วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชุมชนมอญประวัติศาสตร์ แห่งเดียวในภาคเหนือ


   

ชุมชนชาวมอญแห่งเดียวในภาคเหนือตอนบน ที่อยู่ในเขต อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
คือบ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว
ประวัติหมู่บ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว เป็นหมู่บ้าน ชาวมอญ
ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแห่งหนึ่งใน จ.ลำพูน ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
สาเหตุที่ได้ชื่อว่า หมู่บ้านหนองดู่ ก็เนื่องมาจากในอดีตกาลที่ผ่านมา ภายในหมู่บ้านมีหนอง
น้ำกว้างใหญ่และลึก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน และมีต้นประดู่ใหญ่ขึ้นอยู่ริมหนองน้ำ
ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หมู่บ้านหนองดู่” ในภาษามอญที่ใช้พูดกันในหมู่บ้านเรียกว่า “กวานหนองดู่"

ตามหลักฐานที่ปรากฏ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึง
บ้านหนองดู่ ไว้ในหนังสือล่องน้ำปิงว่า 
บ้านหนองดู่เป็นหมู่บ้านมอญ มีวัดโบราณ ๒ วัด คือ วัดดอน
(เกาะกลาง) เรียกชื่อ วัดเดิม มีพระเจดีย์ก่ออิฐสี่มุข พระเจดีย์ทรงกลมลายปั้น
งานทำนองจะเป็นวัดหลวงมาก่อน
เดิมทีเป็นหมู่บ้านร้าง และภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวัดร้างวัดหนึ่งคือ วัดเกาะกลาง จากตำนานการสร้างวัดเกาะกลาง ซึ่งก็คือหมู่บ้านหนองดู่ในสมัยนั้น ได้กล่าวไว้ว่า วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๑๗๖
โดยตระกูลของท่านเศรษฐีอินตา พระบิดาของพระนางจามเทวี


ซึ่งตามประวัติองค์เจ้าแม่จามเทวี มีเชื้อชาติมอญบ้านหนองดู่โดยกำเนิด จึงสันนิษฐานได้ว่า
ในสมัยก่อนคงจะมีชาวบ้านมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว แห่งนี้
และกาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักร จึงได้รกร้างไประยะหนึ่ง

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net