วันที่ เสาร์ มีนาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท.ทหาร รวมใจ สู้ภัยแล้ง ตอนฝายมีชีวิต


 

 

เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2016

ทภ.4 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างฝายมีชีวิต เพื่อรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยฝายมีชีวิตที่ ทภ.4 , ศปป.กอ.รมน.ภาค.4 ได้ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราช มีจำนวน 6 พื้นที่ คือ ฝายมีชีวิตเจ้าพระยานครน้อยคลองหน้าเมือง , ฝายมีชีวิตคลองป่าเหล้า , ฝายมีชีวิตวัดโคกทาก , ฝายมีชีวิตโรงเรียนมหาธาตุ
มูลนิธิมัธยม , ฝายมีชีวิตโรงเรียนนานาชาติ และฝายมีชีวิต อบต.มะม่วงสองต้น โดยฝายมีชีวิตทั้งหมดมีความสำคัญในการแก้ไ­ขปัญหาภัยแล้ง เป็นรูปประธรรม เพราะมีการบริหารจัดการน้ำได้เป็นดี และจะทำให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

 

 

เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2016

ทภ.4 เปิดป้ายโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน และพิธีลงเสาเอกสร้างฝายมีชีวิตแก้ไขปัญหา­ภัยแล้ง
อย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ฝายมีชีวิตเจ้าพระยานครน้อย อ.เมือง จว.น.ศ.

เผยแพร่เมื่อ 9 มี.ค. 2016

มทบ.41 สร้างฝายชะลอน้ำตามลำคลองสายหลักต่างๆ โดยเฉพาะที่คลองนครน้อย คลองป่าเล่า 
คลองท่าดี ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา เข้าสู่ระบบแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมทั้งหมด 41 จุด และรวมถึงลำคลองสายหลักสำหรับการผลิตน้ำปร­ะปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ
ในการผลิตน้ำประปา

  

เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2016

สกู๊ปรายการคนไทยหัวใจเดียวกัน ททบ.5 ตอนฝายมีชีวิต โดย ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 ฝายมีชีวิตแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการลุกขึ้นมาจัดการตนเองของประชาชนในช­ุมชนนั้นๆ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรักความสามัคคี สร้างระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ปรองดองกับธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขร่วม­กัน

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net