วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ได้มากว่าที่คิด


เสียชีพอย่าเสียสัตย์... คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป..

วันที่ 3ถึง9 เมษายน 2559 มีโอกาสเข้ารับการอบรม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูงหรือ A.T.C 

ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

จัดโดย สมาคมสโมรสรลูกเสือรามราชนิเวศน์เพชรบุรี

ลงทะเบียน รายงานตัวแบ่งหมู่ภายในหมู่แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

1.นายหมู่  2 พลาธิการ 3.หัวหน้าคนครัว 4.ผู้ช่วยคนครัว

5 คนหาน้ำ 6คนหาฟืน7.คนเบ็ดเตล็ด 8รองนายหมู่

หมู่หนึ่งๆจะมีลูกเสือ4-8 คน (รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่)

การเปลี่ยนหน้าที่ภายในหมู่

จะใช้กรณี

มีการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

มีการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูงหรือ

อบรมนายหมู่นฯลฯ เพื่อเป็นการฝึกให้รู้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

พร้อมทั้งมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในหมู่ทุกๆครึ่งวัน

คือ 12.00 น.

 

เริ่มหมุนเวียน 1นายหมู่ ไปนั่งตำแหน่งหมายเลข 7 

8รองนายหมู่ ไปนั่งตำแหน่งหมายเลข 1

หมายเลข 2 ไปนั่งตำแหน่งหมายเลข 8

ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนหน้าที่หมู่บริการ คือ

หลังจากชักธงชาติลงจากยอดเสาเวลา 18.00 น.

 กองหนึ่งๆจะมีลูกเสืออย่างน้อย 2หมู่ และไม่เกิน 6 หมู่

กลุ่มหนึ่งๆจะมีลูกเสือ 4 กอง

กลุ่มลูกเสือ2 ลักษณะคือ

กลุ่มสมบูรณ์ และกลุ่มไม่สมบูรณ์

กลุ่มสมบูรณ์ประกอบด้วย

ลูกเสือสำรอง 1กอง ลูกเสือสามัญ 1กอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1กอง

กลุ่มไม่สมบูรณณ์

ประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียว 4 กอง หรือลูกเสือ2 ประเภทๆละ 2กอง

เลขกลุ่มและเลขกอง

ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซ้นติเมตร ขลิบริมสีขาว

มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง1.5 เซ็นติเมตรอยู่ข้างบน

และเลขกองสีขาวสูง 1 เซ็นติเมตรอยู่ข่้างล่าง

ติดเครื่องหมายชื่อกลุ่มชื่อกองใต้ป้ายชื่อสถานศึกษา

ส่วนชื่อสถานศึกษาไม่ต้องมีคำว่าโรงเรียนนำหน้า

ลูกเสือวิสามัญ 1กอง

ปฐมนิเทศแนะนำวิทยากรประจำหมู่

เริ่มอบรมด้วยวิชาคำปฏญาณและกฏของลูกเสือ

มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของวิชา

มีมอบหมายกิจกรรม 

วาดภาพเกี่ยวกับกฏข้อ 4

บางหมู่ได้ดทำกิขจกรรมตัดข่าวหนังสือวิเคราะห์ให้ตรงกับกฏข้อต่างๆ

นำเสนอหน้าห้องประชุม  ทำให่้ต้องตื่นตัวตลอดเวลา

คำปฏิญาณ

1.ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

3.ข้าจะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ

กฏ

ข้อ1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ2.ลูกเสือมีความจงรกภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนไห้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ 4.ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5.ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ข้อ 7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

รวามความว่า ผมได้เรียนรู้มากกว่าที่คิด....ได้เห็นกระบวนการทำงานเป็นทีม

กระบวนการวางแผน  กระบวนการประชาธิปไตย

การับฟังความคิดเห็นผู้อื่นกระบวนการต่างๆ

และได้นำระบบของ เดมมิ่งมาใช้ได้อย่างครบวงจร

 

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net