วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คลิปรำลึกค่ายเยาวชนอนุรักษ์ฯป่าฮาลา ปี 2557 (ก่อนจะเข้าสู่ ปี 58)


โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า 2557 

              โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมที่ดีในการะหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าฮาลา-บาลา ของเยาวชนในตำบล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในสมัยที่ พ.ต.ท.พิทักษ์ เอียดแก้ว เป็น ผบ.กองร้อย ตชด.ที่ 445 และนายอับดุลรอนิง ลงซา เป็นประธานกรรมการบริหารองค์หารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงในปี พ.ศ. 2545   และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
              จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ผู้เขียนได้รู้จักกับ “สำนักหัวใจเดียว” องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและประชาชน ในด้านการสืบสานอนุรักษ์สิงดีงามไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงทรัพยากรอันมีค่าในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงแง่มุมที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นในสื่อหลักที่ที่ผูกขาดการเผยแพร่ข่าวสารใรขณะนั้น
              “สำนักหัวใจเดียว” ภายใต้การนำของ นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ และทีมงานที่สำคัญ คือ นายชวิน ถวัลย์ภิยโย ช่างภาพฝีมือดี เลือดพัทลุง และนายธนาคม พจนาพิทักษ์ นักสื่อสารมวลชน เลือดสตูล อาจารย์พิเศษมหาวิทยากรุงเทพ ในขณะนั้น กำลังร่วมกันทำค่ายวรรณกรรมเยาวชนนักเขียน ณ มูลนิธิ ดร.รุ่ง แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนสาระโครงการฯ ควรจะเพิ่มหลักสูตรที่น่าดึงดูดเยาวชน และสามารถจุดประกายให้เยาวชนเติบใหญ่ เป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ประจวบกับแนวทางของ สำนักหัวใจเดียวกัน ที่มุ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีในสังคม “ทักษะการเขียนและการถ่ายภาพเบื้องต้น”จึงเป็นคำตอบโจทย์ที่ดีที่สุด ในการปรับโครงการเยาวชน ให้เหมาะสมในยามนั้น 
              การนำข้อดีของค่ายวรรณกรรมเยาวชนนักเขียนฯมาผนวกกับค่ายอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าที่ปากคลองป่าฮาลา-บาลา ได้รับการตอบรับโดยดีจากนายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ และทีมงาน  โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าจึงถูกกำหนดขึ้น ขึ้นมาโดยเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าจึงถือกำเนิดขึ้น  โดยยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี  และวัตถุประสงค์ใหม่ในขณะนั้นก็ คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการเขียน การถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นนักเขียน หรือสื่อมวลชลที่ดีในอนาคต
              และในในปี พ.ศ. 2553 เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากกองการศึกษาเทศบาลเบตง สำหรับวิทยากรสันทนาการมืออาชีพที่จะเข้ามาช่วยละลายพฤติกรรม ช่วยเยาวชนในการปรับตัว ลดความกดดัน หรือความตื่นเต้นของเยาวชนเมื่อเข้ามา เพราะเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ ขาดโอกาส ไม่กล้าแสดงออก ทำให้กิจกรรมไม่ไหลลื่น หากเข้าไปในค่าย ตชด.ที่ปากคลองฮาลา รวมไปถึงเพิ่มทักษะทางด้านศิลปะ โดยเพิ่มวิชาศิลปะในการปะติดจากวัสดุธรรมชาติอันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยในการพัฒนาสมองซีกขวา ที่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จในอาชีพการในอนาคต      
              โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าทุกครั้งที่ผ่านมา  จะมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯอยู่เสมอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญ คือ จิตสำนึกในการรักษ์ป่า ความรู้สึกอยากจะรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึงจำนวนเยาวชนมีความสนใจ ความต้องการที่จะเข้าไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ ของป่าฮาลา-บาลามากขึ้นทุกปี
              ในอนาคตอันใกล้ หลักสูตรคาดว่าจะได้การบรรจุเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับพฤษาศาสตร์ในท้องถิ่น อันต้องใช้นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านในการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรขึ้น รวมไปถึงการขยายโครงการฯไปถึงถึงบุคคล เยาวชนภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายแนวคิด เมล็ดที่ดีในสังคม ให้ยิ่งกว้างขึ้นไป อันจะเป็นพลังในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าฮาลา หรือป่าอนุรักษ์ใดๆ อันเป้นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่สำคัญนั่นเอง   
              ในปี 2556 โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า เราก็โชคดีที่มีทีมงานวิทยากรฝีมือดี จิตใจเยี่ยม เข้ามาร่วม อธิ เช่น นายเกริ่น เขียนชื่น ช่างภาพรุ่นใหญ่ นายสุไลมาน ยาโม ศิลปินรุ่นใหม่ไปแรง กลุ่มเฌอบูโด มาร่วมงานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทีมงานเดิมอย่าง ทีมฝึกวินัยของ ตชด. ทีมงานสำนักหัวใจเดียวกัน ทีมงานสันทนาการจากกองเทศบาลเมือง และสต๊าฟขององค์การบริหารส่วนตำบล เกือบ 30 คน  เด็กและเยาวชน ภายในตำบลอัยเยอร์เวง อายุ 11-18 เข้าร่วมจำนวน  50  คน  รวมทั้งสิ้น  ประมาณ 80  คน จัดอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน โดยการอบรมแบ่งเป็นการอบรมสัมมนาในห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 445  อำเภอเบตง  เป็นเวลา  1  วัน และเดินทางไป  ณ  หน่วยอนุรักษ์สวนป่าพระปรมาภิไธย ที่ 2 (ปากคลองอาลา)  เป็นเวลา  3  วัน 
              ผู้เขียนหวังอย่างยิ่ง ผู้อ่านคงพอจะเข้าใจในสาระที่มาของโครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าพอสมควร อนึ่งหากผู้ใดสนใจรายละเอียดอยากดำริทำโครงการในแนวทางนี้ ไม่ว่าในแง่มุมใด ผู้เขียนดีจะให้ความร่วมมือทุกประการ โดยสามารถติดต่อได้ ผ่านอีเมล areebe@hotmail.com ผ่านเฟชบุ๊ค sanira ok nation หรือ จดหมายที่อยู่ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 เบอร์โทร 073-285111 ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึงหรือประสานงานผ่าน นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ เจ้าของ “สำนักหัวใจเดียว” ก็ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด ขอให้มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนาเยาวชน เพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะป่าไม้ เป็นพอ. ศณีรา..รายงาน

*หมายเหตุ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า ประจำปี 2558 จะจัดขึ้นระหว่าง 22-25 เมษายน 2558 แล้วจะนำภาพมาเล่าความกันอีก เช่นเคยครับ

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net