วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แผนที่ความคิด..โรงเรียนคุณธรรม


แผนที่ความคิดโรงเรียนคุณธรรม

 

ได้รับโอกาสแสนดีไปอบรมเพื่อเป็นวิทยกรแกนนำ

...โรงเรียนคุณธรรม.. ณ กทม.

วันแรกอบรมรมเพื่อกำหนดปัญหา..

อบรมเพื่อกำหนดจริยธรรม

กำหนดค้นหาคุณธรรม

กำหนดโครงการพัฒนาคุณธรรม

วันที่สองมีนักเรียนวัยใสจากโรงเรียนวัดพิกุลเงิน กทม.

นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม

นักเรียนเลือกประธานกลุ่ม

นักเรียนเลือกเลขากลุ่ม

 เพื่อให้ครูเมื่อวานนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบ้าง

ผ่านฉลุย

นักเรียรนกำหนดปัญหาได้

นักเรียนกำหนดรู้เรื่องจริยธรรม

กำหนดคุณธรรม

และทำแผนที่ความคิด..โครงการคุณธรรม

พร้อมนำเสนอโครงการ..เรียบร้อย

งานเข้า..ละซิ กิจกรรมต่อไปต้องนำวิธีการ

ทั้งสองวันที่อบรมแอบรมครูแกนนำที่สถานศึกษา อีก 40 คน

อบรมนักเรียนที่สถานศึกษาของตนเองอีก100คน..สนุกกันละคราวนี้

เริ่มต้นที่ประมาณการงปม.  ส่งทางมุลนิธิสถิรคุณ

เพื่อดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งเดือนให้แล้วเสร็จ

 .....

โรงเรียนคุณธรรม

วิสัยทัศน์  “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความสัมพันธ์                                                                           และการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย                                                                              เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรม ปลูกฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรม                                                                                    จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน                                                                    สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสุขและความเจริญ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็ก                                                  ให้ครูรักเมตตาและห่วงใยเด็ก และให้เด็กรักและเคารพนับถือครู
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรี และอุดมการณ์ของครู                                                                 เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      ความซื่อสัตย์สุจริต และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์        
  ต่อส่วนรวม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร                                                                               เพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชน                                                                       โดยเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 5. ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อการสร้างเสริมคุณธรรม                                                                           จริยธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ                                                                        ความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน
 2. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการ                                                                           มีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และ                                                                                                   ใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                                                                             ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ                                                                          กิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ
 3. เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริม                                                                              และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                                                                          ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 4. เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม                                                                       ให้เป็นต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  กับเนื้อหาสาระตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดไว้ ตระหนักในบทบาทหน้าที่                                                             ความสำคัญของอาชีพครูและการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
 6. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เป้าหมายผลผลิต

 1. มีโรงเรียนคุณธรรมกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
 2. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ                                                                 ความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน
 3. นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงค์                                                               ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สม่ำเสมอ
 4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายลดลง
 5. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
 6. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วน                                                    ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครอง                                                                          ผู้บริหารเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เป็นต้น
 7. มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้                                                    ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย                                                              ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 8. เกิดโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมในภูมิภาคต่างๆ
 9. มีโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 ที่มา :http://moralschools.org/สืบค้นเข้าถึงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net