วันที่ อังคาร มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กระบวนกร มจธ. สู่การแตกหน่อกระบวนกรนาโบสถ์


ชุมชนกระบวนกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

เป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจการเรียนรู้เพื่อเป็นกระบวนกร

ที่เน้นฐานใจ โดยมีกรอบการจัดการเรียนรู้ คือ

 

1. เน้นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning)

ไม่เน้นการจัดการเรียนรู้เนื้อหาแบบแยกย่อย

2. ไม่ได้เน้นเฉพาะการสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว 

แต่จะเน้นพัฒนาคุณลักษณะเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย

3.ใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (Activities Based Learning)

4. มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection) ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ

โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue)

5.เน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนและการเชื่อมต่อ (Connect) ความรู้สึกระหว่างครูกับผู้เรียน

 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจในวิถีกระบวนกร มจธ.

จึงติดต่อเพื่อให้ทีมกระบวนกรเข้าไปบ่มเพาะ (Cultivate)

ซึ่งโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จ.ตาก

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ทีมของเราเข้าไปเรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อสร้างกระบวนกรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

 

 

วันแรกของการบ่มเพาะ

กิจกรรมประติมากรรมกระดาษ

เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าบ่มเพาะ

ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่

เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกัน

จนเกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยระหว่างครูและผู้เรียน

Sense – Connect – Contact

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้

โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสียงกระซิบ และสัมผัสหาคู่

เพื่อให้ได้สัมผัสถึงความสำคัญของการ Sensing

และเชื่อมสู่การ Connect นำสู่การ Contact ต่อไปได้

 
จากกิจกรรมข้างต้น

สู่ช่วงการสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection)

ว่าในฐานะที่เราเป็นครู

เราได้เรียนรู้ความสำคัญของ Sensing ผ่านกิจกรรมนี้อย่างไร

 

จากเสียงสะท้อนผลการเรียนรู้

ผ่านวงสุนทรียสนทนา (Dialogue)

พวกเราสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันได้ว่า

กระบวนกร นั้นมีคุณลักษณะเฉพาะ

ในเรื่องการเชื่อมต่อ (ใจ) ระหว่างกัน (Connect)

เพราะหากครูผู้สอนไม่สามารถเชื่อมใจสู่ใจกับลูกศิษย์ได้แล้ว

การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก

โดยเฉพาะกับครูที่คิดว่าตัวเองเป็นสำคัญ (Teacher centered)

และใช้การควบคุม แทน การเชื่อมต่อ

 

หากกลับมาดูที่นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ก็ไม่ต่างอะไรกับเหล้าเก่าในขวดใหม่

เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เขียนไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

ในมาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน

และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

 

แต่เพราะสาเหตุใดการศึกษาไทย

จึงถูกประเมินว่าตกต่ำ ?

หรือสิ่งที่เขียนไว้ใน พรบ.การศึกษา

มิได้ถูกนำพา ?

 

วันแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเรียกจิตวิญญาณของความเป็นครู

ที่ทีมกระบวนกรของเราจะก้าวไปพร้อม ๆ กัน

กับ 8 เดือน ที่วางแผนอบรมแบบบ่มเพาะ

เริ่มต้นวันแรก (23 มค.59) กับการแตกหน่อกระบวนกรนาโบสถ์ 

ที่ได้รับพลังงานบวกจากเพื่อนครูผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

เติมเต็มพลังงานซึ่งกันและกัน 

จากใจ สู่ ใจ 

โดย Dr.Kaew

 

กลับไปที่ www.oknation.net