วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เข้าใจภาพรวมกระบวนการด้วย "SIPOC"


SIPOC_Model

ในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการให้เห็นอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมในระดับองค์กร (Organization) โดยใช้ Model ในการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า "SIPOC" อันประกอบไปด้วย

  1. S - Supplier หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องนำไปผ่านกระบวนการ
  2. I - Input หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องนำไปผ่านกระบวนการ
  3. P - Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วยหลาย ๆ ขั้นตอนเพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง (Input)ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  4. O - Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  5. C - Customer หมายถึง ลูกค้าผู้กำหนดความต้องการของสิ่งของหรือข้อมูล

ในการวิเคราะห์ภาพรวมระดับองค์กร Supplier จะหมายถึง คู่ค้าที่เราทำธุรกิจด้วย และ Customer หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากองค์กรของเรา

ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ "SIPOC" ในการทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงานภายในขององค์กรเอง ในระดับย่อยลงมาที่เป็นระดับฝ่าย หรือระดับแผนก โดยให้พิจารณาว่า

  1. Supplier หมายถึง ฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานก่อนหน้า ที่มีหน้าที่ส่งมอบงานให้เรา
  2. Customer หมายถึง ฝ่ายหรือแผนกที่ต้องทำงานต่อจากเรา เรามีหน้าที่ส่งมอบงานให้

เมื่อเข้าใจในมุมมองภาพรวมกระบวนการทำงานภายในเช่นนี้แล้ว ทำให้เราต้องมีจิตสำนึกในการทำงาน และตระหนักอยู่เสมอว่า "หน่วยงานถัดไป คือ ลูกค้า (Next Process is Customer)" ที่จะต้องส่งมอบงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

และเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานเราอันประกอบด้วยหลาย ๆ ขั้นตอน เราจำเป็นจะต้องมาตีแผ่กระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ

SIPOC_Analysis1

ซึ่งในการวิเคราะห์กระบวนการย่อย ๆ ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) นั้นมีมิติในการปรับปรุงอยู่ 3 ด้านหลัก คือ

  1. T - Time จะสามารถปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้รวดเร็วขึ้นได้อย่างไร
  2. Q - Quality จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ดีขึ้นได้อย่างไร
  3. C - Cost จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างไร

ในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในรายละเอียดกันต่อไป

"นายเรียนรู้"

nairienroo.wordpress.com

"บุญเลิศ คณาธนสาร"

"วิทยากร LEAN" และ "ที่ปรึกษา LEAN"

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

โดย นายเรียนรู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net