วันที่ ศุกร์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น รากเหง้าของความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง


 นอกจากนักการเมือง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คอร์รัปชั่นมากที่สุด แต่ชั้นผู้น้อยก็ต้องคอยตามน้ำ ทั้งๆ ที่กลัวความผิด
เพราะกฎหมายเล่นงานเจ้าหน้าที่ นี่คือระบบประเทศไทย

มาเป็นวิทยากรให้บ้านเกิด เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 

                เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร จัดสัมมนาผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (Anti Corruption Internatonal Day)  ซึ่งผมมีโอกาสร่วมเป็นวิทยากร

                ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เป็นบาดแผลเรื้อรังในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้ว และเป็นสวนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างในปัจจุบัน เนื่องจากส่วนเกินทางเศรษฐกิจเหล่านั้นมากมายนับแสนล้านบาทต่อปี ตกอยู่นอกตัวเลขรายได้ของแผ่นดินและนอกตัวเลข GDP รายได้ต่อปีของระเทศไทย

                เคยมีรายงานออกมาว่ารายได้ของประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งตกอยู่ในธุรกิจสีเทาและรายได้นอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของระบบราชการ หากนับรวมรายได้เหล่านี้ประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าเดิมมากมายหลายเท่า และดูแลประชาชนไทยได้ดีมากกว่านี้บนพื้นฐานความเท่าเทียมและรัฐสวัสดิการ

                แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลก ซึ่งโภคทรัพย์ที่สมบูรณ์ทั้งหลายถูกกระจายไปยังผู้ที่มั่งคั่งและผูกขาดทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง จนกลายเป็นชนชั้นนำมีอภิสิทธิ์ชนของเมืองไทย

                ปัญหาทั้งหลายมาจากปัญหาคอร์รัปชั่นในระบบ จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมของระบบราชการ แต่ความเสียหายมากมายคณานับคนไทยมักไม่รู้ แต่รายได้, แน่นอน ตกอยู่กับผู้มีอิทธิพลเหนือหน่วยงาน

                ขณะที่ขนาดประชากรในประเทศไทยมีมากมายเป็นอันดับที่ 19 ของโลก ใหญ่กว่าอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ทำไมขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยเล็กมาก เพราะระบบการคอร์รัปชั่นที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยไม่ก้าวไปไหนเสียที

                จริงๆ แล้วการคอร์รัปชั่นมีทุกระดับ แต่สังคมไทยไม่ค่อยตรวจสอบและยินดียินร้ายมากนัก แถมบางทีไม่รู้ว่านั่นคือปัญหาคอร์รัปชั่นที่ร้ายแรง การติดต่อราชการตามธรรมเนียมแต่มีค่าส่วนต่างทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นที่ต้องจ่าย ล้วนเป็นปัญหาที่หมักหมมเป็นดินพอกหางหมูในอนาคตที่แก้ไขลำบาก

                นับตั้งแต่การคอร์รัปชั่นแบบไม่ซับซ้อนในชนบทและหน่วยงานเล็กๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูล ซึ่งมีผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีส่วนในการใช้อำนาจชี้นำ บางพื้นที่มีระบบเครือญาติทำธุรกิจแวดล้อมที่พร้อมให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงผ่านตัวแทนพวกเขาด้วยซ้ำ ปัญหาเหล่านี้คือลัทธิพรรคพวก ทำให้สังคมส่วนอื่นขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ

                การคอร์รัปชั่นยังรวมถึงการใช้อำนาจในทางมิชอบ การปกปิดการบริหารงานราชการที่ไม่ชอบธรรม การให้ข้อมูลเท็จ การเลือกปฏิบัติอย่างลำเอียง ซึ่งส่งผลถึงระบบราชการทั้งระบบจนกลายเป็นวัฒนธรรม เศรษฐกิจไทยที่ส่งเสริมโดยราชการจึงกระจุกตัวแม้ในท้องถิ่นชนบท จึงมีโครงข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆ ที่เลือกปฏิบัติทางนโยบายมาโดยตลอด

                หรือไปจนถึงการคอร์รัปชั่นเชิงโครงสร้างในระบบใหญ่ๆ เช่นการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและส่วนต่างจำนวนมากในรายได้และโภคทรัพย์ที่ควรจะมีของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดธุรกิจโดยใช้นโยบายทางการเมืองเข้าช่วย การให้สัมปทานทรัพยากรต่างๆ ให้เอกชนพวกพ้อง หรือส่วนแบ่งนอกระบบที่มีการจัดแบ่งให้เป็นระบบเปอร์เซ็นต์ไป

                หรือไม่ก็การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของตนผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและอื่นๆ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการ ตลอดจนการใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การปั่นราคาในตลาดหุ้นโดยการโฆษณาชวนเชื่อว่าจะมีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแลกผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศโดยแลกเปลี่ยนสินค้าจากนายทุนพวกพ้องที่ดูแลผลประโยชน์พ่วงเข้าไปในข้อตกลง หรือกระทั่งการใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อธุรกิจพวกพ้องโดยตรง เช่น การอนมุติเงินกู้ในธนาคารของรัฐให้พรรคพวกโดยขาดธรรมาภิบาล แม้รู้ว่าธุรกิจเหล่านั้นไม่สอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้จากรัฐก็ตาม

                ทุกวันนี้ตัวเลขส่วนต่างทางเศรษฐกิจที่เข้าระบบคอร์รัปชั่นในประเทศไทยจึงมากมายมหาศาล ส่วนหนึ่งนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในปัจจุบันอย่างแยกไม่ออก และปฏิเสธไม่ได้ เพราะงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตัวเลขของธุรกิจสีเทามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจริงๆ

                แน่นอน การแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างต้องแก้กันไปในระบบ โดยการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ มีระบบตรวจเงินแผ่นดินและ ป.ป.ช. ที่เข้มแข็งเหมือนในสิงคโปร์ ฮ่องกงและเกาหลีใต้ แต่ในแต่ละท้องถิ่นชุมชนก็สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้โดยการมีส่วนร่วมและตรวจสอบทุกโครงการที่ผ่านเข้ามาในชุมชน

                ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ  โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในท้องถิ่นที่ใช้เงินงบประมาณของส่วนรวม ประชาชนไทยสามารถขอเข้าไปตรวจสอบได้โดยตรง

                ที่ประชุมสัมมนาโดยผู้นำจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ซึ่งเคยได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นจาก ป.ป.ช. เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการให้ประชาคมหมู่บ้าน หรือสภาหมู่บ้านตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการที่ผ่านเข้ามาในชุมชน และจัดให้มีร่างธรรมนูญชุมชนในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อกระจายโภคทรัพย์และความผาสุกให้ทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง

                โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกโครงการให้ประชาคมเข้าถึง เพราะเป็นพื้นฐานในการขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง ทั้งในระดับประเทศและในระดับชุมชน

                ถ้าทุกพื้นที่ของประเทศไทยทำแบบนี้ได้ ประเทศไทยมีความหวังแน่นอน


[คอลัมน์โลกและเรา เมธา มาสขาว - ไทยโพสต์ วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558]

โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net