครื่องมมือ หรือวิธีการใดให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะทำ หรือบางครั้งก็ติดกับรูปแบบมากจนทำให้เกิดความยุ่งยาก ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น

 • ความไม่ต่อเนื่อง โดยทำเป็นบางอารมณ์ ไม่สม่ำเสมอ เหมือนไฟไหม้ฟาง ทำเมื่อใกล้จจะประกวด หรือเมื่อจะส่งงานเท่านั้น

   

  จากการศึกษา และติดตามผลลัพธ์จากการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร  QCC และ กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับปรุงงาน  (Small Group Activity) พบว่าบริษัทที่ดำเนินกิจรรม QCC หรือกิจกรรมกลุ่ม ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีวิธีการปฏิบัติดังนี้  

   

 • ผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับดับสูงให้ความสำคัญมาก โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น จัดให้มีการฝึกอบรม เข้าไปสังเกตการณ์ ติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมในการตัดสินรางวัล เป็นต้น

 • การให้ความรู้เรื่องการดำเนินกิจกรรม QCC ให้กับพนักงานมากที่สุด ถ้า 100% ยิ่งดี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการดำเนินกิจกรรม QCC ที่ถูกต้องจริงๆ ขอเน้นย้ำว่า ต้องรู้ และเข้าใจจริงๆ นะครับ ไม่ใช่รู้ครึ่งๆ กลางๆ โดยควร สำหรับหัวข้อในการอบรมก็จะเน้นที่การประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงในแต่ละส่วนงาน โดยจะเน้นการลงมือทำจริง ผสมกับการเลือกใช้ หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ เฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมก็เพียงพอแล้วครับ

 • กำหนดกิจกรรม QCC หรือกิจกรรมปรับปรุงงาน เป็นส่วนหนึ่งของงาน และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เช่น ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมจะได้คะแนนประเมินผลงานประจำปี 5 คะแนน เป็นต้น จะเรียกว่าบังคับกันเลยก็ว่าได้ เพราะสำหรับพนักงานบางท่านถ้าไม่บังคับก็อาจจะไม่ทำ แต่สำหรับบางคนไม่บังคับก็อยากจะทำอยู่แล้ว ซึ่งก็จะยุติธรรมสำหรับผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพราะเขาสละเวลา ไปดำเนินกิจกรรมก็ควรได้รับรางวัลด้วยจริงไหมครับ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และการดำเนินกิจกรรมก็จะเกิดความต่อเนื่องอย่างแน่นอน

 • กำหนดเวลาแน่นอนในการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC เช่น ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.-15.30 น. เป็นช่วงเวลาของการดำเนินกิจกรรม QCC โดยพนักงานแต่ละกลุ่มจะมาประชุมกัน เพื่อดำเนินกิจรรม QCC โดยจะติดตามผลที่เกิดขึ้น  และนำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และสิ่งต่างๆ ที่อยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิก

 • กำหนดให้หัวหน้างานเข้าเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม QCC โดยหัวหน้าแผนกจะช่วยเข้าไปให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม QCC ด้านต่างๆ เช่น การกำหนดหัวข้อ การเลือกใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์หาข้อมูล และสาเหตุ แนวทางการแก้ไข การกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ เป็นต้น

   

  ดังนั้นอย่ารอช้าครับ มาดำเนินกิจกรรม QCC ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อตัวเรา เพื่อแผนก และเพื่อองค์การที่เรารัก เริ่มเลยนะครับ....

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net