วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อคนไข้จิตเวช


 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อคนไข้จิตเวชขึ้นที่โรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ภาวะการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองล้วนมีผลต่อภาวะจิตใจของประชาชน  ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะดังกล่าวได้จะเกิดความเครียดเพิ่มสูงขึ้น และอาจรุนแรงถึงขั้นมีภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจได้  โครงการปันรักปันน้ำใจมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 
วัตถุประสงค์ระยะสั้น ๑.เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลตนเอง   ๒.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  
 วัตถุประสงค์ระยะยาว  เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเภทอยู่ร่วมกับครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีความสุข  
 เป้าหมาย ๑.ผู้ป่วยจิตเวชสามารถบอกวิธีการดูแลตนเองได้   ๒.ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถบอกวิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ถูกต้อง   ๓.อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาได้  
 ขอเชิญชมภาพกิจกรรมครับ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
................................................สวัสดีครับ  
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net