วันที่ อังคาร มกราคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ!photo: http://board.postjung.com/827053.html


    ทางออกของประเทศไทยที่แท้จริงคือเรื่องการกระจายอำนาจ และการกระจายอำนาจที่สำคัญจำเป็นของประเทศไทย  ก็คือ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ!

    การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ก็เพื่อไม่ให้อำนาจรัฐกระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลางหรือรัฐสภามากเกินไป ซึ่งมีแต่ผู้แทนระดับชาติเท่านั้น ปัญหาระดับชาติก็ว่ากันไป แต่ท้องถิ่นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ไม่ใช่ทำให้ถูกลืมเหมือนในอดีต แม้กระทั่งงบประมาณที่รัฐเอาไปจากท้องถิ่นก็ไม่เคยนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นเท่ากับส่วนกลางเลย แม้รัฐธรรมนูญต่อมาจะมีการบัญญัติไว้เพิ่มเติมก็ตาม

    โครงสร้างอำนาจของประเทศไทยมีปัญหาแน่นอน ไม่เช่นนั้นแล้ววิกฤติการเมืองไทยที่ผ่านมาต้องแก้ปัญหาได้ด้วยระบบรัฐสภา แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ รัฐสภาก็ไม่สามารถทำหน้าที่หาทางออกได้ ซ้ำร้ายปัญหากลับมาจากรัฐสภาเสียเอง

    ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาบ้านเมืองปัจจุบันที่กล่าวกันว่า มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดในเอเชีย รวยกระจุก จนกระจาย ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสวรรค์ลิขิต แต่เป็นผลพวงการพัฒนาชาติบ้านเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยปล่อยให้ชนชั้นนำยึดกุมอำนาจทางการเมืองและผูกขาดระบบเศรษฐกิจ

    นอกจากคนชายขอบหรือคนชั้นล่างเข้าไม่ถึงประชาธิปไตยทางการเมืองแล้ว คนทั่วไปก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเช่นกัน ในเมื่อมีนายทุนผูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายอย่าง แทนรัฐที่ควรทำหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงในขณะนี้ คือเรื่องพลังงานน้ำมัน โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมการเกษตรที่ถูกผูกขาด หลายคนบอกว่า ไม่มีการแข่งขันเสรีจริงในตลาดเหล่านี้!

    ทรัพยากรเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติเพื่อคนทุกคน ไม่ใช่การอ้างแต่ว่าถ้าให้รัฐวิสาหกิจบริหารแบบเก่าก็มีแต่ขาดทุน แต่ประเด็นคือ สิทธิความเป็นเจ้าของคือรัฐ 100% เราสามารถจ้างเอกชนมาบริหารงานแบบมืออาชีพในอัตราเงินเดือนสูงๆ ได้เหมือนที่สิงคโปร์หรือประเทศจีนทำอยู่ แต่รัฐบาลกลับยกให้เอกชนสัมปทานมาตลอดยุคสมัยของเราที่ผ่านมา

     คำตอบของผมนั้น ส่วนหนึ่งนั่นคือการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของชนชั้นนำ ประชาธิปไตยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจะกระจายอำนาจไปให้คนทุกคนได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ไหนๆ คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของเขาเองตามเจตนารมณ์ของคนพื้นที่ ไม่ใช่แค่ระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ส่วนเดียว ที่ต้องรับผิดชอบภาพใหญ่ของประเทศ

    ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป ที่นำโดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ โดยการยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น คือคำตอบที่ชัดเจนเรื่องหนึ่ง ทำไมไม่มีใครสานต่อ?

    แทนที่เราจะผ่านงบประมาณจังหวัดไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ล่าช้าเหมือนเดิม เหตุใดไม่ส่งไปยังจังหวัดโดยตรงเสียเลย และอนุญาตให้เขาวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยจังหวัดจัดการตนเอง แต่ละที่จะได้มีความคล่องตัวและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการวางแผนจากส่วนกลางเหมือนเช่นในอดีต

    คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพยายามยกร่าง พระราชบัญญัติจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ.... ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นกฎหมายกลาง แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว?

    นอกจากนี้ การกระจายอำนาจควรให้แต่ละท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีบางประเภท และได้ส่วนแบ่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยและสามารถลงทุนหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้ เพราะรัฐบาลกลางมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะกิจการระดับชาติ เช่น การป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการจัดเก็บภาษีในภาพรวม

    ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกันได้รับบาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่า แต่ทำไมเขาพัฒนาประเทศได้เติบโตก้าวหน้ากว่าประเทศไทย? คำตอบคือเขามีการเลือกตั้งผู้บริหารบ้านเมืองทุกระดับและไม่มีระบบราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอุปสรรคล่าช้าเหมือนไทย มีแต่ราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่นคือจังหวัดและเทศบาล

    ประเทศอังกฤษเป็นรัฐเดี่ยวหมือนกัน แต่ไม่มีระบบราชการส่วนภูมิภาคที่ทับซ้อนเหมือนไทย เขาแบ่งการปกครองออกเป็นเมืองต่างๆ ซึ่งแต่ละเมืองผู้บริหารก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

     ประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นรัฐเดี่ยวเช่นเดียวกับไทย มีการแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น แต่ประเทศเกาหลีได้กลับทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

    เมื่อปลายปีที่แล้ว ประเทศอินโดนีเซียได้ผู้นำที่ดีที่สุดเท่าที่ผ่านมาคือ นายโจโก วิโดโด หรือโจโกวี (Jokowi) ที่เพิ่งทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียไม่นาน และถือเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่เป็นพลเรือน ที่ไม่ได้เป็นลูกหลานทายาทของตระกูลนักการเมืองหรือเป็นตัวแทนฝ่ายทหาร เขามีผลงานมากมายขณะที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองซูราการ์ตาที่มาจากการเลือกตั้ง จนประชาชนท้องถิ่นยอมรับยกให้เขาเป็นจิตวิญญาณแห่งชวา

    จนชาวเมืองจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เชิญให้เขามาสมัครเป็นผู้ว่าการฯ เพื่อพัฒนาบ้านเมือง และได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาในเวลาต่อมา

    สำหรับประเทศไทย เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น คือคำตอบของการปฏิรูปประเทศที่แท้จริง!

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์โลกและเรา เมธา มาสขาว - วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

 

 

 

โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net