วันที่ ศุกร์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันครู : วันของครู (16 มกราคม)


คำขวัญวันครู”  
       
การจัดงานวันครูอัน ที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆ ก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้ 
       
พ.ศ.2522 – การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป (โดย นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) 
       
พ.ศ.2523 – เป็นครู ต้องยึดถือคุณธรรมของครู (โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์)        
พ.ศ.2524 – ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์ และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย (โดย ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต) 
       
พ.ศ.2525 – ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป (โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์) 
       
พ.ศ.2526 – อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน (โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์) 
       
พ.ศ.2527 – ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด (โดย นายชวน หลีกภัย) 
       
พ.ศ.2528 – การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติ โดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่า บุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป (โดย นายชวน หลีกภัย) 
       
พ.ศ.2529 – ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย (โดย นายชวน หลีกภัย)        
พ.ศ.2530 – ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี (โดย นายมารุต บุญนาค) 
       
พ.ศ.2531 – ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี (โดย นายมารุต บุญนาค)
       
พ.ศ.2532 – ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย (โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ 
        พ.ศ.2533 – ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี (โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ) 
        พ.ศ.2534 – ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี (โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ) 
        พ.ศ. 2535 – ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ (โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์) 
       
พ.ศ.2536 – ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม (โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) 
       
พ.ศ.2537 – ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) 
       
พ.ศ.2538 – อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) 
       
พ.ศ.2539 – ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน (โดย นายสุขวิช รังสิตพล) 
       
พ.ศ.2540 – ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา (โดย นายสุขวิช รังสิตพล) 
       
พ.ศ.2541 – ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (โดย นายชุมพล ศิลปะอาชา)  
       
พ.ศ.2542 – ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา (เจ้าของคำขวัญ นายปัญจะ เกสรทอง) ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู (โดย นางเซียมเกียว แซ่เล้า)        
พ.ศ.2543 – ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (เจ้าของคำขวัญ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา (โดย นายประจักษ์ เสตเตมิ) 
       
พ.ศ.2544 – พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู (โดย นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์) 
       
พ.ศ.2545 – สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู (โดย นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี) 
       
พ.ศ.2546 – ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู (โดย นางสมปอง สายจันทร์) 
       
พ.ศ.2547 – ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชา พระคุณครู (โดย นางสาวพรทิพย์ ศุภกา) 
       
พ.ศ.2548 – ครูสร้างคนสร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดิน ศรัทธาบุชาครู (โดย นายประจักษ์ หัวใจเพชร) 
       
พ.ศ.2549 – ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่น ศรัทธาบูชาครู (โดย นางพรรณา คงสง) 
       
พ.ศ.2550 – สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู (โดย นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์) 
       
พ.ศ.2551 – ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา (โดย นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม) 
       
พ.ศ.2552 – ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู (โดย นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์) 
       
พ.ศ.2553 – น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที (โดย นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ จังหวัดลำพูน) 
        พ.ศ.2554 – เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล 
       
พ.ศ.2555 – บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามมินทร์ “ภูมิพล” (โดย นางสาวขนิษฐา อุตรโส จังหวัดนครปฐม)        
พ.ศ.2556 – แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน (โดย นายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ) 
       
พ.ศ.2557 – เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน (โดย นายธีธัช บรรณะทอง) 
        พ.ศ.2558 – เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ (โดย เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จากจังหวัดอ่างทอง)
        พ.ศ.2559 – “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”


โดย sdcenter

 

กลับไปที่ www.oknation.net