วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหตุที่ทำให้ตายแล้วไปสู่นรกและสวรรค์


พระประธานภายในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนารามฯ

 

ชาวบ้านสาละ(สาเลยยกะ) ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้
สัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์

ตรัสตอบว่า พวกที่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ...
ไม่ประพฤติธรรม ทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา 4 อย่าง ทางใจ 3 อย่าง (อกุศลกรรมบถ 10)


ไม่ประพฤติธรรม ทางกาย ๓ อย่าง คือ
1.ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในกาม
ทางวาจา ๔ อย่าง คือ
1.พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อ
ทางใจ ๓ อย่าง คือ
1.โลภอยากได้ของเขา 2. พยาบาทปองร้าย 3. มีความเห็นผิด เช่น เห็นว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี ผลแห่งทานไม่มี ไม่มีโลกนี้โลกหน้าฯ ลฯ

 

ตรัสตอบว่า พวกที่เข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ เพราะ...
ประพฤติธรรม ทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา 4 อย่าง ทางใจ 3 อย่าง (กุศลกรรมบถ 10)


ประพฤติธรรม ทางกาย ๓ อย่าง คือ
1.เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2.เว้นจากลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ทางวาจา ๔ อย่าง คือ
1.เว้นจากการพูดเท็จ 2. เว้นจากการพูดส่อเสียด 3. เว้นจากการพูดคำหยาบ 4.เว้นจากการ พูดเพ้อเจ้อ
ทางใจ ๓ อย่าง คือ
1.ไม่โลภอยากได้ของเขา 2. ไม่พยาบาทปองร้าย 3. มีความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ ผลแห่งทานมีอยู่ โลกนี้โลกหน้ามีอยู่ ฯ ลฯ

 

 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬยมกวรรค ๑. สาเลยยกสูตร

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php…

 

******************************

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net