วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนกวีรุ่น ๑๐ เปิดแล้ว


โรงเรียนกวีรุ่นที่ ๑๐
ปักหมุดรอยทางหนึ่งทศวรรษ ปลุกตื่นสู่ทศวรรษที่สอง
-----------------------------
การเดินทางเพื่อให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลเพิ่มขึ้น มิได้สำคัญเท่ากับว่าเดินอย่างไร เดินเพื่ออะไร และผลของการได้เดินเป็นอย่างไรนั่นต่างหาก ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลของการเดินทางที่สำคัญของคนใช้ชีวิตก็คือความหมายของ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าควรแก่การมีชีวืตเพื่อเดินทางนั่นเอง

โครงการ โรงเรียนกวีรุ่นที่ ๑๐
เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุ ๑๕-๙๐ ปี เข้าร่วมเรียนรู้
ระหว่าง ๓-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
------------------------------------------
หลักสูตรของการเดินทางภายนอกและภายใน...ปลุกตื่นความเปลี่ยนแปลง พร้อมเดินไปกับคุณ...

๑.ปรัชญาและกระบวนทัศน์ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาวกวีจากการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ความงามในจิต วิญญาณของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับการเรียนรู้ อ่านหนังสืออ่านชีวิต เขียนหนังสือเขียนชีวิต สัมผัสพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีประณีตจิต เข้าถึงคุณค่าของการมีชีวิต มีความสุขกับการขัดเกลาและสร้างสรรค์ ด้วย ‘จริยปัญญา’ ที่ก่อให้เกิดศานติดุลยธรรม
๒.กิจกรรมที่จะได้ใช้เวลาในชีวิตร่วมกัน : ตื่นรับอรุณพร้อมร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. // เดินทุ่งอ่านอารมณ์สนทนาท่ามกลางบรรยากาศหยาดน้ำค้างสร้างแรงบันดาลใจ // สัมผัสธรรมชาติเชื่อมโยงจิตสมาธิและมิติความคิด สดับฟังเสียงธรรมชาติ ดนตรี และภาษา // อ่านบทกวีและวรรณกรรมสร้างสรรค์บรรสานกับการอ่านชีวิต // ฝึกปฏิบัติการเขียนบทกวีอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตและจิตภาวะ // เรียนรู้จากวิทยากร แลกเปลี่ยนวิธีคิดและเขียนบทกวีสร้างสรรค์ ฝึกแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาบทกวี // ฝึกเข้าเงียบเพื่ออยู่กับตนเองและการอ่านคิดเขียนที่ลุ่มลึก // -เส้นทางการนำเสนอและเผยแพร่บทกวี // ชมภาพยนตร์เพื่อเสวนาเชิงปรัชญาชีวิต // เที่ยวชุมชนเรียนรู้วิถีชาวบ้าน // สำแดงบทกวีลายมือและบทกวีลีลาอัตลักษณ์ // คัดสรรและจัดทำรวมเล่มบทกวี // เรียนรู้ดูแลบ้านภายนอกและบ้านภายใน // ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีศานติเสรี
๓.ข้อปฏิบัติ : งดอบายมุขและปิดสัญญาณสื่อสารทุกชนิด // แต่งกายเหมาะงามและเรียบง่าย (นุ่งยาวและใส่รองเท้าแตะ) // มีสมุดบันทึกและย่ามสำหรับใส่เครื่องเขียน สะดวกแก่การเดินทาง // เตรียมของใช้ส่วนตัว (ไฟฉาย, สบู่, ยาสีฟัน, น้ำหอมกันยุง ฯลฯ)
-----------------------------
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. อายุ ๑๕-๙๐ ปี
๒. มีความรักและมุ่งมั่นที่จะอ่านและเขียนบทกวี
๓. มีพื้นฐานในการเขียนร้อยกรองอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. เคยอ่านบทกวีร่วมสมัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม
* จำนวนที่รับ ๑๐ คน อาจรับเกินหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม
------------------------------
การสมัคร
...การสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้เขียนจดหมายแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการโดยบอกเล่าประวัติ ประสบการการอ่านบทกวี พื้นฐานการเขียนร้อยกรอง แนบตัวอย่างผลงานประมาณ ๓-๕ ชิ้นงาน และแจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์, e-mail หรือ facebook ที่ติดต่อกลับได้สะดวก สงจดหมายถึง ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือส่งทาง e-mail : tungsakasome@yahoo.com ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-----------------------------
ประกาศผล
...ผลการพิจารณารับเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จะแจ้งกลับทางโทรศัพท์หรือ e-mail (ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ที่แนบมา) รวมทั้งการแจ้งข่าวทางเฟซบุ๊กของ Siwakarn Patoommasoot ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-----------------------------
การเดินทาง
...ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางถึงทุ่งสักอาศรม รายงานตัวเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ของวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตลอดหลักสูตรถึงคืนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเดินทางกลับหลังอาหารเช้าวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
-----------------------------

คณะวิทยากรค่ายโรงเรียนกวีรุ่นที่ ๑๐

๑. วิทยากรประจำหลักสูตร - ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ร่วมด้วย ประมวล มณีโรจน์
๒. วิทยากรพิเศษ – ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
๓. วิทยากรรับเชิญ (ปีนี้) – ไพวรินทร์ ขาวงาม, โชคชัย บัณฑิต

-----------------------------

* ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
งานครบรอบหนึ่งทศวรรษโรงเรียนกวี

@ ฟังการเสวนาเรื่อง 'อำนาจปลายปากกา'
โดย คำสิงห์ ศรีนอก และ ชมัยภร แสงกระจ่าง
@ ปาฐกถาเรื่อง 'บทกวีกับการเมือง'
โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
@ การสำแดงบทกวีและลำนำชีวิต
เบิกโรงโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ร่วมด้วย ท่านจันทร์, ธีรภาพ โลหิตกุล, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, พรชัย แสนยะมูล, สุธีร์ พุ่มกุมาร, ลำภา มัคศรีพงษ์, พจนาถ พจนาพิทักษ์, เสรี ทัศนศิลป์, พินิจ นิลรัตน์, สัจภูมิ ละออ, วงเดือน ทองเจียว, ยุทธ์ โตอดิเทพย์, อนันต์ คู่มณี, ชูชาติ ครุฑใจกล้า และหนุ่มสาวโรงเรียนกวี..

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net