วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสาหินพระเจ้าอโศกเตรียมตั้ง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี


                เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อตั้ง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี กำหนดพิธีวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เพื่อเป็นนิมิตแรกเริ่มแห่งการมาถึงพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ โดยพระราชศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราช นิมนต์พระโสณะและอุตตระมาประกาศพระศาสนา 

การตั้งเสาหินนี้ก็จะเป็นนิมิตแรกเริ่มการมาถีงพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ ณ สุวรรณภูมิ ในโอกาสแห่งการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีขึ้นที่ประเทศไทย
ข้อมูล
ขนาดเสาหินสูง ๙.๓๕ เมตร
หัวสิงห์ ๓.๐๔ เมตร
และธรรมจักร ๑.๕๕ เมตร...
รวมความสูง ๑๓.๘๙ เมตร

เจ้าภาพสร้าง คุณย่าเยาวเรศ บุนนาคและคณะ

ความสำคัญของเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
                 พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดียผู้มีศรัทธามหาศาลในพระพุทธศาสนา เมื่อพระองค์เสด็จยาตราสู่พุทธสถานก็จะทรงให้สร้างเสาหินปักเพื่อเป็นสัญญลักษณ์พร้อมสลักอักษรพรหมมีเพื่อสื่อความหมายความสำคัญแห่งสถานที่นั้น ๆ สำหรับเสาหินที่มีสิงโต ๔ ตัวนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี  อันประกอบด้วยทางสายกลางแห่งความสงบที่นำไปสู่ความหลุดพ้น ให้แพร่หลายไปทั่วทิศทั้ง ๔ ทั่วทั้งชมพูทวีปนั่นเอง

ลักษณะของยอดเสาหิน ๔ ประการคือ

๑. บนยอดเสาแกะสลักเป็นรูปสิงโต ๔ ตัว นั่งหลังชนกัน หันไปในทิศทั้ง ๔ ซึ่งอยู่ในลักษณะคำรามหรือเปล่งสีหนาท มีธรรมจักรตั้งอยู่บนหลังของสิงห์ทั้ง ๔ เป็นลักษณะสิงห์แบกธรรมจักร ซึ่งมี ๒๔ ซี่ ธรรมจักร คือ กงล้อแห่งธรรม โดยเฉพาะพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่ทรงแสดง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ณ สารนาถ วันเพ็ญเดือนแปด แก่พระปัญวัคคีย์ทั้ง ๕ ท่าน

๒. ใต้ฐานสิงโตมีรูปธรรมจักร ๔ ด้าน วงล้อธรรมจักรมี ๒๔ ซี่ เท่ากับจำนวนปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันหมายถึงขบวนการเกิดและขบวนการดับซึ่งทุกข์ทั้งปวง

๓. ระหว่างรูปธรรมจักรใต้ฐานสิงโตนั้นมีรูปสัตว์สำคัญ ๔ จำพวกโดยรอบ ตามความหมายมีดังนี้

ช้าง หมายถึง การเสด็จลงสู่พระครรภ์ พระมารดาสุบินเห็นช้างพญาช้างเผือกหรือ ลักษณะพระปัญญาชาญฉลาด สุขุมเยือกเย็น

โค  หมายถึง ทรงได้ปฐมฌานขณะพระบิดาทรงทำพิธีแรกนาขวัญหรืออีกความหมายคือความแข็งแรง อดทน ไม่ท้อถอย

ม้า  หมายถึง การทรงม้ากัณฑกะที่นำพระองค์เสด็จออกผนวช หรือ ฝีเท้าและมีกำลังอันรวดเร็ว

สิงโต หมายถึง การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักร เทศนากัณฑ์แรกนั้น เปรียบเหมือนการเปล่งสีหนาท หรือการคำรามของพญาราชสีห์ สร้างความยำเกรงเป็นที่หวาดกลัวแก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ในป่าทั้งปวง และอาจหมายถึง พละกำลังอันมหาศาลของการประกาศพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ก็ได้ เมื่อพระองค์เริ่มแสดงธรรม เจ้าลัทธิต่าง ๆ นอกศาสนาของพระองค์ต่างก็แสดงอาการหวาดหวั่นเพราะพระธรรมจักรจักแผ่ไปทั่วทั้งชมพูทวีป 
๔. ฐานรองรูปสัตว์สำคัญทั้ง ๔ จำพวกนั้น เป็นรูปกลีบบัว นับเป็นดอกไม้บูชาประจำพระพุทธศาสนา หรือความบริสุทธิ์แห่งศรัทธาของผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์นั่นเอง.

ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net