วันที่ อังคาร มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกการเดินทาง ปี 2015 เกาะบาหลี


                       

 

อบรมในห้อง 2 วัน

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้รับนโยบาย “จากเบตง-สูทะเลสาบ ฮาลา-บาลา+วัดถ้ำคูหาภิมุข” ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตั้งแต่ยุคผู้ว่าฯ นายเดรัฐ สิมศิริ ต่อเนื่องถึง นายสามารถ วราดิสัย ก็สอดรับต่อเนื่องไม่ขาดตอน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ก็สนองนโยบาย ด้วยการสนับสนุนข้อมูล จัดทำแผนและแบบแปลนก่อสร้างพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหลายโครงการ ทั้งนี้เพราะตำบลอัยเยอร์เวงตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว“จากเบตง-สูทะเลสาบ ฮาลา-บาลาและวัดคูหาภิมุข” ของจังหวัดยะลานั่นเอง 

นายสามารถ วราดิสัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา


                   ประการที่สำคัญที่สุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงจักต้องทำให้รวดเร็ที่สุดคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะระดับผู้นำ เพื่อจะได้นำพาให้องคาพยพมีศักยภาพเท่าทันกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 สิ้นปีนี้นั่นเอง

 

ดูงานชมมัคคุเทศก์บาหลี ได้ความรู้มากมาย


                    ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่นเคย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2557 จำนวน 6 วัน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเน้นให้ผู้เข้าอบรมฯมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับความเปลี่ยนแปลงต่อไป

 วิหารอูลุนดานู


                     โดยกำหนดการของ หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีกำหนการดังนี้

วันพุธที่4 มีนาคม2558 

      เวลา 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

      เวลา 08.30-08.45 น. พิธีเปิดโครงการ

      เวลา 08.45-10.45 น. บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับความเปลี่ยนแปลง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      เวลา 10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (1)

      เวลา 10.45-12.00 น. บรรยายในหัวข้อ “การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”  โดยวิทยากรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

      เวลา 13.00-14.00 น. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

เวลา 14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (2)

      เวลา 14.15-16.15 น. บรรยายในหัวข้อ “Think Big สำหรับผู้บริหารกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.กานต์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      เวลา 17.00 -18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 


วิหารทานาล็อต

 วันพฤหัสบดีที่5 มีนาคม2558

       เวลา 03.00 น. ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

      เวลา 04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรรณภูมิ

      เวลา 06.35 น. เดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซีย

      เวลา 09.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจาร์การ์ต้า เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปบาหลี

      เวลา 11.12 น. ออกเดินทางสู่บาหลี

      เวลา 14.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยววัดปูราอูฮูร์ อูรูวาตู

ตั้งอยู่ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี และสวนวิษณุ บาหลี

      เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าสู่ที่พัก   

 


วิหารทานาล็อต

 

 วันศุกร์ที่6 มีนาคม2558

       เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

      เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ระบำบารองแดนซ์ หมู่บ้านท็อปปิติ หมู่บ้านเซลุก หมู่บ้านมาส และหุบเขากูนุงบาตูร์

      เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

      เวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ปุราเตียร์ตาอัมปึล ตลาดปราบเซียน และถ้ำช้าง

      เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 


บารองแดนซ์

 วันเสารที่7 มีนาคม2558

       เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

      เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วิหารหลวงตามันอายุน

      เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

      เวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ณ ทะเลสาบเบดูกุล วิหารอูลุนดานู และวิหารทานาล็อต

      เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 


ภูเขาไฟ อูนุง อากุง (Gunung Agung) กุนุง อาบุง (Gunung Abung) และกูนุง บาร์ตู(Gunung Bartur) 

 

 วันอาทิตย์ที่8 มีนาคม2558

      เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

      เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชายหาดคูต้า

      เวลา 11.00 น. เดินถึงสนามบินนานาชาติงูระไรห์ เกาะบาหลี

      เวลา 13.40 น. เดินทางกลับประเทศไทย

      เวลา 14.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจาร์การ์ต้า เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

      เวลา 16.40 น. เดินทางกลับประเทศไทย

      เวลา 20.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 


กาแฟขี้ชะมด

ซีฟู๊ตทะเล

 วันจันทร์ที่9 มีนาคม2558

       เวลา 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

      เวลา 08.30-10.30 น. สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดย อาจารย์ธัชชัย ชูกลิ่น   ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

      เวลา 10.45-12.00 น. สัมมนากลุ่มย่อย

      เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

      เวลา 13.00-14.15 น. สัมมนากลุ่มย่อย (ต่อ)

      เวลา 14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

      เวลา 14.15-16.15 น. นำเสนอรายงานสรุปโครงการฯแต่ละกลุ่มและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

      เวลา 16.15-16.45 น. พิธีปิดโครงการและรับวุฒิบัตร 


วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

                     ในครั้งนี้ เหมือนเป็นหน้าที่ ที่ผู้เขียนต้องเก็บเกี่ยว เนื้อหาสาระ พร้อมภาพ บรรยาก อาจจะสอดแทรกความรู้สึกส่วนตัว เพื่อมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อจะเป็นประโยชน์ กับผู้ที่สนใจ ซักนิดก็ยังดี


วิหารทานาล็อต

                      ผู้เขียนขออภัยหากมีข้อความตกหล่น หรือบกพร่องไปบ้าง เพราะเป็นบันทึกธรรมดาๆ ตามแรงปรารถนาส่วนตัวเท่านั้น หากมีข้อเสนอแนะหรือติติงประการใด ผู้เขียนน้อมรับด้วยความยินดี 

 


มักกะ.. มัคคุเทศก์

                     โดย บันทึกการเดินทางในครั้งนี้ ขอเริ่มต้นตั้งเช้าของวันที่ 4 มีนาคม 2558  จนกระทั้งสำเร็จการอบรมในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการายงานให้สังคมได้ทราบ ถึงสาระสำคัญในการอบรมฯในครั้งนี้ต่อไป ..ศณีรา รายงาน


 โปรดติดตาม..ครับ

 

เอ็นทรี่แนะนำ

บันทึกการเดินทาง ปี 2015 บาหลี ตอน 2

 http://www.oknation.net/blog/localbetong/2015/03/26/entry-1

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net