วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายเยาวชนเพื่อจุดประกายนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าฮาลา 2559


                   

       

                 โครงการค่ายเยาวชนจุดประกายนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าฮาลา เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมที่ดีในการะหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อเป้นการปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าฮาลา-บาลา ของเยาวชนในตำบล ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในสมัยที่ พ.ต.ท.พิทักษ์ เอียดแก้ว เป็น ผบ.กองร้อย ตชด.ที่ 445 และนายอับดุลรอนิง ลงซา เป็นประธานกรรมการบริหารองค์หารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงในปี พ.ศ. 2544 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

26-4-59 พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ ผบ.ทหารพรานที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนฯฮาลา ประจำปี 2559

พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้วมาเป็นประธานปิดโครงการฯ

 

 

นายแวมะยูโซ๊ะ ตุสาตู

นายก อบต.อัยเยอร์เวง


                       จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ผู้เขียนได้รู้จักกับ “สำนักหัวใจเดียว” องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและประชาชน ในด้านการสืบสานอนุรักษ์สิงดีงามไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงทรัพยากรอันมีค่าในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงแง่มุมที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นในสื่อหลักที่ที่ผูกขาดการเผยแพร่ข่าวสารในขณะนั้น

 


                       “สำนักหัวใจเดียว” ภายใต้การนำของ นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ และทีมงานที่สำคัญ คือ นายชวิน ถวัลย์ภิยโย ช่างภาพฝีมือดี เลือดพัทลุง และนายธนาคม พจนาพิทักษ์ นักสื่อสารมวลชน หนุ่มเลือดสตูล อาจารย์พิเศษมหาวิทยากรุงเทพ ในขณะนั้น กำลังร่วมกันทำค่ายวรรณกรรมเยาวชนนักเขียน ณ มูลนิธิ ดร.รุ่ง แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนสาระโครงการฯ ควรจะเพิ่มหลักสูตรที่น่าดึงดูดเยาวชน และสามารถจุดประกายให้เยาวชนเติบใหญ่ เป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ประจวบกับแนวทางของ สำนักหัวใจเดียวกัน ที่มุ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีในสังคม “ทักษะการเขียนและการถ่ายภาพเบื้องต้น”จึงเป็นคำตอบโจทย์ที่ดีที่สุด ในการปรับโครงการเยาวชน ให้เหมาะสมในยามนั้น

 

อภิปราย ฮาลา กับ การอนุรักษ์


                       การนำข้อดีของค่ายวรรณกรรมเยาวชนนักเขียนฯมาผนวกกับค่ายอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าที่ปากคลองป่าฮาลา-บาลา ได้รับการตอบรับโดยดีจากนายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ และทีมงาน โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าจึงถูกกำหนดขึ้น ขึ้นมาโดยเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าจึงถือกำเนิดขึ้น โดยยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี และวัตถุประสงค์ใหม่ในขณะนั้นก็ คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการเขียน การถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นนักเขียน หรือสื่อมวลชลที่ดีในอนาคต

 

ทีมวิทยากรสันทนาการจากเทศบาลเมืองเบตง


                       และในในปี พ.ศ. 2553 เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากกองการศึกษาเทศบาลเบตง สำหรับวิทยากรสันทนาการมืออาชีพที่จะเข้ามาช่วยละลายพฤติกรรม ช่วยเยาวชนในการปรับตัว ลดความกดดัน หรือความตื่นเต้นของเยาวชนเมื่อเข้ามา เพราะเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ ขาดโอกาส ไม่กล้าแสดงออก ทำให้กิจกรรมไม่ไหลลื่น หากเข้าไปในค่าย ตชด.ที่ปากคลองฮาลา รวมไปถึงเพิ่มทักษะทางด้านศิลปะ โดยเพิ่มวิชาศิลปะในการปะติดจากวัสดุธรรมชาติอันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยในการพัฒนาสมองซีกขวา ที่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จในอาชีพการในอนาคต


                       โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯอยู่เสมอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญ คือ จิตสำนึกในการรักษ์ป่า ความรู้สึกอยากจะรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงจำนวนเยาวชนมีความสนใจ ความต้องการที่จะเข้าไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ ของป่าฮาลา-บาลามากขึ้นทุกปี

ทีมวิทยากร การเขียน ถ่ายภาพ และวาดภาพศิลปะ ประจำค่ายฯ


                        ในอนาคตอันใกล้ หลักสูตรคาดว่าจะได้การบรรจุเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับพฤกษาศาสตร์ในท้องถิ่น อันต้องใช้นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านในการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรขึ้น รวมไปถึงการขยายโครงการฯไปถึงถึงบุคคล เยาวชนภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายแนวคิด เมล็ดที่ดีในสังคม ให้ยิ่งกว้างขึ้นไป อันจะเป็นพลังในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าฮาลา หรือป่าอนุรักษ์ใดๆ อันเป้นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่สำคัญนั่นเอง

 


                         ในปี 2556 เป็นต้นมา โครงการอบรมเยาวชนเพื่อจุดประกายนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าฯ เราก็โชคดีที่มีทีมงานวิทยากรฝีมือดี จิตใจเยี่ยม เข้ามาร่วม อธิ เช่น นายเกริ่น เขียนชื่น ช่างภาพรุ่นใหญ่ นายสุไลมาน ยาโม ศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรง กลุ่มเฌอบูโด มาร่วมงานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทีมงานเดิมอย่าง ทีมฝึกวินัยของ ตชด. ทีมงานสำนักหัวใจเดียวกัน ทีมงานสันทนาการจากกองเทศบาลเมือง และสต๊าฟขององค์การบริหารส่วนตำบล เกือบ 30 คน เด็กและเยาวชน ภายในตำบลอัยเยอร์เวง อายุ 11-18 เข้าร่วมจำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน จัดอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน โดยการอบรมแบ่งเป็นการอบรมสัมมนาในห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 445 อำเภอเบตง เป็นเวลา 1 วัน และเดินทางไป ณ หน่วยอนุรักษ์สวนป่าพระปรมาภิไธย ที่ 2 (ปากคลองอาลา) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

 

ทีม พนง.รับลงทะเบียน กับเสื้อประจำรุ่น


                           ผู้เขียนหวังอย่างยิ่ง ผู้อ่านคงพอจะเข้าใจในสาระที่มาของโครงการค่ายเยาวชนจุดประกายนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าพอสมควร อนึ่งหากผู้ใดสนใจรายละเอียดอยากดำริทำโครงการในแนวทางนี้ ไม่ว่าในแง่มุมใด ผู้เขียนดีจะให้ความร่วมมือทุกประการ โดยสามารถติดต่อได้ ผ่านอีเมล areebe@hotmail.com ผ่านเฟชบุ๊ค sanira ok nation หรือ จดหมายที่อยู่ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 เบอร์โทร 073-285111 ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึงหรือประสานงานผ่าน นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ เจ้าของ “สำนักหัวใจเดียว” ก็ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด ขอให้มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนาเยาวชน เพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ เป็นพอ. ศณีรา..รายงาน

 


                          *หมายเหตุ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นระหว่าง 26-29 เมษายน 2559 เพราะต้องเลื่อนให้งานพิธีเปิดจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงในวันที่ 22-23 เมษายน 2559 และจัดที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ10 ตามคำแนะนำของ ผบ.ตชด.ที่ 445 เพราะน้ำในเขื่อนลดลงมาก ทำให้เด็กอาจต้องเดินลุยป่าและโคลนไกลกว่า 4 กม. ครั้งนี้ก็เช่นเคยครับ ผมขอบันทึกภาพมาเล่าเรื่อง ยังโอเคเนชั่น หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยละครับ.

 

 

รับลงทะเบียน

ปลัดอาวุโส นายมนูญ พรหมน้อย

อ.สุไลมาน ยาโม ศิลปินดาวรุ่ง ชายแดนใต้

ตัวแทน ตชด.แนะนำป่าฮาลา

 

พิพิธฑ์ภัณฑ์เมืองเบตง

โกไข่ กูรูเล่าเมืองเบตง

แบแอ เล่าเรื่องตำนานเบตง

ก่อนเดินป่า

ออกกำลังกายยามเช้า ที่อนุสรณ์สถานสัติภาพ

เดินป่า

หลุมระเบิดขนาดยักษ์จาก กองทัพอังกฤษ

ธรรมชาติยามเช้า สดชื่นเพราะอยู่ขอบป่าฮาลา บริเวณที่สูจากระดับน้ำทะเล 530 เมตร

บรรยากาศสนุกสลับสาระ

 

 

แบซี เฌอบูโด

ป๋าเรารักเบตง

สำเร็จ ลงด้วยดี

บางส่วนกิจกรรม ให้รางวัลกับผู้ชนะ

ลูกอาเฉิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มลายา

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net