วันที่ พุธ กันยายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

International Day of Peace


วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เป็น “วันสันติภาพโลก” (International Day of Peace) ม.อ.ปัตตานี ทำหลายอย่าง เนื่องจากสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี ค.ศ.2001-2015 เป็น "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก" (The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) โดยมุ่งเน้นที่...

1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง

2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

3. การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก

การส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอายุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สันติภาพ ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรม สันติภาพ โดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ของความสงบเงียบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล จะนำไปสู่การตระหนักรู้จักตนเองและแหล่งพลังชีวิต สามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องชี้นำทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตนเอง และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้อื่น

วิธีการหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของการหยุดอยู่ใน สันติภาพ คือเน้นความสำคัญของการใช้เวลา "เพียงหนึ่งวัน" ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อเป็นสื่อหนึ่งของ "การรณรงค์สร้างสันติภาพเพื่อสังคม" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น Traffic control ควบคุมการจราจรของจิต และหันเหความคิดไปสู่ทิศทางที่เป็นบวก เพื่อเป็นสื่อเตือนตนให้มีเวลาหยุดสงบนิ่ง เพียงชั่วขณะในแต่ละวัน ได้เรียนรู้ความสงบเงียบภายในของตน และเสริมพลังชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

http://psu10725.com/2558/?p=897

http://www.krobkruakao.com/รายการข่าวย้อนหลัง-ตอน/43/69198/09/2015/ข่าว-3-มิติ.htm

เริ่มต้นขบวน ณ ลานพระบิดาที่ชาว ม.อ. ปัตตานี เคารพเสมอมาและตลอดไป

 

สันติภาพต้องปราศจากความรุนแรง


เด็กคือกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

ภัยนี้อันตรายจงช่วยกันขจัดไป

ยุตินะสิ่งนี้สันติภาพมันจะเกิดขึ้นนะ

 

 

โดย คนเดินถนนชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net