วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง จากกองทุนหมู่บ้านสู่ธนาคารท้องถิ่น


มิติการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนหรือ “ประชารัฐ” เป็นสูตรสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สังคมไทยคาดหวังและพึงประสงค์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน  “สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง” หมู่ 2  ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งยกระดับจากกลุ่มกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบการพัฒนาชุมชน โดยมีธนาคารออมสิน  กรมการพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ร่วมจับมือกลมเกลียวและทำหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด

ว่าที่ รต.ภูษิต ไชยทอง นายอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเดินทางไปพบปะพูดคุยกับสมาชิก “สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง” หรือ “ธนาคารหมู่บ้าน” กล่าวภายหลังพิธีเปิดป้ายที่ทำการสถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซางว่า “ความสำเร็จของชุมชนบ้านป่าซางในรูปแบบสถาบันการเงิน ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สถาบันการเงินของรัฐที่ได้สนับสนุนงบประมาณและเทคนิควิธีระบบการบริหารจัดการภายใน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนบริหารจัดการโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกในหมู่บ้าน รวมไปถึงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นำไปสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง”

นายปรีชา เพลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 9 หนึ่งในทีมผู้บริหารพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการเงินชุมชนหรือธนาคารหมู่บ้านกล่าวว่า “การบริหารจัดการธุรกรรมด้านการเงินของชุมชนบ้านป่าซาง ซึ่งมีสมาชิกชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารงานสถาบัน จะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเพื่อสมาชิกในชุมชนจะได้เข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว โดยสมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปในเมืองให้ยุ่งยาก ไม่มีหาหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่เป็นไร ในขณะที่บางรายไม่มีเอกสารของทางราชการก็จะไม่สามารถใช้บริการจากธนาคารได้ ในขณะที่สามารถติดต่อ ประสานงานและปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานสถาบันการเงินของชุมชนได้ เพราะผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก็เป็นคนในพื้นที่ ย่อมคุ้นเคยและรู้ภูมิหลัง รู้พฤติกรรมการใช้จ่าย ไม่ต้องไปกู้นอกระบบหรืออาจจะกู้จากสถาบันการเงินของชุมชนไปใช้คืนเงินกู้นอกระบบก็ยังได้”

นางราตรี แสงคำ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า “สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซางยกฐานะจากกองทุนหมู่บ้าน เมื่อ 26 เมษายน 2554 ความสำเร็จเชิงประจักษ์ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซางน่าจะอยู่ที่คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิก ซึ่งขยายจำนวนจาก 262 คน เมื่อปี 2544 มาเป็น 450 คนในปี 2559 และกองทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมการบริหารงานจาก 2,500,000 บาท เพิ่มเป็น 8,600,000 บาท สมาชิกมีอาชีพสุจริต มีความมั่นคงจากการรับบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง เช่น นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ปลูกข้าว เพาะเห็ด ซักผ้าหยอดเหรียญ ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายของชำ ซ่อมรถ เสริมสวย ซักอบรีด ขายอาหาร ฯลฯ โดยมีธนาคารออมสินคอยอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ การจัดระบบ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม”

ในขณะที่นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ นายแสวง ใจจุมปา กำนันตำบลบ้านดู่ ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน ต่างก็มั่นใจในหลักการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกชุมชนที่พร้อมจะขานรับและสนับสนุนแนวทางการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง” หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง อ.เมือง จ.เชียงราย จึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของระบบพัฒนาการชุมชนสู่ความเข้มแข็งที่ต้องอาศัยพลังแห่งความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยของสมาชิกในชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการด้านระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งน่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งตามแนวทาง “ประชารัฐ”ที่รัฐบาลกำลังรณรงค์นำไปสู่ความเป็นชุมชนที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน...ต่อไป

โดย กรมกุชะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net