วันที่ อังคาร ตุลาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผักไหมFood Bank...แหล่งอาหารชุมชน


ชาวบ้านที่นี่มีปัญหาเรื่องบุกรุกที่ทำกินทำให้แหล่งอาหารหายไปจากจุดนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 17 หมู่บ้าน ได้ร่วมใจยกที่ดินทำกินให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 800 ไร่เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทำการเพาะพันธุ์ไม้คืนป่าให้คืนแหล่งอาหารและคืนป่าให้ชุมชนโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนและการฝึกอบรมจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรประจำตำบล (ศบกต.)-"คำภา ศิลาชัย"กรรมการศูนย์พัฒนาชุมชนตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ  เริ่มแนะที่มาที่ไปของโครงการ 

ตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรส่วนมากปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว เช่นทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง พืชพันธุ์ที่ปลูกตามหัวไร่ปลายนาถูกตัด โค่นทำลายลงส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาของชุมชนสิ่งแวดล้อม และพืชพรรณตามธรรมชาติ ทำให้สัตว์ แมลง และสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชตามธรรมชาติลดจำนวนลง ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในการทำการเกษตรในปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนผักไหมจึงได้จัดทำโครงการโรงเพาะชำผลิตพันธุ์พืชไม้ผลเพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกสร้างรายได้เสริมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายศูนย์พัฒนาป่าชุมชนตำบลผักไหมทั้ง 17 หมู่บ้านได้หันกลับมาปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่สวน ที่อยู่อาศัยหัวไร่ปลายนาและพื้นที่ว่างเปล่าของเกษตรกรเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่และเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมดุลเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนและเกษตรกร ในพื้นที่ทั้งจากการถูกจ้างแรงงานและการเก็บผลผลิตที่ได้จากโครงการมาบริโภคและจำหน่ายทำให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนในอนาคต

โครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการและสนองต่อความต้องการชุมชนอย่างแท้จริงและเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนและใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านมติในการจัดทำเวทีชุมชนรวมทั้งการบูุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ได้มอบพื้นที่เอกสารสิทธิ์ทำกินของตนเองให้ชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นทีป่าชุมชน โดยชุมชนสามารถนำพืชพันธุ์ต่าง ๆไปปลูกในพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดขึ้นร่วมกัน

โครงการโรงเพาะชำผลิตพันธุ์พืชไม้ผลเพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกสร้างรายได้เสริมได้รับการอนุมัติงบประมาณ 468,810 บาทซึ่งผลดำเนินการช่วงพฤษภาคม- มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีการจ้างงาน 241,230 บาททำให้คนในชุมชนมีรายได้ มีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ชุมชนมีโรงเรือนเพาชำกล้าไม้ขนาด 8 คูณ 24 เมตร จำนวน 1 หลังสำหรับเพาะชำและจัดเก็บกล้าไม้ก่อนจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำไปปลูกเพื่อขยายผล สามารถผลิตพันธุ์กล้าไม้เพื่อจำหน่ายมากกว่า 22,000 ต้นได้แก่ กล้วยหอม 4,000 ต้น กล้วยน้ำว้า 3,000 ต้น ไผ่เลี้ยง 3,000 ต้น มะพร้าวกะทิ 1,000 ต้น มะม่วง 3,000 ต้น มะละกอ 5,000 ต้น มะนาว 2,000 ต้น มะขามเปรี้ยว 1,000 ต้น คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท และได้ใช้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นทุนในการเพาะชำกล้าไม้เพื่อจำหน่ายต่อไป


"งบ4 แสน 6 หมื่นเรามาจัดการและใช้จ่ายเรื่องวัสดุ ค่าแรง จ้างแรงงาน อาสาสมัคร ตลอดจนการแก้ปัญหาการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว นำมาเพาะไม้ผลไปปลูกตามหัวไร่ปลายนาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้จำหนายไม้ผล 1 แสนบาทเหลือผลผลิตต่อเนื่องน่าจะได้อีก 70- 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นโครงการที่ดีทำให้มีการสร้างธนาคารชุมชน มีแหล่งอาหาร พืชป่าสมุนไพร เป็นการสร้างรายได้ food bank ทำให้เราได้การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองมีความสามัคคี อนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกัน"

 

 

โดย countrygirl

 

กลับไปที่ www.oknation.net