วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปั่นจักรยาน..ชมย่านเมืองเก่าเพชรบุรี


           เพชรบุรีเป็นเมืองหนึ่งยังมีพื้นที่สำหรับคนใช้จักรยาน....ทุกวันนี้จึงเห็นผู้คนใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวันอยู่จำนวนไม่น้อยครับ  ผมเองก็เคยใช้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายปั่นจักรยาน
ไปซื้อของใช้และชมเมือง
           ปี พ.ศ.2558 นี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพชรบุรีเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบการอนุรักษ์พัฒนา
เมืองเก่า  แม้ว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดของพื้นที่ก็พอจะคาดเดาได้ว่า  เขตพื้นที่เมืองเก่านั้นคงครอบ
คลุมพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีสองฝั่งแม่น้ำ พื้นที่เก่าที่ทับซ้อนกันในสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่บริเวณ
วัดกำแพงแลงจนถึงแนวคลองวัดเกาะซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-17ก่อนที่จะ
ขยายตัวมายังริมแม่น้ำเพชรบุรีทั้งสองฝั่งที่เป็นชุมชนตลาดในปัจจุบันย่านถนนพานิชเจริญและชุมชนรอบ
วัดมหาธาตุวรวิหาร
           ช่วงที่สยามปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมมาสู่ความทันสมัย..การสร้างพระนครคีรีและพระรามราชนิเวศน์
นั้นส่งผลให้เพชรบุรีมีการจัดระเบียบมีผังเมืองใหม่อย่างชัดเจนส่งผลให้ ฝั่งตำบลคลองกระแชงพัฒนาให้
เป็นเขตพื้นที่บริหารเป็นเขตเมืองราชการส่วนฝั่งท่าราบซึ่งเป็นย่านของชุมชนชาวจีนได้พัฒนาเป็นเขตการ
ค้าที่สำคัญของเมือง โดยมีสะพานจอมเกล้าและสพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุเป็นสิ่งเชื่อมโยงชุมชนสองฝั่ง
เข้าด้วยกัน
          ฝั่งคลองกระแชงนั้นมีถนนสายสำคัญอยู่หลายสาย เช่น ถนนราชวิถี..ถนนราชดำเนิน ถนนดำเนิน
เกษมเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงสถานที่ราชการของเมืองเพชรบุรี
         จากเขาวังพระนครคีรีและสถานีรถไฟ พระรามราชนิเวศน์  มีสถานที่สำคัญทางราชการเป็นอาคาร
แบบตะวันตก อยู่เรียงรายร่วมกับเรือนไทย เรือนไม้ปั้นหยา เรือนแถวและตึกแถวพื้นถิ่น  ไปตามถนนสาย
ดังกล่าวแม้ว่าวันนี้อาจทรุดโทรมผุพังตลอดจนเปลี่ยนโฉมเป็นอาคารสมัยใหม่ไปบ้างก็ตาม 
         เช่นเดียวกับฝั่งท่าราบมีถนนพานิชเจริญเป็นเส้นเลือดสำคัญทางการค้า  เริ่มต้นตั้งแต่ที่วัดเกาะมา
ถึงสะพานจอมเกล้า เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนของราษฎร คหบดีเศรษฐีหัวถนนย่านวัดเกาะ เป็นทั้งย่านที่
อยู่อาศัยและร้านค้า มีเรือนไม้สวยงามอยู่หลายหลังที่ยังทิ้งร่อยรอยของเรือนค้าแบบเก่าเช่น เรือนขนมปัง
ขิงให้เราอิ่มเอมถึงยุคของเปลี่ยนผ่านเมืองสยามเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว  ก่อนที่จะเลยมาเป็นตึกแถวชุดใหญ่
ย่านการค้าของคนจีนใจกลางตลาดเมืองเพชรบุรี
          ถนนพานิชเจริญสายนี้ผมถือว่า  เป็นพื้นที่สถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองเก่าเพชรบุรีทีเดียว
          วัดกำแพงแลง..วัดมหาธาตุ..วังบ้านปืน..เลียบเขาวังพระนครคีรี..เส้นทางที่แสนดีสำหรับคนรัก
จักรยานและวัฒนธรรม...
         และยังรวมไปถึงข้าวแช่และก๋ยวเตี๋ยวเจ้าอร่อยอีกหลายร้านในเมืองเก่าที่ชื่อ..เพชรบุรี
.

.
        วัดมหาธาตุเพชรบุรี..ศูนย์กลางเมืองเก่าเพชรบุรี
        ย่านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรี
.

                      จักรยานกับร้านค้าพื้นถิ่นริมแม่น้ำเพชรบุรี...วิถีแบบนี้ยังมีอยู่ครับ
.

 .
                          มุมนี้ผมเรียกว่า..เยาราชเพชรบุรี..
                          ถนนอนามัยจากจุดที่ผมถ่ายรูปไม่ห่างจากร้านข้าวแช่ร้านดังป้าเอื้อนอนามัยนัก        
.

.
                                   ร้านค้าเรือนไม้หน้าวัดมหาธาตุ..ถนนดำเนินเกษม
.

.
                              ถนนดำเนินเกษม..ถ่ายจากสามแยกถนนดำรงครักษ์ รามราชนิเวศน์
.

.
                                 สะพานท่าสงฆ์..เชื่อมโยงคนสองฝั่งเพชรบุรี
                                 จากมุมนี้จะเห็นบ้านเรือนไทย..เรือนปั้นหยา ริมแม่น้ำเพชรหลาย ๆ หลังครับ
.

.
                ถนนพานิชเจริญย่านต้นโพธิ์มีร้านค้าพื้นถิ่นจำนวนมากผสมผสานแบบไทย..จีน..ตะวันตก
.

.

.
                         ชุดเรือนไม้พื้นถิ่นที่ถนนนอก..ชุมชนรอบวัดมหาธาตุวรวิหาร
.

.

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net