วันที่ พุธ พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลังกาสุกะโมเดล โมเดลเพื่อความมั่นคง


ชมก่อนวิจารณ์ครับ


                 หลังจากศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับสมญานามว่า เภสัชกรยิปซีŽ ในฐานะอธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญอุทิศตนเพื่อผลิตยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ในทวีปแอฟริกา กระทั่งมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องไปทั่วโลก ปลายปี 2551-2552 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ก็ตั้งใจหาแนวทางช่วยงานพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ โดยการปรึกษาหารือกับบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่าย เพื่อช่วยกันหาทางพัฒนาคุณภาพสมุนไพรทางภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์พร้อม
ซึ่งเมื่อคณะทำงานได้สำรวจโรงพยาบาลซึ่งมีการผลิตยาสมุนไพรทั้งหมดใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า โรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรอยู่แล้ว ยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ทำให้เกิดปัญหาความเชื่อมั่นในยาสมุนไพร ทั้งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงของคนในการใช้ยาสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้ยาสามัญหรือยาตะวันตก
                 คณะทำงานจึงระดมกำลังความคิดกันทั้งสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)และโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรทางภาคใต้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วยให้การผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลต่างๆมีคุณภาพมากขึ้น เกิดการรวมตัว เป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยกันŽ
                 โดยคณะทำงานทำทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ แต่จะพยายามเน้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะมีทรัพยากรต่างๆค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะสมุนไพร โดยทาง มอ.หาดใหญ่ เป็นหน่วยงานหลักที่ลงไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของอาจารย์กฤษณา ไกรสินธุ์ จนกระทั่งทำให้มีโรงพยาบาลที่เป็นแกนหลักในลักษณะเครือข่ายจำนวน 4 แห่ง ถูกเรียกว่ากลุ่มผลิตยาสมุนไพรกลุ่มลังกาสุกะŽ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นเครือข่ายสำคัญในฐานะ ลังกาสุกะโมเดลŽ ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 2.โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รวมไปถึงชุมชนโคกเคียน-บ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
                  ปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย ที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพร จะมีการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกสมุนไพร แล้วนำไปสู่โรงงานผลิต เพื่อแปรรูปวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ เป็นโรงงานผลิตยาซึ่งได้มาตรฐาน GMP เกิดวงจรการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานเช่น มอ. เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและทำหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพให้ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพยาหรือวัตถุดิบที่ผลิตได้ทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปริมาณสารสำคัญได้มาตรฐานที่จะนำมาผลิตยาได้หรือไม่ มี สสจ. เข้ามาช่วยฐานะคนกลาง เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการกระจายสินค้าของกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต และงบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
                   ลังกาสุกะโมเดลถือเป็นนวัตกรรมของการทำงานร่วมกันของทั้งภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน การที่ท่าน ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ตัดสินใจเลือกหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตำบลอัยเยอร์เวง และหมูบ้านปิยมิตร 1 ตำบลตาเตาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถือว่าเป็นความโชคดีของคนในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรภาคใต้ให้ได้คุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ต่อสุขภาพพลานามัย และต่อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ต่อไป..ศณีรา รายงาน

 ขอบคุณข้อมูล คุณ ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net