วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งามวิจิตร งานฝีมือ...ช่างศิลป์ไทย


 

ตั้งใจว่าจะกลับมาเขียนบล็อกชมนกชมไม้เสียที หลังจากห่างเหินมานานหลายเดือน
แต่พอเห็นคอมเมนต์ในเอ็นทรีที่ผมเขียนไว้ในเรื่อง ปลื้ม...อาหารไทย ร้อยมาลัย ปักสะดึง ...ช่างฝีมือในวัง(หญิง)
เลยเปลี่ยนใจ ขอนำเสนอเรื่องราวของฝ่ายชายบ้าง เป็นงานฝีมือเชิงช่างไทยที่โดดเด่นระเบือไกลไปทั่วโลก

"พ่อพรายพิลาศ" บล็อกเกอร์มือหนัก ทิ้งร่องรอยไว้ทำนองว่า สนใจใคร่อยากเรียนรู้วิชาช่างไทยเรา
ไม่กล้าขัดใจ...ขนาดสากยังหัก...อย่ากระนั้นเลย ขอจัดภาพชุดใหญ่ให้ชาวบล็อกและพ่อพรายได้ชมพร้อมๆกัน...
เป็นภาพที่บันทึกจากงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกล ด้วยพระบารมี" ครั้งที่ ๔

ความเดิมตอนที่แล้ว ผมเขียนไว้ว่า สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนงานฝีมืออันเป็นประณีตศิลป์ของคนไทยนั้น
โดยสำนักพระราชวัง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
แบ่งออกเป็น ๒ แห่ง คือ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)

ลองอ่านประวัติความเป็นมาของ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) กันครับ
เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ http://rcmsc.com/

สืบเนื่องจากวาระเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง อันประกอบด้วย มหาปราสาทราชมณเฑียร ตลอดจนเครื่องราชูปโภคต่างๆ ซึ่งล้วนต้องใช้ฝีมือช่างสิบหมู่ทั้งสิ้น แต่ขาดแคลนผู้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาช่างสิบหมู่ จึงทรงมีพระราชดำริว่า หากไม่ถ่ายทอดวิชาช่างสิบหมู่ให้แก่คนรุ่นหลัง ย่อมยากจะรักษาศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่ายิ่งของชาติไทยไว้ได้ จึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชาความรู้ที่เคยฝึกฝนกันในวัง ให้กว้างขวางออกสู่ประชาชน

ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “งานช่างศิลป์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ เพราะศิลปะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้อาคารหออุเทศทักสินา ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ระยะแรกรับทั้งบุตร และธิดาของข้าราชบริพารมาฝึกอบรม ปัจจุบันรับเฉพาะนักเรียนชาย

นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินงาน ทรงเอาพระทัยใส่ ติดตามการดำเนินงาน อีกทั้งเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ที่จบหลักสูตรเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒ เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เปิดสอนวิชางานเขียน งานปั้น งานประดับมุก งานลายรดน้ำ งานแกะสลัก งานหัวโขน และงานปักจักรอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดสร้างสาขาวิทยาลัยในวังชาย ด้านช่างสิบหมู่ขึ้น ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานนามสถานศึกษาแห่งนี้ว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)”

สำนักพระราชวัง ได้ร่วมมือมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ ให้กับบุคคลที่สนใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ให้คงอยู่สืบไป

ปัจจุบัน “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)” เปิดดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ หลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง

สาขาวิชาช่างสิบหมู่ที่เปิดสอนมี ๕ สาขาวิชา ได้แก่ หมู่ช่างรัก (งานประดับมุก) หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย) หมู่ช่างแกะ (งานฉลุและแกะสลัก) หมู่ช่างปั้น (งานปูนปั้น) หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) รับนักศึกษาทั้งชาย หญิง มีทั้งประจำและไป–กลับ หมู่ช่างละ ๑๕ คน

โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) และ “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก” (วิทยาลัยในวัง) แสดงถึงหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานช่างหลวงไทย ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ผ่านระบบการศึกษาที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิม โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เป็นโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รับนักศึกษาทั้งชาย และหญิง

สถานที่ตั้งของโรงเรียน คือ อาคารหออุเทศทักสิณา (โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย) ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๑๘๕๖

----------------------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://rcmsc.com/

 

Rhythm of Thailand เพลง "คำหวาน"
โพสต์โดย รักบ้านเกิดศิลปะวัฒนธรรมและดนตรี
www.youtube.com/watch?v=cTUvbFshCes

-

โดย BlueHill

 

กลับไปที่ www.oknation.net