วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"Lean for Environment" ด้วยแนวคิด "3 R"


rrr33

การปรับปรุงงานด้วยการนำแนวคิดการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) มาใช้นั้น นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้งานคล่องตัวแล้ว ก็ยังมีวัตถุประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เรียกว่า "Lean for Environment" โดยนำแนวคิด "3 R" มาประยุกต์ใช้ อันได้แก่

R - Reduce การลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ พลังงานไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง โดยพยายามเข้าไปลดจุดรั่วไหลที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

R - Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ เช่น การใช้น้ำล้างทำความสะอาดหมุนเวียนในกระบวนการ โดยการออกแบบกระบวนการล้างแบบไหลสวนทาง (Counter-Current) โดยให้น้ำสะอาดสุดเข้าที่ท้ายกระบวนการ และวัตถุดิบที่ต้องการล้างเข้าที่ต้นกระบวนการ เพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงสุด 

R - Recycle การนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น กระดาษเก่าไปผ่านกระบวนการแปรรูปตีเป็นเยื่อกระดาษเพื่อทำแผ่นใหม่กระดาษใหม่

ก็ลองนำแนวคิด "3 R" ไปปรับใช้กันนะครับ

"นายเรียนรู้"

"บุญเลิศ คณาธนสาร"

"วิทยากร LEAN" และ "ที่ปรึกษา LEAN"

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833 

โดย นายเรียนรู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net