วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วรรณกรรมท้องถิ่น ตอน โบสถ์ไม้สักวัดกุฏิบางเค็ม


ดิฉันอาศัยอยู่ในในเขตอำเภอเขาย้อย แต่บ้านของดิฉันอยู่ในตำบลบางเค็ม ที่หมู่บ้านของดิฉัน

มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับโบสถ์ไม้สักแห่งหนึ่ง ซึ่งโบสถ์ไม้สักแห่งนี้มีชื่อว่า โบสถ์ไม้สักวัดกุฏิ

ลักษณะของโบสถ์จะเป็นไม้สักทั้งหลังและแกะสลักเป็นเรื่องทศชาติชาดก และ พระเวสสันดร

ซึ่งคนแกะสลักก็เป็นเก่าคนแก่ที่ต่างมาช่วยกันแกะจนสำเร็จ ทุกวันนี้โบสถ์ไม้สักวัดกุฏิ

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างมาชื่นชมและศึกษาเรื่องราวจากโบสถ์หลังนี้

คนที่สร้างโบสถ์หลังนี้ที่โดดเด่นก็คือ หลวงพ่อชุ่ม และท่านก็ยังเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้

ท่านได้บูรณะโบสถ์หลังนี้ขึ้นมา ในช่วงเวลานั้นก็ได้เกิดอภินิหารต่างๆ ที่ทำให้ท่านได้รับความเลื่อมใส

จากชาวบ้าน ดิฉันจะพูดถึงเรื่องอภินิหารของท่านสักอย่างหนึ่ง ก็คือ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อชุ่ม

ได้เดินทางไปธุดงค์ในตลาดสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะนั้นได้มีเสือโคร่งตัวใหญ่หลุดออกมา

และได้เข้ามาในตลาด ทำให้ชาวบ้านต่างพากันประหลาดใจและกลัวกันมาก หลวงพ่อชุ่มเห็นท่านจึงภาวนา

และโยนสังฆาฏิไปคล้องคอเสือ และจูงเสือตัวนั้นเดินออกไป จากเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียง

เลื่องลือไปทั่ว ผู้คนต่างก็เดินทางมากราบนมัสการอย่างไม่ขาดและเรื่องอภินิหารครั้งนี้ก็ลือลั่น

ไปต่างๆนานาจนถึงปัจจุบัน

นางสาว หทัยชนก กลั่นศรี ม6/9 เลขที่43

 

มหาชาติ  เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้าย

ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คนไทยรู้จักและคุ้ยเคยกับมหาชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

ดังที่ปรากฏในหลักฐานในจารึกนครชุม  และในสมัยอยุธยาก็ได้มีการแต่งและสวดมหาชาติคำหลวง

ในวันธรรมสวนะ  ส่วนการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่สำคัญในทุกท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่า

  การฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์มาก    หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์  ทำให้พระประยูรญาติละทิฐิยอมถวายบังคม  ก็บังเกิดฝนโบกขรพรรษ 

พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ตรัสเล่าว่า  ฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต

  พระองค์จึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดก   หรือเรื่องมหาชาติ  ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ 

ตามลำดับ มหาเวชสันดรชาดก  เป็นชาดกที่มีความสำคัญมากกว่าชาดกอื่น ๆ

เพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาตินี้  มหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐ บารมี

  คือทานบารมี  = ทรงบริจาคทรัพย์สิน  ช้าง  ม้า  ราชรถ  พระกุมารทั้งสองและพระมเหสี

  ศีลบารมี  =ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต

เนกขัมมบารมี  = ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับ ณ เขาวงกต 

ปัญญาบารมี  =   ทรงบำเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวช 

วิริยาบารมี  = ทรงปฏิบัติมิได้ย่อหย่อน
สัจจบารมี  = ทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชก  เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามให้
ขันติบารมี  = ทรงอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ ขณะที่เดินทางมายังเขาวงกต 

และตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั่น  แม้แต่ตอนที่ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมาร

อย่างทารุณพระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้  

เมตตาบารมี  = เมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์  มาทูลขอช้างปัจจัยนาค 

เนื่องจากเมืองกลิงคราษฎร์ฝนแล้ง  ก็ทรงพระเมตตตาประทานให้  และเมื่อชูชกมาทูลขอสองกุมาร 

อ้างว่าตนได้รับความลำบากต่าง ๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย
อุเบกขาบารมี  = เมื่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตี  วิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือ 

ทรงบำเพ็ญอุเบกขา  คือทรงวางเฉย  เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว
อธิษฐานบารมี  = คือทรงตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สำเร็จโพธิญาณาเบื้องหน้าก็มิได้ทรงย่อท้อ 

 จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ เพราะพระทัยอันแน่วแน่ของพระองค์

 

 

 

คำศัพท์

๕๐๗ ทศ  ๑ , ทศ  [ทด, ทดสะ-]  น.  เรียกเหรียญทองสมัยรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง

มีค่าเท่ากับ ๑ใน ๑๐ ของชั่ง เท่ากับ ๘ บาท ว่าทองทศ

ว. สิบ,มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส.

ทศกัณฐ์ น. ผู้มีสิบคอ คือท้าราพณ์ในเรื่องรามเกียรติ์

ทศชาติ น. ๑๐ ชาติ ,ชื่อคัมภีร์ชาดกว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์

อยู่ ๑๐ ชาติ

ทศพร น. พร ๑๐ ประการ,ชื่อกัณฑ์ที่๑ ของมหาชาติ

ทศพล น. ผู้มีกำลัง ๑๐ เป็นนามของพระพุทธเจ้า

ทศพิธราชธรรม น. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์

หรือคุณธรรมประจำพระองค์หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ

๑.ทาน  การให้ ๒ ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย  ๓.บริจาค ความเสียสละ

๔. อาชชวะ ความซื่อตรง  ๕ มัททวะ  ความอ่อนโยน  ๖ ตบะ  การข่มกิเลส

๗ อักโกธะ  ความไม่โกรธ   ๘ อวิหิงสา  ความไม่เบียดเบียน  ๙ ขันติ ความอดทน

๑๐ อวิโรธนะ ความไม่คลาดจากธรรม

 

สิงหาคุณ 181158

ที่มา : พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ . กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๖

 

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net