วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนแบบไหนควรคบ ไม่ควรคบ


 

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบุคคล 3 ประเภทคือ

1.คนที่ไม่ควรคบ   ได้แก่ คนที่เสื่อมจากศีล  สมาธิ  ปัญญา (ไม่ควรคบ เว้นไว้แต่จะเอ็นดู

อนุเคราะห์กัน)

2. คนที่ควรคบ   ได้แก่   คนที่เสมอกันโดยศีล  สมาธิ  ปัญญา

3.  คนที่ควรคบอย่างสักการะเคารพ  ได้แก่  คนที่ยิ่งกว่าโดยศีล  สมาธิ  ปัญญา

 

ครั้นแล้วตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

บุรุษคบคนเลว ย่อมเลวลง คบคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสื่อม

ในกาลไหนๆ คบคนที่สูงกว่า ย่อมพลันเด่นขึ้น

ฉะนั้นจึงควรคบคนที่สูงกว่าตน ดังนี้ ฯ

 

 


พระไตรปิฎก เล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต 

 ติกนิบาต  ปุคคลวรรค  เสวิสูตร

 

***************************************

 

 

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net