วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท (สำหรับผู้ดูแล)


เอกสาร "คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท (สำหรับผู้ดูแล)  เป็นเอกสารเผยแพร่ของโรงพยาบาลสวนปรุง  มีสาระที่เป็นประโยชน์มากมาย ผมจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่สู่สาธารณ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้จัึดทำไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  
 

     การจัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับผู้ดูแลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในด้านงบประมาณจากกรมสุขภาพจิต  และได้รัีบความกรุณาจาก รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ คณะพยาบาลศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาโครงการ  คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

น.ส. มธุริน    คำวงศ์ปิน      พยาบาลวิชาชีพ

นางจีระพรรณ สุริยงค์         พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.น้ำฝน     ปิยะตระกูล   เภสัชกร

น.ส.อรอุมา     ภูโสภา      นักอาชีวบำบัด

น.ส.เจริญพร   กิจชนะพานิชย์ นักสังคมสงเคราะห์

นางฃลธิดา   สิมะวงศ์      พยาบาลวิชาชีพ

                              กรกฎาคม  ๒๕๕๒

 
 
     โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทางจิตที่มีความผิดปรกติทางด้านความคิด  ทำให้การแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรม และการรับรู้ที่ผิดปรกติจากคนทั่วไป  มีอาการต่อเนื่องกันนาน ๖ เดือนขึ้นไป  

     สาเหตุของโรคจิตเภท  มีปัจจัยหลายอย่างที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค  ได้แก่     

   ๑.ด้านพันธุกรรม

   ๒.ด้านความผิดปรกติของสารเคมีในสมอง

   ๓.ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิความรัก ความอบอุ่น การสื่อสาร

   ๔.ด้านสังคม อาทิสิ่งแวดล้อม 

   ๕.ด้านสาดหตุกระตุ้นอื่นๆ เช่นความเครียดอย่างรุนแรง การใช้สารเสพติด

 

    อาการ  แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ

   ๑. กลุ่มอาการทางบวก  แสดงออกในด้านความผิดปรกติของความคิด การรับรู้ การติดต่อสื่อสารและพฤติกรรม  ได้แก่อาการประสาทหลอน เช่น หูแว่ว ภาพหลอน มีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว เป็นต้น

 
   
    ๒. กลุ่มอาการด้านลบ  แสดงออกด้านสีหน้าเฉยเมย ไม่แสดงอารมณ์ ไม่พูด แยกตัวเอง ขาดความสนใจและความกระตือรือล้นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือสนใจตัวเองและสิ่งแวดล้อมน้อย  
   
    การรักษา  การรักษาโรคจิตเภทมีหลายวิธีที่ผสมผสาน และให้การรักษาตามความเหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย  ดีงนี้  
    ๑. การรักษาด้วยยา  เป็นวิธิการรักษาวิธีแรกที่แพทย์ใช้  เพื่อควบคุมอาการหลงผิด ประสาทหลอนหรือพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  และควบคุมอาการไม่ให้กำเริบ  ซึ่งยาที่ผลิตออกมามีมากมายหลายชนิด  จิตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมกับสภาพอาการของผู้ป่วยที่มารับการรักษาแต่ละราย  โดยยานั้นจะเป็นในรูปแบบของยารับประทาน ยาฉีดระยะสั้น ยาฉีดระยะปานกลาง ยาฉีดระะยะยาวและยาหยด  ซึ่งระยะเวลาในการรับประทานยานั้นแพทย์จะเป็นผู้ประเมิน และกำหนดระะยะเวลาของการรับประทานยาและหยุดยา  
    ๒.การรักษาด้วยไฟฟ้า  เป็นการรักษาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตรุนแรง  หรือเรื่อรังที่การรักษาทางยาและวิธิการอื่นแล้วไม่ได้ผล  ซึ่งการรักษาจะทำโดยแพทย์ และมีพยาาบาลดูแลระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับการรักษา  

    ๓.การรักษาทางจิตสังคม  ได้แก่

๓.๑ จิตบำบัด  เป็นวิธิการช่วยผู้ป่วยในการหาวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่นที่เขาพอจะทำได้  อาจทำเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล

๓.๒ พฤติกรรมบำบัด  เป็นการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

๓.๓ ครอบครัวบำบัด  เป็นการนำครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการรักษา

 

 การดูแลผู้ป่วยจิตเภท

   บทบาทของผู้ดูแล  ท่านจะต้องดูแลผู้ป่วยดังนี้

 
 (กรุณาติดตามตอนต่อไปครับ)  
   
   
   
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net