• คุณอ๊อด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : a.p.sakda@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-04-24
  • จำนวนเรื่อง : 111
  • จำนวนผู้ชม : 102947
  • ส่ง msg :
  • โหวต 8 คน
คนข่าว
อยากให้คุณรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/prsakaeo
วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2552
Posted by คุณอ๊อด , ผู้อ่าน : 1987 , 20:54:39 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

               

สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงความผิดและความเสียหาย กรณีนายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีของพนักงาน กบข.

                ตามที่คณะกรรมการ กบข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดและความเสียหายกรณีนายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ถูกกล่าวหาว่า มีการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีพนักงาน

                คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้วางแนวทางในการสอบโดยพิจารณาข้อเท็จจริงต่อเนื่องจากรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. และได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยรวบรวมข้อมูลการซื้อขายของนายวิสิฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ กบข. รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการลงทุนของ กบข. โดยได้มีการสอบถ้อยคำจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกบข.ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นายวิสิฐฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่

                เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า นายวิสิฐฯ มีการกระทำความผิดตามประกาศและระเบียบของ กบข. อย่างชัดเจนในแต่ละประเด็น ดังนี้

                (1) นายวิสิฐฯ ได้ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี 2546-2551 โดยไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งตามประกาศและระเบียบของ กบข. กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. มีหน้าที่ขออนุญาตต่อฝ่ายธรรมาภิบาล กบข. และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเพื่อตนเองได้

                (2) นายวิสิฐฯ ได้ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองในบัญชีรายชื่อที่จำกัดการทำธุรกรรม (Restricted List) จำนวน 1 รายการ ซึ่งตามประกาศและระเบียบของ กบข. กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวอย่างเด็ดขาด แม้จะขออนุญาต ก็จะไม่ได้รับการอนุญาต และเนื่องจากนายวิสิฐฯ ไม่ได้ขออนุญาตตาม (1) จึงทำให้มีการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                (3) นายวิสิฐฯ ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองประจำไตรมาส ไม่ครบถ้วนหลายกรณี โดยมีบางกรณีไม่ได้นำส่งรายงานและบางกรณีนำส่งรายงานล่าช้า ซึ่งตามประกาศและระเบียบของ กบข. นายวิสิฐฯ มีหน้าที่ส่งรายงานในแต่ละไตรมาสเมื่อสิ้นไตรมาสที่มีการซื้อขาย

                นอกจากนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายวิสิฐฯ ได้ซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการที่ซื้อขายในวันเดียวกันหรือวันใกล้เคียงกับวันที่ กบข. เข้าซื้อขาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นการซื้อขายในทิศทางเดียวกันและในทิศทางตรงกันข้ามกับ กบข. เป็นจำนวนมากถึง 78 รายการ แต่เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการตัดสินใจลงทุนของ กบข. ในระดับคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุนที่นายวิสิฐฯ เป็นประธาน จะวางนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวม รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการลงทุนและกลุ่มหลักทรัพย์ แต่การเลือกซื้อขายหุ้นรายตัวและจังหวะเวลาที่จะซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนที่มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่า นายวิสิฐฯ เข้าไปรับรู้ข้อมูลในระบบลงทุนของผู้จัดการกองทุน จึงเห็นว่า การที่นายวิสิฐฯ ซื้อขายในวันเดียวกันหรือวันใกล้เคียงกับวันที่ กบข. เข้าซื้อขาย ไม่ได้แสดงว่า นายวิสิฐฯ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. หรือสั่งการให้ กบข. ไปทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง

                ในส่วนเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายต่อ กบข. จากการกระทำความผิดของนายวิสิฐฯ นั้น เห็นว่า การซื้อขายของนายวิสิฐฯ ที่ไม่ได้ทำตามระเบียบดังกล่าว เป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง มีปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนายวิสิฐฯ ในแต่ละครั้งมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กบข. จึงไม่ส่งผลให้ กบข. ต้องซื้อหลักทรัพย์ใดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือต้องขายหลักทรัพย์ใดในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เมื่อพิจารณาจากสภาพตลาดโดยรวมในขณะนั้น ทำให้ไม่อาจสรุปว่า กบข. ได้รับความเสียหายที่เป็นตัวเงินในการลงทุนดังกล่าว

                อย่างไรก็ตาม กบข. เป็นองค์กรที่มีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการเป็นจำนวนมากหลากหลายประเภท และ กบข. มีหน้าที่ในการบริหารเงินของสมาชิกและของรัฐจำนวนมาก ความน่าเชื่อถือขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นในการบริหารงานของผู้บริหารของ กบข. จึงจำเป็นต้องระมัดระวังมิให้เกิดข้อครหาใดๆ หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรกับผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสมาชิกและของรัฐ โดยผู้บริหารของ กบข. จะต้องมีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน กบข. และองค์กรอื่นๆ ในด้านธรรมาภิบาล การที่นายวิสิฐฯ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ กบข. ได้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของ กบข. ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันข้อครหาและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ขององค์กรกับผลประโยชน์ส่วนบุคคล จึงถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควร และแม้ความผิดดังกล่าวจะไม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสมาชิกต่อระบบการบริหารจัดการของ กบข. รวมทั้งมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของ กบข. อีกด้วย

                นอกจากนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน กบข. ในการตรวจสอบและติดตามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของพนักงาน กบข. และความเหมาะสมของนโยบายการให้เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พนักงาน กบข. และคู่สมรสสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ขององค์กรกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลด้วย
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
bon09 วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 14.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

อดีตเลขาธิการ กบข. รวมทั้งกรรมการบอร์ด น่าจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เป็นไปไม่ได้ที่คนมีตำแหน่งสูงขนาดนี้จะไม่รู้กฏระเบียบ แสดงว่าตั้งใจเพราะเห็นช่องโหว่ของกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คอนเสิร์ตรักชาติที่สระแก้ว

การแสดงสวยงาม ,ศิลปินแห่งชาติและนักร้องรับเชิญเรียกเสียงกรี๊ดจากเด็กได้

View All
<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]