*/
  • พรายพิลาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 86
  • จำนวนผู้ชม : 571092
  • จำนวนผู้โหวต : 183
  • ส่ง msg :
  • โหวต 183 คน
<< ธันวาคม 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555
Posted by พรายพิลาศ , ผู้อ่าน : 4021 , 14:40:11 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 16 คน ดงละดอน , แม่หมี และอีก 14 คนโหวตเรื่องนี้

 

 

..... เดิมทีตั้งใจว่าจะเขียนถึงเรื่องของ  ‘การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ’  ภายหลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่อง

ของรายละเอียดในส่วนของเนื้อหาที่จะแก้ไขจากฝ่ายของรัฐบาลเสียก่อน   แต่ไหนๆ โดยส่วนตัวก็ตั้งธงเอาไว้อยู่แล้ว

ว่าจะอย่างไรก็   ‘ไม่เห็นด้วย’   กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน    ประกอบกับกระแสเชิญชวนให้   ‘ไม่ออกไป

ลงประชามติ’ หรือ ‘No Vote’ เริ่มได้รับการพูดถึงกันมากขึ้นทุกๆ วัน ซึ่งคงต้องบอกตรงๆ ว่า ตั้งแต่กระแสนี้เริ่มเกิด

ขึ้นมา ผมเองก็เริ่มรู้สึกถึงเค้าลางของหายนะที่กำลังจะตามมาแล้ว โดยความรู้สึกเช่นนี้มาจากฐานความคิดส่วนตัว ๒

ประการ คือ ใน ‘ทางกฎหมาย’ และในเรื่องของ ‘ความชอบธรรม’ ............................................................

 

 

 ภาพจาก Facebook

 

 

..... ทางกฎหมาย ..... ...................................................................................................................

 

..... หลักเกณฑ์ว่าด้วยการออกเสียงประชามติได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย  ๒  ฉบับ  คือ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งผมจะขอนำมากล่าวโดยสรุปดังนี้ .................

 

..... ตามรัฐธรรมนูญ ม.๑๖๕ วางกรอบเงื่อนไขของเหตุที่สามารถจัดให้มีการทำประชามติได้  คือ       ในกรณีที่คณะ

รัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงผลได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน (ม.๑๖๕ อนุ ๑) และในกรณีที่

มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชมติ (ม.๑๖๕ อนุ ๒) โดยสาระสำคัญที่ต้องให้มีการออกเสียงประชามติก็เพื่อ

‘หาข้อยุติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือ ออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี’ ....................


..... โดยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดให้เป็นไปตาม  พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ     ซึ่ง

กำหนดเงื่อนไขของการชี้ขาดผลประชามติไว้ ใน ม.๙ กล่าวคือ ..................................................................


..... ๑. การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มี

สิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น (ม. ๙ วรรค ๑) ........


..... ๒. การออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงในการให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จัดทำประชามติ (ม.๙ วรรค ๒) ...........................................................................

 

..... จากข้อกฎหมายที่ยกขึ้นมากล่าวข้างต้น เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับ ม.๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ  ที่กำหนดกรอบ

ปฏิบัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อยู่ในอำนาจของรัฐสภาที่จะพิจารณานาเพื่อลงมติใน ๓ วาระ      ว่าจะนำร่าง

พรบ.แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาประกาศใช้แทนบทบัญญัติเดิมหรือไม่ พูดง่ายๆ ก็คือ แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการยื่นญัตติแก้ไขด้วยรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐,๐๐๐ คน  แต่

กระนั้นนั่นก็เป็นเพื่อนแค่ข้อเสนอที่ยื่นให้กับสภาพิจารณาเท่านั้น      ส่วนที่ว่าจะแก้ไขหรือไม่อย่างไรกฎหมายก็ยังคง

มอบให้เป็นอำนาจของสภาพิจารณาอยู่ดี ..............................................................................................

 

..... ตรงนี้จึงมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่า การจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นนี้  ..     เข้าข่าย

การออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีหรือเปล่า ?? .. เพราะถ้า  ‘ใช่’  นั่นก็หมายความ ประชามติเสียง

ข้างมากออกมาว่าอย่างไร ก็ถือเป็นอันว่ายุติตามนั้นทันที โดยที่ไม่ต้องใส่ใจจำนวนผู้มาลงประชามติว่าจะถึงครึ่งของ

ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงหรือเปล่า (ม.๙ วรรค ๒) ...........................................................................................

 

 

..... ความชอบธรรม ..... ................................................................................................................

 

..... เราต้องไม่ลืมว่า รัฐธรรมนูญที่เคยประกาศใช้มาทั้ง ๑๘ ฉบับ  ก็เพิ่งจะมีฉบับปัจจุบันนี่เอง ที่จัดให้มีการออกเสียง

ลงประชาติเห็นชอบให้ประกาศใช้  ซึ่งตรงนี้เองที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ้างอิงในคำวินิจฉัยในลักษณะของคำแนะนำที่ว่า

‘ในเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมา     หากจะแก้ไขก็ควรจัดให้มีการทำประชามติก่อน’

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงเจตนาว่าจะ  ‘ยอมรับ’  การแก้ไข หรือ  ‘ไม่ยอมรับ’    ซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายที่จัดให้มีการทำประชามติ .......................................................................................................

 

..... ดังนั้นหากจะว่ากันตามข้อแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญที่อ้างอิงเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลักนี้    การที่มีผู้ไม่

ออกไปลงประชามติ ย่อมถือว่าบุคคลนั้น ‘ไม่ประสงค์จะแสดงเจตนาใดๆ’  และเมื่อเลือกที่จะไม่แสดงเจตนาใดๆ ก็

จำเป็นต้องยอมรับผลตามเสียงข้างมากที่ออกมาเท่านั้น    การที่จะนำมาอ้างว่า      ‘การไม่แสดงเจตนาคือการไม่

ยอมรับ’  ถือเป็นข้ออ้างที่ไม่มีกฎหมายใดมารองรับทั้งสิ้น  ทั้งในแง่ของตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษร และในแง่ของ

เจตนารมณ์ตามการตีความกฎหมาย  ด้วยเหตุนี้การที่จะยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นมา โดยเหมารวมว่านั้นคือ ‘การไม่เห็น

ด้วย’ ย่อมไม่ต่างไปจากการใช้  ‘กฎหมู่’  เข้ามาเป็นใหญ่อยู่เหนือกฎหมายเลย อีกทั้งก่อนหน้านี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมี

คำวินิจฉัยออกมา ก็ไม่มีใครในกลุ่มที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกมาปฏิเสธแนวทางเช่นนั้นแต่อย่างใด ........

 

 

ภาพจาก bankokbiznews

 

 

..... ด้วยเหตุทั้งสองประการดังกล่าวมานั้น ..    สำหรับผู้เขียนการที่ฝ่ายค้านแสดงท่าทีเรียกร้องให้ประชาชนพร้อมใจ

กันคว่ำประชามติด้วยวิธีการเช่นนี้    ทำให้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการเล่นเกมส์การเมือง ของนักการเมือง

อีกฟากที่สนใจแต่ว่าจะหาช่องทางที่ทำให้ตนเองได้เปรียบเท่านั้น   ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันน่ารังเกียจไม่ต่างไปจากกลุ่ม

คนซีกรัฐบาลที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เลย .............................................................................................

 

..... นี่ยังไม่ได้รวมถึงความจริงที่ว่า  การคว่ำประชามติด้วยการไม่ออกไปแสดงความคิดเห็น จะมีผลก็แค่ทำให้การลง

ประชามติไม่มีข้อชี้ขาดใดๆ เท่านั้นเอง   โดยผลเช่นนั้นหาได้หมายความว่าห้ามพวกเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเมื่อไหร่

มิหนำซ้ำ      อาจเป็นข้ออ้างอย่างดีให้กับรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างง่ายดายและชอบธรรมยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ

เพราะถือว่าในเมื่อเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นแล้วแต่กลับเลือกที่จะไม่ใช้กันเอง      และเมื่อถึงเวลานั้นจะเอาความ

ชอบธรรมที่ไหนไปคัดค้านกันล่ะครับ ....................................................................................................

 

..... ผมว่าสังคมทุกวันนี้ความไม่ชอบธรรมมันมีอยู่มากมายจนผู้คนแทบจะแบกรับกันไม่ไหวอยู่แล้ว   หากยังจะยึดถือ

ความคิดที่ว่า ‘มีแต่ความไม่ชอบธรรมเท่านั้น ที่จะเอาชนะความไม่ชอบธรมได้’ ผมก็คิดว่าบ้านเมืองเรามีปัญหา

ที่หนักหนาสาหัสกว่าเรื่องของนักโทษชายคนนั้นและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเยอะเลย ..........................................

 

 

 

พรายพิลาศ

 

 

 

หมายเหตุผู้เขียน

ข้อเขียนของผมเป็นเพียงมุมมองทางกฎหมายของประชาชนคนหนึ่งที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เท่านั้น    โดยที่

ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านกฎหมายเลย  ดังนั้นจะเป็นพระคุณกับผมอย่างยิ่ง หากท่านใดจะเข้ามาขยายองค์

ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไปครับ

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
rantang วันที่ : 03/01/2013 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rantang

ส.ค.ส. 2556 เข้มแข็ง เข้มข้น ล้นค่า

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
นายนกฮูก วันที่ : 26/12/2012 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonsong

การทำประชามติในเรื่องใดๆนั้น..ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆแก่ประชาชนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงข้อดี ข้อเสียเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจ...ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะตกเป็นเครื่งมือของนักการเมืองเลวๆ ใช้เสียงของประชาชนเป็นเครื่องรับรองความชอบธรรม...อยากให้พวกเราไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจ...สำหรับทักษิณ... นักโทษหนีคดี..

ความคิดเห็นที่ 85 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 21/12/2012 เวลา : 00.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ว่าว่าจะเขียนเรื่อง ทำไมลังเลเรื่องทำประชามติ
แต่พักนี้ชอบคิดแล้วค้าง สงสัยสมองขาดแคลเซี่ยม

ความคิดเห็นที่ 84 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 21/12/2012 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

คห.๘๑ คุณ SW19

หนอนยอม ยกธงละ ไม่มีข้อเถียง
ทั้งจะขอยกย่อหน้าที่ขึ้นว่า "น่าจะเรียกว่า ......." กับ "มันก็จบ ...."
สองย่อหน้านี้ไปแปะในเฟ้ซบุ๊คให้มันกวน ๆ เล่นนะครับ
อ่า.. ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 83 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 23.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

เอน เอน ๑ ๒ ๓ ๔

ไทยเราเอมาเล่นซะเป็น ประชาธิปไตยกลายพันธุ์ (มิวแต๊นท์) เรียบร้อยโรงเรียนไทย
กลายเป็นลัทธิล่าคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียงมาก อั้งยี่ก็กลายเป็นผู้เขียนกฎหมายให้ตัวเองทำมาหากินตามใจชอบ

ชวนให้คิด (เล่น ๆ สนุก ๆ) ว่านักเรียนหัวนอกทั้งหลายพอได้สัมผัส ปชต.ในต่างแดน
ก็ไม่ใช่ว่าปลื้มอิสรภาพอะไรหรอก แต่กระหยิ่มยิ้มร่า ว่านี่แหละที่ชนชั้นอย่างกูจะได้ขึ้นสู่อำนาจเพื่อโกงกินอย่างชอบธรรมละโวย
ก็ไอ้ลัทธิคะแนนเสียง "มากกว่า" นี่แหละ
คนไทยเป็นนักดัดแปลงมิใช่หรือ ดัดแปลงตั้งแต่ เรือหางยาว
จนกระทั่งดัดแปลงนามธรรมยังได้เล้ย ตอนนี้เหมือนจะดัดแปลงคุณธรรมความดีด้วย
เพราะลัทธิ materialism อำนวยให้ใช้ตรรกของมันได้ไง

ความคิดเห็นที่ 82 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
NN1234 วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

เมื่อประชาธิปไตยแบบไทยๆ เดินทางมาถึงทางแยก....แห่งโอกาสของคนไทยแต่ละฝ่าย
ผมก็ขอสรุปด้วยมติของผมเพียงคนเดียวเองว่า "การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดเสมอไป"

ความคิดเห็นที่ 81 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
SW19 วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

คุณหนอน ๗๙ คุณพรายพิลาศ ๘๐

ไม่ใช่เรื่องสุภาพบุรุษ คุณหนอน
และไม่ต้องเป็น Bad Boy ในทีท่าก็ได้คุณพรายพิลาศ

คนที่เรียน PPE มีอีกหลายคน และไม่ใช่ว่าคนที่จบไอ้วิชานี้แล้วมันเป็นสูตรสำเร็จว่าได้ครอบกระบาลออกมาแล้วดีเป็นพิมพ์เดียวกัน สุขุมพันธุ์ก็จบ ..แล้วเป็นไงล่ะ พูดจาไงล่ะ

คุณนน เคยส่ง link หาเสียงของคุณอภิสิทธิ์มาให้ดู นั่นก็ไม่จืด คุณมีพื้นฐานดูดีอยู่แล้ว (ดีจริงหรือไม่ ไม่ว่ากัน) คุณลงไปทำ yay, nay กับบรรดาแม่ยก พ่อยก หน้าเวที คุณก็ทำได้ไม่เนียนแบบไอ้พวกถ่อยของจริง แถมสาระ (essence in context)ที่คุณเคยมีให้อีกกลุ่มที่เขารอและหวังกับกึ๋นของคุณมันก็จับไม่ติด นี่ต่างหากที่หาตัวตนไม่เจอ พวกจิ้งจกในห้องประชุมพรรคมันส่งเสียงจ๊อกแจ๊กมานานแล้ว (ตอนแรกก็ เฮ้ย..เหรอ) ว่าหากติดภาพที่ประชาชนบางกลุ่มชื่นชมบอกว่าเขาดี และเก่งกว่าใครอยู่นั่นแล้ว ก็ไม่มีใครแนะอะไรให้เขาเชื่อได้ เขาก็เชื่อตัวเองแบบนี้ .. Narcissus

[..ในที่นี้ อภิสิทธิ์ ต้อง aggressive ให้มากกว่านิด..]

น่าจะเรียกว่า ต้องพร้อมกว่านี้สำหรับเวทีต่างชาติ คนระดับนี้มานั่งให้สัมภาษณ์แบบนี้ เกือบทุกวัน ถ้าดูแล้วเปรียบเทียบก็พูดตรงๆ ว่าต้องฉลาดกว่านี้ ไล่ทันสื่อไม่ต้องถ่อย แต่ต้องทันสถานการณ์ เอาแค่ว่าทั่วโลกมี Unrest เท่าไหร่ ไล่ตั้งแต่อียิปต์ ซีเรีย ทุกอย่างเกี่ยวพันกับการคำว่า รัฐบาล/กำลังทหาร/อาวุธ เวลาที่ถามคำถามกรอบมันมาจากตรงนี้ ว่าเมื่อไหร่ทหารยุ่งในการปกครองมันคือ เผด็จการ กรอบคำถามไม่ได้มาจากไทยแลนด์ที่เดียว ไอ้ที่มันไล่จี้กี่คำถามน่ะ ตอบมันคำเดียวว่า unrest in Thailand was an armed unrest, not civil unrest.

มันก็จบ เพราะคำนี้ในสากล รู้กันว่าไม่ได้ชุมนุมอย่างสันติ มีอาวุธ(ได้จากทุกฝ่าย) ถือได้ถึงระดับ terrorist attack ใช้อาวุธได้ ไม่ต้องนั่งเอ้อะ อ้ะ กับคำถามว่า ใครสั่ง เสียใจมั้ย บลา บลา ที่มันหว่านต่อเพื่อไล่ต้อน

เพื่อนเขาที่ Eton อย่าง Boris Johnson, David Cameron หลายอย่างเรื่องบริหาร และนโยบายไมได้ดีหมด แต่พูดเก่งกว่ามาก ที่เขาควรศึกษา (ไม่ใช่เพราะ UK ดีกว่าใคร แต่เพราะเราคล้ายกันมาก) คือ Ed Miliband ที่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ที่ต้องงัดทุกอย่างมาขุดรัฐบาลเหมือนกัน

(ที่ Oxford ไม่อยากนับ เพราะเป็น Collegiate เขาจะดูว่าใครไป collage ไหน ทั้งสี่คนที่ว่าไม่มีใครไปที่เดียวกันเลย รวมทั้งสุขุมพันธุ์)

ที่นี่ ทั้ง Boris Johnson และ D Cameron ก็ถูกด่ามาก ว่า cocky ยะโส โอหัง เป็นไอ้พวก Etonian ไม่ติดดินพอกับวิกฤติในชาติขณะนี้
เวลาเขาด่ากัน ก็ด่าจาก performance เป็นหลัก ไม่ติดยึดภาพ สำอาง การศึกษาดี หรืออื่นใด จะเป็นนักการเมืองก็ต้อง learn to live with it ไม่ใช่รอแต่คำชม ที่เราพูดมาตลอดและระคายใจหลายคน คือ คุณอภิสิทธิ์ไม่ perform เพราะนั่นคือ fact ไม่ได้เกลียดเขา แต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน คุณต้องปรับปรุงและแก้เกม

เรื่อง Free Press อาจจะหลัง Christmas ตอนนี้ขอ pressure free ซักแป๊ป
และขอ bugger off ไปจบเบลเยี่ยมก่อนจ้า

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

ลุงหนอน .. ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผมเคยเห็นแต่แกไปช่วยพรรคปลาไหลอ่ะครับ ต่อให้แกมาช่วย ปชป. จริงๆ ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่า เพราะปัญหาเรื่องการสื่อสารของ ปชป. ก็เป็นอย่างลุงหนอนกับพี่ลุง SW19 (คำเรียกนี้ตามใจลุงหนอน 55) บอกไว้นั่นล่ะครับ ว่าพวกเขาใช้ประโยชน์จากสื่อไม่ได้เรื่องเอาซะเลย ส่วนหนึ่งผมว่าเพราะพวกเขายึดติดกับภาพลักษณ์เก่าๆ ของพรรคเกินไป คุณอภิสิทธิ์ก็แทบจะถอดแบบคุณชวนมาแป๊ะๆ ใช้คำพูดกรีดมันอยู่นั่นแหล่ะ กรีดจนเพื่อไทยหนังด้านจนกรีดไม่เข้าแล้วก็ยังจะกรีดมันอยู่นั่น จะเป็นมันแต่พระเอกหนังโบราณที่เดินมาสั่งนมกินในร้านเหล้า ทั้งๆ ที่สมัยนี้พระเอกเค้าหันเป็นมาเป็น Bad Boy กันหมดแล้ว ตราบใดที่ยังสลัดภาพเก่าๆ แบบนี้ทิ้งไปไม่ได้ก็ไม่มีวันตามเพื่อไทยทันหรอกครับ พรรคนั้นเขาไม่สนใจวาระข่าวสารแล้ว เขาสนแต่ว่าจะทำยังไงให้เป็นข่าว มีการสร้างแนวรุกเพื่อใช้สร้างความเห็นร่วมผ่านสื่อเต็มไปหมด แก๊งค์แดงฮาร์ดคอร์ขยับทีสื่อก็เอาไปลง แก๊งนักวิชาการแดงพ่นความคิดออกมาที (แถมขยันพ่นอีกต่างหาก) สื่อก็เอาไปพูดถึง หรือนี่มันจะเป็นลักษณะของ GOP ที่พี่ลุง SW19 พูดถึงก็ไม่นะครับ

เสียดายแนวร่วมภาคประชาชนที่ไม่เอาเพื่อไทยเหมือนกัน ที่มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะ ที่ทุกวันนี้ส่งเสียงสู่สังคมดังประมาณเสียงจิ้งจกที่ได้ยินแต่ในบ้าน เมื่อไหร่จะคิดจับมือกับพวกเขาเพื่อทำให้เสียงมันดังเป็นเสียงตุ๊แกที่ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านซักทีก็ไม่รู้

ยกมือสนับสนุนให้พี่ลุง SW19 เอาเรื่องสื่อไปขยายความต่อในบทความครับ

ความคิดเห็นที่ 79 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

-๗๘-

เรียกว่า คนเป็นนักการเมืองจะมัวถือมารยาทแบบสุภาพบุรุษอ๊อกโซเนี่ยน ไม่ได้กินเขาหรอก
สื่อเดี๋ยวนี้ โดยเฉพาะผู้สัมภาษณ์ทางหน้าจอจะมีท่าทีที่เรียกว่า aggressive มากขึ้น เอ่อ เรียกว่า รุก ไล่จี้ บี้ติด ก็แล้วกัน
ในที่นี้ อภิสิทธิ์ ต้อง aggressive ให้มากกว่านิด และควบคุมพิธีกรไว้ในรัศมีบารมีให้อยู่ ตรงนี้ aggressive จะแปลว่า กักขฬะหน่อย ๆ ก็พอได้
ยืนยัน ต้องใช้ท่าทีกักขฬะบ้างเพื่อสยบ
ถ้าเก่งมาก ๆ อาจสำเร็จถึงขั้นเปลี่ยนสคริปท์ของพิธีกรไปได้เนียน ๆ
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

คุณ SW19 ขึ้นกระทู้เลยครับ จะไปร่วมยำยำ แยมแยม

ความคิดเห็นที่ 78 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
SW19 วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 02.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

คุณหนอน

แหมว่าจะไม่มาเกะกะบ้านคนอื่นเสียแล้ว แต่ให้เป็นลุงก็ลุง ไม่เกี่ยง และเลยอดเข้ามาตอดต่อไม่ได้

เรื่องการใช้สื่อ เล่นกับสื่อนั้น เราไม่อยากลงลึก วันก่อนแส่ไปบ้านอื่นเรื่องที่เขาด่า BBC ไม่สุภาพกับอภิสิทธิ์ บอกไปว่าให้มองลอกผิวหนังลงไปอีกชั้นจะเห็นว่าประชาธิปัตย์นั้นใช้สื่อและดราม่าไม่เป็น ฮ่า ฮ่า ฮ่า เขาว่าเราอ่านหนังสือไม่แตก จับความไม่ได้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรกัน เลยหน้าแตกลืมตัวไปว่าไม่ได้คุยอยู่กับคุณหนอน

อันที่จริง วิธีที่ตอบ ก็ทำวิธีที่ว่าให้เห็นแล้ว คือ ... เขาพูดอะไรผมไม่สน ผมจะพูดเรื่องของผมอย่างนี้ (ยิ้มนี้แทนรอยยิ้ม ตาใสๆ แบบใสซื่อ)... (แปลความเป็นไทยเดิมว่า มันจะไล่จี้อะไร กูก็ไม่สน แต่กูจะตอบแบบที่อยากตอบ) แบบนี้แหละ ที่คุณอภิสิทธิ์ ควรหัดทำกับสื่อบ้าง (ไม่ใช่มัวแต่ขุ่นเคืองว่าเขาไม่สุภาพกับผม ผมต่างหากที่ต้อง manage เขาให้เข้าทางผม) โดยเฉพาะใช้สื่อนอกได้ฟรีๆ ไม่เสียเงิน แมะ แหม น่าเสียดาย

ว่าจะขออนุญาตเอาเรื่องสื่อที่เราเคยสนทนากัน มาลงเป็นเรื่องสักที คุณหนอนจะช่วยยำด้วยไหม

ความคิดเห็นที่ 77 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 01.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

คห.๗๖ คุณ SW19

ใช่แล้วครับ คุณพรายเรียกผมว่าลุง ก็ต้องเรียกคุณ SW19 ว่าลุงด้วยครับ แฮ่แฮ่

เห็นตามคุณพราย (คห.๗๕) ว่า พ.ท.ต้องผ่อนเวลาออกไป เพื่อเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน
หรือเรียกอีกอย่างว่าให้ความรู้กับประชาชน
ซึ่งพรรค ปชป.เดินหน้าไปก่อน แต่เดินไปแบบไม่ครบเครื่อง เพราะมือเท้าและกลไกไม่พร้อมมูลเท่ารัฐบาล
ถึงมีใกล้เคียงร.บ.ก็ไม่แน่ว่า ปชป.จะเล่นสื่อเป็น แค่มีช่อง blue channel เป็นโทรทัศน์อินเตอร์เหน็ต
ก็เหมือนมี hard ware แต่ใช้เป็นเปล่า ? คิ คิ คิ คิ
เหมือนที่ผมพูดใน คห.๖๖ แหละว่า อุปนิสัยการรับรู้ของคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงขั้นเอาหลักการเหตุผลเป็นแก่น อย่างเป็นส่วนใหญ่
แต่มักตัดสินใจที่ระดับสัญนิยม (convention) คือความเคยชิน ไม่ต้องคิดมาก
กับที่ระดับมายาคติ (myth) คือข้อมูลข่าวสารที่เล่นกับอารมณ์ฉาบฉวย (passion) แต่ดันจดจำนาน ๕๕๕
ดูแต่ที่ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ (แกนนำ นปช.ที่ยุยงปลุกปั่นผู้ชุมนุมในปี ๕๓ ให้เผามันเลย ไงครับคุณ SW19)
มาออกรายการตอบโจทย์ ๒ คืน ๒ เทปติดกัน โอย โคตรดราม่าเลย เห็นไหม
ข้อมูลที่ให้ ที่ตอบคำถามที่พิธีกรชง ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลวิธีคิดที่ลึกซึ้งแบบเหตุผลหลักการหรือปรัชญา
กลับเน้นคำพูดเปรียบเทียบเชิงพรรณนาโวหารแบบพระเอกถูกรังแก พี่น้อง พระเอกคือพวกท่านที่แววตามุ่งมั่นทุกคนหน้าเวที
ไม่ใช่ผมที่แทบไม่กล้ากลับขึ้นเวทีในตอนนั้น .. เห็นไหม โวหารแบบนี้เกินครึ่งของคำตอบที่สนทนา
เรื่องความเป็นมาของความขัดแย้งขบเกลียวระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรนิยมในไทยนับจาก ๒๔๗๕ ก็จะพูดโปรยแบบผิว ๆ ไม่ลงลึก
ไม่เจาะจงให้ความรู้ลงไปว่าปัจจุบันอนุรักษ์นิยมคือกลุ่มไหนบ้าง ดีที่ไม่พล่ามคำว่าอำมาตย์
(เพราะตัวเองถูกอำว่าเป็นอำมาตย์ยุคใหม่อยู่ ๕๕๕๕)
สรุปคือ นี่คือการเล่นสื่อ รายการนี้ถูกออกแบบ กำกับ อย่างมีประสิทธิภาพของวิชาสื่อสาร
ว่ากำลังสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไหน มี demographic แบบไหน มีวิถีชีวิต (life-style) อย่างไร
ปกติรับรู้ช่องทางไหนบ้าง อุปนิสัยรับรู้เป็นอย่างไร ชอบความจับใจหรือชอบคิดไตร่ตรองลึกซึ้ง
ปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเขาคืออะไร อะไรที่ "โดน" พวกเขาได้ดี
(.. ที่ทักษิณชนะเลือกตั้งปี ๒๕๔๔ ก็เพราะค้นพบ demographic ว่าคนจนเมืองก็คือคนชนบทอพยพแบบไป ๆ มา ๆ
ยังเชื่อมโยงกับฐานบ้านเกิดในชนบทอยู่ เป็นต้น)
...........
แต่ว่าก็ว่า ตราบใดที่ยังมีทักษิณ ที่นิสัยเป็นอั้งยี่ เสาะทุกวิธีทำมาหากินแบบสีเทา
เมื่อใดที่พรรคนี้ออก ก.ม. หรือแก้ ก.ม. ก็เหมือนออกกฎหมายให้อั้งยี่ถูกกฎหมายทุกเรื่องไป
.....
แต่ว่าก็ว่าก็ว่าก็ว่า ผมว่าพรรค ปชป.กับอำนาจดั้งเดิม อาการหนักว่ะ สมเป็นอนุรักษ์นิยมจริง ๆ ไม่รู้จัก "สื่อ"
เอ แล้ว อาจารย์เสรี วงศ์มณฑา นี่ไม่ได้ช่วยพรรค ปชป. หรอกหรือ คุณพรายฯ

ความคิดเห็นที่ 76 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
SW19 วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

ขอบคุณคุณพรายพิลาศที่ไม่สาดน้ำไล่คนแก่คุยกัน (คนแก่..ใช่นะ คุณหนอน )


เผอิญดีใจที่เห็นคุณหนอนทักทาย เพราะไม่เห็นร่องรอยคุณหนอนมานานมากเลย
คุณหนอนที่ ๖๖ ขอบคุณที่ตอบกลับ ขนาดสมาธิไม่ค่อยดี


คุณพรายพิลาศที่ ๗๕
อันที่จริงข้อมูล case study มีให้เห็นมากอยู่ รัฐบาลก็ชอบพลิกพลิ้วในการแก้ปัญหาอยู่แล้ว ที่หงุดหงิดกับฝ่ายค้าน เพราะฝ่ายค้านดันไม่ค่อยเอาเวลาหาความรู้มา educate ประชาชนให้เกิดเสียงเป็นหนึ่งเดียว อันเป็นวิธีการที่จะชนะความเลวได้
และยิ่งเมื่อเกิดกรณี Newtown, Connecticut ยิ่งน่าคิด
เรื่อง Gun Crime ทุกคนเห็นอยู่ชัดแจ้งว่ากฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนต้องแก้ แต่การแก้ของ US ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเหมือนกัน เพราะเรื่องปืนเป็นสิทธิที่ให้ตาม second amendment อเมริกันที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ เมื่อถึงคราวที่พูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ง่อยกินเหมือนกัน สู้ชาติไทยของเราไม่ได้ แก้กันมา 18 ครั้งอย่างกล้าหาญ แล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น

ที่สำคัญ เรื่องปืน เป็นปมการเมืองขนาดเขื่องเพราะ GOP (conservative, grand old party ที่คนไทยรู้จักกันว่า republican) สนับสนุนให้มีอาวุธปืน คนพวกนี้ พรรคนี้ บอกว่า guns don’t kill, people kill แต่ ไม่สนใจว่า ถ้าไม่มี gun, people ก็ไม่มีอาวุธที่จะฆ่าได้เร็วขนาดนั้น ถ้า pressure เรื่องปืนมีมากขนาดนี้ และการเข้าเทอมใหม่ของ Democrat ก็คงต้องเหนื่อยแม้ gun lobby จะมีจากทั้งสองพรรคแต่พวกนิยมปืนมีอยู่ที่ฝั่ง GOP ค่อนข้างมาก

ดูแล้วปัญหาที่ยากจะกระเทาะของคนเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลมีทุกแห่งทั่วโลก อยู่แต่ว่าเราจะหยิบจับอะไรมาปรับให้เข้าทางเราได้ โดยไม่ปิดหูปิดตา .. ก็เท่านั้น

ขอบคุณคุณพรายพิลาศอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

พี่ SW19 / ลุงหนอน

ความเห็นของพี่ SW19 ในความเห็นที่ 52 เรื่องการทำประชามติใน UK บังเอิญจริงๆ ครับที่ตอนนี้รัฐบาลไทยก็ดำเนินการคล้ายกับสก็อตแลนด์ คือ หันมาตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องการลงประชามติให้ละเอียดอีกรอบ โดยอ้างว่า คำว่า ‘กิจการ’ ที่ ครม. สามารถดำเนอนการทำประชามติตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ใช่กินความมาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่า ซึ่งก็คงเป็นเพราะต้องการซื้อเวลาเพื่อสร้าง propaganda ให้กับคนของตัวเองก่อนตามที่พี่ SW19 ว่าไว้นั่นล่ะครับ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้คงจะว่ากันอีกยาว หรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนใจฉวยโอกาสโหวตรับรองวาระ 3 ในสภาเลยก็ไม่แน่เหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับท่านพี่ดงละคอน

ผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีเหตุและผลเพียงพอในการที่จะตัดสินใจด้วยตนเองอยู่แล้วครับพี่ แต่ก็ยังอยากจะให้ได้ลองมองถึงมุมอื่นๆ ที่แตกต่างจากที่คิดไว้บ้างเท่านั้นครับ ซึ่งสุดท้ายก็หวังจะให้ทุกคนมุ่งไปที่วิถีทางเดียวกัน โดยมองข้ามความเห็นส่วนตัวกันไปน่ะครับ เพราะไม่อย่างนั้นคงจะเสร็จโจรในสภาแน่ๆ
ขอบคุณพี่ดงละคอนมากครับ

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ Augustman

รู้สึกว่ากระแส No Vote จะทำให้รัฐบาลใจกระเส่าจนดึงเรื่องการลงประชามติกลับไปศึกษาใหม่อีกรอบแล้วนะครับพี่ เห็นที่คราวนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นระวังการลักไก่โหวตรับรองวาระ 3 ในสภาซะแล้วล่ะครับ
ขอบคุณพี่ Augustman มากครับ

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณครูโบราณ

ลองติดตามสถานการณ์อีกซักพักซิครับ เพราะรู้สึกว่าตอนนี้รัฐบาลชักเริ่มจะยึกยักขึ้นมาแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะไม่มีการลงประชามติเลยก็ได้ครับ
ขอบคุณคุณครูโบราณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีจ๊ะคุณเพื่อนสาวชาลี

เอาอย่างงั้นเลยเหรอเธอ 555
แต่ถือว่ารับได้เพราะช้านก็เห็นด้วยกับเธอเหมือนกัน
ขอบใจคุณเพื่อนสาวมากจร้า

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่แม่หมี

ผมเองก็รู้สึกดีมากๆ เลยครับพี่แม่หมี ที่มีเพื่อนๆ พี่ๆ หลายๆ ท่านกรุณาเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในเรื่องนี้กัน ก่อนจะถึงแนวทางสุดท้ายที่เราต้องเดินไปด้วยกัน การได้มีโอกาสทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมด ผมว่าก็น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นด้วยเหมือนกันน่ะครับพี่ .. ส่วนเรื่องที่พี่ทอดถอนใจ ส่วนตัวผมคิดว่าเพราะคนไทยเราเองนั่นล่ะครับพี่ที่ตกหลุมพลางของระบบการเมืองอุปถัมป์จนสร้างนักการเทืองเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นมาในสังคม
ขอบคุณพี่แม่หมีมากครับ

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณครูรวงข้าวฯ

“ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ”
คำถามนี้เลยครับคุณครุที่ทุกฝ่ายกำลังรอการชี้แจงในเอกสารแสดงรายละเอียดของการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมา ซึ่งถ้าจะให้เดากันตอนนี้ ผมคิดว่ามันก็คงออกมาคลุมเคลือเหมือนๆ เดิมน่ะล่ะครับคุณครู
ขอบคุณคุณครูรวงข้าวฯ มากครับ

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 23.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณคนเล่าเรื่อง

จริงครับที่รัฐบาลนี้ไม่ต้องการทำประชามติ เพราะพวกเขาต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญเลย แต่บังเอิญติดตรงคำแนะนำของศาล จึงต้องหันมาหาทางออกด้วยวิธีนี้แทน ส่วนเรื่องที่ว่าอยากให้ทุกฝ่ายเคารพผลการลงประชามติ อันนี้ผมว่ายังต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการลงประชามติที่ทางรัฐบบาลจะต้องชี้แจงออกมาก่อนด้วยน่ะครับ ถ้าทุกอย่างชัดเจน โปร่งใส ไม่มีหมกเม็ด และระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าเงื่อนไขของการลงประชามติครั้งนี้ต้องการอะไร มีผลอย่างไรต่อฝ่ายใดบ้าง ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นช่นกัน
ขอบคุณคุณคนเล่าเรื่องมากครับ

ความคิดเห็นที่ 67 SW19 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

เชิญพี่ SW19 กับลุงหนอนสนทนากันตามสบายเลยครับ
ผมขออนุญาตนั่งฟังพี่ๆ คุยกันแต่เพียงเงียบๆ อย่างเดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 66 SW19 , พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
driftworm วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 22.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ขออนุญาตคุณพรายพิลาส ตอบคุณ SW19 ในที่นี้นะครับ ขอบคุณนะครับ อิอิ
คห.๖๔
ข้อ ๓ ผมลืมไปจรืง ๆ แหละ ใช่ นักธุรกิจ นายทุนอุตสาหกรรม กลุ่มนี้ “ตัวดี” เลยเชียว

คห. ๖๓
ข้อ ๒ ครับ พรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ให้แรงกว่านี้ จริงจังกว่านี้ ให้ความรู้ชาวบ้าน
สอนวิธีพิจารณาคำพูด สำนวน ตรรก ของนักการเมือง ของรัฐบาล
แต่ไม่รู้พรรคฝ่ายค้านก็กลัวสะดุดตีนตัวเองมั่งเปล่า
เพราะในยุคเก่า พรรค ปชป.ก็ขึ้นชื่อในเรื่อง “ซิกแซ็ก” มาก่อน
เพียงแต่มายุคนี้ มาเจอทักษิณ “เขี้ยวกว่า” “เนียนกว่า” กลเม็ดเยอะกว่า

คห.๖๒
ข้อ ๑ ตอบไม่ถูกฮะ ข้อนี้ สมองตื้อ เพียงแต่นึกเล่น ๆ ว่าสังคมไทยจะเอาอุปนิสสัยเอาเหตุ
เอาผลเป็นเกณฑ์ ใช้เหตุใช้ผลอย่างมีมาตรฐานแบบตะวันตก คงยาก
ในสมัยเด็ก ๆ เหมือนสังคมรอบข้างจะหล่อหลอม ยกย่องความฉลาดเฉลียวในเชิงเล่นลิ้น
พลิกแพลงเอาตัวรอด มากกว่าความตรงในหลักการ บางหนผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเด็ก ๆ ของตัว
พลิกพริ้วไปน้ำขุ่น ๆ แทนที่จะอบรมสั่งสอนจริงจัง กลับขบขันกึ่งชื่นชมว่ามีปฏิภาณ
และบุคลิกอย่างนี้หรือไม่ที่เห็นได้ชัดในตัวสองแกนนำม็อบ นปช. คือจตุพร พรหมพันธุ์ กับณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แล้วก็เป็นที่นิยมชมชื่นอยู่กลางใจของ “รากหญ้า” เสียด้วย
และบุคลิกแบบนี้เองที่พัฒนาแก่กล้าขึ้นในแวดวงการเมือง ที่เรียกกันว่า เอาสีข้างเข้าถู หรือ แถ

.... ต้องขออภัย ตอบแบบสมาธิไม่ค่อยดีนัก

ความคิดเห็นที่ 65 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดงละดอน วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaya2508

ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาจูงจมูกประชาชนได้
นอกจากพวกที่ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง

ความคิดเห็นที่ 64 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
SW19 วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

ข้อ ๓ ผู้สนับสนุนไอ้แม้ว
ที่คุณหนอนเอ่ย ...
[บรรดานักคิด นักวิชาการ นักอุดมการ ที่สนับสนุนทักษิณ]

ก็อยากบอกว่า ไอ้พวกนักคิด นักวิชาการ ทั้งหลาย รวมทั้งที่เรียกว่า “รากหญ้า เสื้อแดง” น่ะ มันชี้ตัว ชี้เป้า ได้ง่าย ชัด มันขยับตัวก็โครมคราม

แต่ไอ้พวกแฝงในภาคธุรกิจ ทำเนียนๆ มีอีกมาก ไม่เห็นเราจะเดือดร้อน ไม่เห็นคิดจะชี้เป้าให้ประชาชนตัดสินกัน ทั้งที่พวกนี้เป็นพลังเงียบที่สนับสนุนไอ้แม้วเต็มตัว เพราะหวังประโยชน์ หลายคนในวงการธนาคารไทย และสายบริษัทการเงินที่หากินกับการลงทุน กองทุน ตราสาร ฯลฯ พูดกันโจ่งแจ้งในสนามตีคลีว่า ชอบนโยบายไอ้แม้ว เงินสะพัด หากินง่ายดี พวกนี้และพวกภาคธุรกิจแหละ ที่มีแรงกำลังมากกว่าพวกรากหญ้าหลายเท่านัก และถ้ากำลังของไอ้แม้วอ่อนแรงในภาคประชาชน ก็คนพวกนี้อีก ที่จะคอยปลุกกระแสให้กลับมา เพราะเงินที่มีอยู่แล้วก็จะได้งอกเงยอีก ไม่ต้องมองหาตัวอย่างไกลตัวเลย ลองนั่งจิบเบียร์ไทยของเรา ที่ปล่อยลูกสาวไว้เป็นตัว Joker ในประชาธิปัตย์ แต่ตัวพ่อไปนั่งเอ้เตเป็นบอร์ดอยู่ไหนๆ ก็เห็นแล้ว
หรือพวก Coke ที่ไม่ต้องการ associate กับ เสื้อแดง ด้วยสีแดง แต่ก็กลัวยอดขายตกจากตลาดของเสื้อแดง

คนพวกนี้แหละ ที่ทำให้ Vote ในการค้านไอ้แม้วน้อยลง จะเรียกว่า passive non Red ดีไหม เพราะในสามัญสำนึก รู้และเห็นว่าไอ้แม้วทำชาติแย่ แต่ในสันดานดิบยังดำรงตนอยู่ภายใต้ความโลภ และผลประโยชน์ส่วนตนก่อนอื่น

ทั้งที่ประชาธิปไตยจะอยู่ได้ต้องมีสำนึกส่วนรวม

..

ความคิดเห็นที่ 63 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
SW19 วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 19.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

ข้อ ๒
เรื่องปัจจัยแฝงในเมืองไทย ไม่เห็นจะต่างจากที่อิตาลี หรือ กรีซ ตรงไหนเลย การทุจริต คอร์รับชั่น การสร้างความไม่เท่าเทียม (Inequality) ผ่านอภิสิทธิ์ที่มาจากทั้งอำนาจ (ตำแหน่ง ยศ) และเงินตรา ทุกอย่างมาบนพื้นฐานเดียวกัน คือ ความโลภ บางทีอยากบอกว่าอย่าไปห่วงเลย ยูโรซง ยูโรโซน ห่วงประเทศไทยนี่แหละ แล้วเลิกเถอะ ที่ด่าว่า “ทุนนิยมสามานย์” เพราะระบบมันไม่ผิด ไอ้ที่ผิด คือ คน, ความโลภของคน, และความล้าสมัยของกฎหมายที่ควบคุม Capitalism
[โปรดเข้าใจว่า ไม่ได้บูชา Capitalism เพราะ Capitalism เหมือนมีดคม ใช้ถูก อย่างระมัดระวัง ก็ได้ประโยชน์ ใช้ไม่เป็น ขาดความระมัดระวัง (การควบคุม) และขาดจรรยาบรรณ (เช่นที่ไอ้แม้วใช้ ความนิยมทุนจูงคนมาเสริมอำนาจตัวเอง) มันก็บาดมือตัวเอง]

ข้อจำกัดของฝ่ายค้านไทยก็ไม่ได้เลวลงเหวไปกว่าฝ่ายค้านอีกหลายชาติ ถ้าคิดจะทำงานจริง มีตัวอย่างมากมายที่เขาทั้งลงกับดัก วางยา เพื่อหาเรื่องตรวจสอบรัฐบาลกันทั้งนั้น วรรคกลางของความเห็นที่ ๕๖ หากเอามาตั้งเป้าตีรวนกับรัฐบาล ไล่จี้มันอยู่นั่นแล้ว ไอ้อั้งยี่น่ะแม้จะยัง delete ไม่ได้ ก็ delay ได้

คำถาม คือฝ่ายค้านทำดีที่สุดแล้วหรือยัง

อ้อ ถ้ารอไอ้แม้วกลับมา ก็ดูพยากรณ์จากวิธีปูตินบริหารรัสเซียได้อีกที่

ความคิดเห็นที่ 62 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
SW19 วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

คุณพรายพิลาศ และขออนุญาตคุยกับคุณหนอนในความเห็นที่ ๕๖

ดูเหมือนหัวข้อที่คุยกันมันแตกเป็นหลายส่วน
๑. ประชามติ
๒. ปัจจัยแฝงของไทย
๓. คนที่สนับสนุนไอ้แม้ว

ข้อ ๑ ก็คงต้องรวมบทบาทของพรรคฝ่ายค้านเข้าไปด้วย เราไม่รู้ลึกซึ้งพอที่จะกล้าลงรายละเอียดของสถานการณ์เมืองไทย แต่เราใช้วิธีดูตัวอย่างของประเทศนอก ซึ่งแม้ประชาชนจะไม่มีข้อมูล ไม่ได้ตามติดอย่างเข้าใจ มันก็ยังเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องตามดู เอามาพูดคุยให้ประชาชนรู้ ไม่งั้นก็ไม่รู้จะมากันทำไมนอกประเทศ มาแลกเปลี่ยนหาความรู้ หรือมาดูสินค้า

มีตัวอย่างมาเล่าให้ฟัง เป็นประเด็นใหญ่ ประชามติ หรือ Referendum ใน UK ของการขอทำประชามติแยกประเทศสกอตแลนด์ออกจาก United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (เรียกอย่างย่อว่า UK หรือ GB)

ให้พื้นเพว่า การขอแยกเป็นไปในด้าน Governance เพราะสกอตแลนด์เป็นประเทศอิสระอยู่แล้ว มีรัฐสภาของตนเอง สกอตแลนด์ขอยังยอมอยู่ภายใต้ Sovereign คือภายใต้ร่มบารมีของเดอะควีน ที่ต้องการแยกคือ แยกจาก Westminster รัฐบาลกลาง
ปัจจัยแฝงคือ เวลารวมกับ Westminster ความช่วยเหลือจาก Westminster มันก็มาเป็นสัดส่วนมากบ้างน้อยบ้าง แต่เวลาตัวเองมีอะไรอย่างเช่นมีแหล่งแกสธรรมชาติที่มีผลประโยชน์มาก ก็ต้องแบ่งกลับไปให้ Westminster ด้วย ประเด็นที่ต้องการแยก คือ การบริหารราชการ ถ้าแยก แม้ไม่ได้งบส่วนกลางมาช่วย ก็อาจจะดีกว่าต้องเสียผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ส่วนกลาง

เป็นเหตุให้ต้องมีการทำ Referendum ว่าคนสกอตทิช ต้องการอยู่กับ UK ต่อไปไหม ทุกฝ่ายตกลงว่าจะทำ
คราวนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละผู้นำ UK ว่าอยากทำ และต้องทำเดี๋ยวนี้ กระแส LONDON 2012 สร้างภาพบวกเต็มขีดให้คนภูมิใจและยังอยากอยู่ในปีก UK
สกอตแลนด์บอกขอสองปี ปั่นประชาชนก่อน (ขอทำ propaganda)

ตอนนี้ UK เป็นรองเพราะสรุปว่าต้องรอสองปี แถมต้องลุ้นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเริ่มที่อายุเท่าไหร่ เพราะตามกฎหมายสกอตแลนด์ได้ตั้งแต่อายุ 16 (แต่กฎหมาย UK เริ่มที่ 18)

เมื่อเป็นเช่นนี้ UK สู้กลับและชนะเรื่อง “ขอบเขตของ referendum ” โดยกำหนดเป้าและผลของ Referendum ว่ามีขอบเขตแค่เพียง “แยก หรือ ไม่แยก” ห้ามนำผลที่ได้ ไปใช้ต่อ ในการต่อรองเรื่อง “อื่น” ใดทั้งสิ้น

ก็ไม่รู้ว่าพรรคฝ่ายค้านไทยจะนำเรื่องการกำหนดขอบเขต Referendum มาช่วยชาติได้แค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 61 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Augustman วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 16.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

เพราะไม่ชัดเจนในเนื้อหาสาระ ประชาชนอาจจะตกหลุมพราง ไปยอมรับ..หายนะยิ่งกว่า โนโหวต ..ความเห็นส่วนตัว ครับ


ความคิดเห็นที่ 60 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูโบราณ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 16.11 น.

ไม่คิดมาก ไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ
ไ่ม่อยากตกเป็นเครื่องมือใคร
ไม่ออกไปคูหา ไ่ม่กาให้ใครทั้งนั้น จบ

ความคิดเห็นที่ 59 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chalee วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 15.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

อ่านอย่างสนุกสนานทั้งเอนทรีข้างบน และความเห็นข้างล่าง
ส่วนความเห็นของชั้น นะเพื่อน

สำเนาถูกต้อง พี่เต็งพ้ง @ 12-13
และ ลุงหนอน @ 34-35

เวลามีน้อย แค่อ่านก็กินเวลาไปเยอะ
ขอลอกความเห็นที่เห็นด้วยละกัน โดยเฉพาะ ลุงหนอน 35 ฮ่าๆๆๆๆๆ อยากถามแบบนี้เหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 58 พรายพิลาศ , chalee และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
แม่หมี วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

กำลังศึกษาข้อมูล ขอบคุณคุณพรายฯที่เขียนเอ็นทรี่นี้ขึ้นมา มีคนมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเหมือนมาเสวนากัน ส่วนแม่หมีคงต้องพยายามศึกษาถ้าผลีผลามตัดสินใจอะไรลงไปจะเข้าทางรัฐบาล ซึ่งไม่ต้องการเช่นนั้น ต้องคิดให้รอบคอบ อีกไม่นานกทม.ก็ต้องเลือกผู้ว่า ถ้ามีผลกระทบทำให้ผู้ว่ากลายเป็นของรัฐบาลห่วยๆนี่ แม่หมีก็ต้องจุกตาย คงต้องคิดให้รอบคอบ

เฮ้อ....สวรรค์ให้เมืองไทยมีสิ่งดีๆมากมาย แต่ทำไมต้องส่งไอ้เลวมาด้วยฟระ....ปวดหัวนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 57 พรายพิลาศ , chalee ถูกใจสิ่งนี้ (2)
driftworm วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ประเทศกำลังจะเหลือแต่กระดูก
ทักษิณกับพรรคพวกมองประเทศไทยว่าเป็นบริษัทในตลาดหุ้นตัวหนึ่ง
รับซื้อมา "ชำแหละ" ขายแยก ทำกำไรมหาศาล จนเหลือแต่ซาก
แล้วค่อยจับแต่งตัวเลหลังขายให้นายทุนฝรั่ง หรือสิงคโปร์
.

ความคิดเห็นที่ 56 พรายพิลาศ , chalee ถูกใจสิ่งนี้ (2)
driftworm วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

คห.๔๔ คุณ SW19 ....
ใช่ครับ เมืองไทยมีปัจจัยที่ไม่เหมือนที่อื่น
ไม่งั้นป่านนี้แค่สองสามประโยคของลัทธิเหมา (Maoism) ก็เปลี่ยนเมืองไทยไปนานแล้ว

ลักษณะสังคมไทยที่ทักษิณ (และคนช่วยคิดของเขา) จับขึ้นมาได้และใช้ประโยชน์
คือการบริหารมายาคติ/ความเชื่อ (myth) ที่หล่อหลอมสังคมมานาน ให้เป็นคุณกับตัว
ตอนนี้จึงทำได้กระทั่งแปลงกิจกรรมแบบอั้งยี่ให้ขึ้นมาอยู่บนดิน
ให้มันถูกตามกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ (legislative) ด้วยกระบวนการเลือกตั้งและรัฐสภา
ก็คิดดูสิ ทำกิจกรรมรับจำนำข้าว แต่มีคนของตัวตั้งบริษัทรองรับผ่องถ่าย
มันใช่ธุรกิจอั้งยี่ไหม แล้วถูกกฎหมายไหม ตอนนี้
ยังมีกิจกรรมรถยนต์คันแรก คือกิจกรรมโยกขยับเล่นกับภาษี งบประมาณรัฐ
ลองมีใครไปล้วงลึกจับไต๋สิ ว่าใช้ใคร อะไร มารองรับกิจกรรมผ่องถ่าย เจอแน่ ๆ
อย่างนี้ใช่กิจกรรมอั้งยี่ไหม ตอนนี้ถูกกฎหมายไหม
ยังเรื่องงบฟื้นฟูน้ำท่วม, งบแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำทั้งระบบอีก,
กิจการหวยรัฐอีก
เอาตั้งแต่ต้นเลย ขายสัมปทานคลื่นของชาติให้เทมาเส็กนั่น
ใช่ลูกไม้กลเม็ดแบบอั้งยี่ไหม ถูกกฎหมายไหม
... บัญชรซุบซิบในเดลินิวส์เมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่านักคิดให้ทักษิณตัวเอ้
นำเสนอแนวคิดให้เอางบสำรองของชาติไปเล่นหุ้น !!!!
....................
บรรดานักคิด นักวิชาการ นักอุดมการ ที่สนับสนุนทักษิณ
หวังเกาะเรือทักษิณ หรือกระทั่งร่วมหัวจมท้ายหัวปักหัวปำกับทักษิณ
พวกคุณกำลังทำกุศลกับ “มหา” ชน หรือกำลังสร้างบาปหนักต่อ “มหา” ชน กันแน่
.

ความคิดเห็นที่ 55 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

คำถามที่น่าสนใจตอนนี้มากที่สุดคือ ..

ทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ????

เป็นคำถามที่คนไทยทั้งประเทศควรถามนักการเมืองมากกว่า

ความคิดเห็นที่ 54 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ และผลประโยชน์ที่สลับซับซ้อน และขณะนี้ แม้กระทั่งสื่อก็ต้องเลือกเสพ

ต้องดูหลายๆสื่อ แล้วมาชั่งใจ ด้วยความที่แต่ละพรรคแต่ละสื่อ มักจะออกมานำเสนอ ในเชิงตัวบุคคลมากกว่าระบบ มากกว่า การพูดถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ยังมองไม่ออกว่า เพื่อประชาชนตรงจุดไหน

แต่ถ้าว่าตามตัวหลักกฏหมาย การจะทำ ประชามติ ประชาพิจารณ์ ประชาอะไรก็ตาม ที่มีประชานำหน้า ประชาตาดำๆ จะรู้หรือเปล่า ว่า แล้วมันเกี่ยวข้องกับประโยชน์ เพื่อปวงชนจริงๆหรือเปล่า

....

.. เราประชาชนตาดำๆ จะตัดสินใจอย่างไร

คำถามที่ต้องถามตัวเองให้มากคือ

แล้วมันเกี่ยวกับเรา ให้ผลประโยชน์แก่เราตรงไหนนะ

ครูคิดอย่างนี้นะ ..

การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรอบคอบ อย่าให้เข้าทางโจรก็แล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 53 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนเล่าเรื่อง วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daniel

การทำประชามติในครั้งนี้ ไม่ได้มาจากความตั้งใจของรัฐบาลนะครับ แต่มาจากข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐบาลทำตามนี้แล้ว ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ (ซึ่งก็ไม่ใช่รัฐบาลนี่อยู่ดี)
ใครที่จะโหวตโนหรือโนโหวตก็เรื่องส่วนบุคคล แต่ก็ต้องเคารพผลการลงประชามติด้วนะครับ (แต่คงยากอะครับ)

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับลุงกำหนัน

ไอ้พวกนี้มันลิ้นสองแฉกไว้ใจไม่ได้หรอกครับลุงกำหนัน ถึงตอนนี้ผมชักไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะทำประชามติจริงๆ หรือเปล่า ดูยึกๆ ยักๆ พิกล
ขอบคุณลุงกำหนันมากครับ

ความคิดเห็นที่ 51 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีอีกรอบครับพี่ชาลี

ผมว่าทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันตรงที่ไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ แต่มุมมองที่ต่างออกไปบ้างก็คือ ผมเชื่อว่ากรลงประชามติครั้งนี้มันก็แค่ปาหี่ของฝ่ายรัฐบวยเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรมันก็ต้องหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญจนได้อยู่ดี ถ้าการล้มประชามติด้วยการไม่ออกไปลงเสียงชนะ พวกมันก็จะอ้างถึงเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยมาเป็นเหตุสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่ๆ ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะอ้างตัวเลขของผู้ไม่ไปลงเสียง (ซึ่งไม่ใช่คนที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด) มาเป็นเหตุในการต่อต้านด้วยเช่นกัน ตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างยกเอาเหตุชอบธรรมที่มีอยู่ด้วยกันคนละส่วนมารองรับการกระทำของตัวเอง ซึ่งมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราลองมาวัดกันมันแบบตรงไปตรงมาซะเลย ถึงจะเสี่ยงแต่ก็ยังพอมีโอกาสเหมือนกัน .. แต่ความคิดก็ส่วนความคิดครับ ในทางปฏิบัติผมเองก็ไม่อยากให้ไอ้สารเลวนั่นกลับมาเสวยสุขโดยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยเหมือนกันครับพี่
ขอบคุณพี่ชาลีมากครับ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ SW19

พอพี่พูดถึงปัจจัยแฝงในบ้านเรา ทำให้ผมนึกถึงความผิดหวังทางการเมืองของภาคประชาชน ที่ทำให้ใความรู้สึกยากจะก้าวข้าม ‘ความเชื่อ’ ไปหา ‘เหตุผล’ ได้ ซึ่งก็ส่งผลให้กลุ่มการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นความหวังสะดุดอยู่ตรงที่ ‘ความถูกใจ’ มากกว่าที่จะทำในสิ่งที่ ‘ความถูกต้อง’ ด้วยเช่นกันน่ะครับ ซึ่งในฐานะส่วนตัวผมเองก็อยากจะแสดงความเห็นตามที่รู้สึกออกมาว่า ถ้าลองไม่ใส่ใจกับผลแพ้ชนะแล้วมาทำอะไรที่ตรงไปตรงมากันมันจะดีกว่าไหม แต่ในฐานะส่วนรวมและบังเอิญด้วยว่าเป็นส่วนรวมในคนส่วนน้อยต่อทัศนคติทางการเมืองของสังคมบ้านเรา ที่ไม่ค่อยจะทิ้งทางเลือกอะไรไว้ให้มากซักเท่าไหร่ หากสิ่งนั้นอยู่ในจุดที่ยอมรับได้ ผมก็คงต้องเลือกความถูกต้องในมุมมองของหลายๆ คนมากกว่าความถูกใจของตัวเองเหมือนกันครับพี่
ขอบคุณพี่ SW19 มากครับ สำหรับทุกถ้อยความที่กรุณานำมาบอกกล่าวในความเห็น

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่บ่าวลูกแมวฯ

อาจจะต่างความคิดกันบ้างแต่ก็ต่างเลือกในสิ่งที่คิดว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์ที่สุดนั่นล่ะครับพี่บ่าว แต่หากถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วจริงๆ ก็หวังว่ามันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นก็พอ ผมเองก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนที่คุณ Maira ยกตัวอย่างของการลงประชามติที่อียิปต์เช่นกัน
ขอบคุณพี่บ่าวมากครับ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีอีกรอบครับคุณ Anonym

ขอบคุณท่านที่กรุณาเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นเช่นกันครับผม .. ผมเองก็แค่อยากทิ้งมุมมองที่แตกต่างเอาไว้ให้ลองคิดกันดู แต่ไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร ในท้ายที่สุดของการทำประชามติผมเองก็อยากจะให้มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นล่ะครับ เพราะถ้าเอาผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวตั้ง การพิสูจน์ว่าใครคิดถูกคิดผิด มันช่างไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ดูจากท่าทางชะงักของการประชุม ครม.เมื่อวาน บวกกับอาการของเป็ดเหลิม ผมว่าการทำประชามติอาจจะมีอะไรสะดุดเข้าแล้วเหมือนกันนะครับ ดีไม่ดีพวกอาจจะไม่เอาแนวทางนี้ขึ้นมาอีกก็ไม่แน่เหมือนกันครับ
ขอบคุณคุณ Anonym อีกครั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีอีกรอบครับลุงหนอน

คบโจรเป็นเพื่อนก็ว่าหนักแล้ว แต่มีโจรเป็นรัฐบวยนี่ยิ่งหนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยจริงๆ ครับ เมื่อไหร่จะยกฝูงไปนอนพะงาบอย่าง 2 ผู้เฒ่าก่อนหน้านี้ให้หมดปัญหากันไปซักทีก็ไม่รู้ซิครับ โดยเฉพาะไอ้ตัวหัวหน้าใหญ่ที่เร่ร่อนอยู่เนี่ย ถ้าไปได้เมื่อไหร่อะไรๆ อาจจะดีขึ้นอีกเยอะ
ขอบคุณลุงหนอนมากครับ

ความคิดเห็นที่ 46 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ รัฐมันเริ่มขู่คนที่ไม่ออกมาเลือกตั้งแล้วครับ กาช่องไม่แก้ก็ได้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 45 chalee , กำหนัน และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
BlueHill วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 07.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

"ผมว่า .. ถ้าจะแพ้ในการลงประชามติก็ให้รู้กันไปเลยว่าแพ้เพราะเสียงประชาชนเอาด้วยกับรัฐบาล"

คำพูดนี้ของคุณพราย มันมีทางออกของมันอยู่ครับ

ถ้าให้ลงมติแก้รธน.ยัีงไงก็แพ้เสียงของประชาชนที่เลือกรัฐบาลครับ
เลือกตั้งคราวก่อน เพื่อไทยได้เท่าไหร่ ประชาธิปัตย์ได้เท่าไห่ร่ ต่างกันกี่ล้านเสียงละครัีบ แล้วพวกนอนหลับทับสิทธิ์จะออกมาลงคะแนนไหมครับ ขนาดเลือก ส.ส. พวกยังไม่มา แล้วแก้ไขรธน.จะออกมาหรือครับ

โปรดทราบ...การเลือก No VOTE ในการทำประัชามติแก้หรือไม่แก้รธน. มันคนละเรื่องกับ NO VOTE ในการเลืิอกตั้งครั้งที่ผ่านมา ต่างกันอย่างไร เพราะ NO VOTE ครั้งนี้ มันสามารถล้่มการทำประชามติ เพื่อล้างความผิดให้กับนักการเมืองได้

ยกตัวอย่างเช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 50 ล้านคน ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย 25 ล้านคนขึ้นไป ถ้าไม่ถึง 25 ล้านเสียงก็จบเห่

ข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ ถึงใครจะัวิจารณ์ว่า เป็นเกมการเมือง แต่ผมว่าทำถูกต้องแล้วครับ ดีกว่าไปร่วมลงมติซึ่งยังไงก็แพ้ สร้างความชอบธรรมให้ทักษิืณ ชินวิตร กลับประเทศโดยไร้ความผิด

ความคิดเห็นที่ 44 พรายพิลาศ , ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง ถูกใจสิ่งนี้ (2)
SW19 วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 06.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

มาเรียนให้ทราบว่า
เห็นประเด็นที่ตั้งใจกล่าวถึงในบทความ
เห็นด้วยกับประเด็นที่เปิดขึ้นมา โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
เห็นเรื่อง Vote no มากกว่า No Vote แต่ยอมรับว่าในเมืองไทยมีปัจจัยแฝงอีก(ที่กลายเป็นต้องดำเนินการแบบ tactical move) ..อยากถกด้วยต่อ แต่ไม่อยู่ในสภาพที่จะเรียบเรียงถ้อยความได้อย่างใจ
ชอบความเห็นคุณเต็งพ้ง โดยเฉพาะ #13

ชอบใจที่มีคนมอง (challenge) คุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ด้วยมุมที่คุณมอง เพราะกลางและยุติธรรม เมื่อยกเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วยความเห็นส่วนตัวเคยนิยมพรรคนี้ว่าเป็นตัวแทนที่น่าจะลุ้นให้สู้พวกมันได้ โดยไม่เคยมีอคติต่อทั้งพรรคและคน แต่สภาพการในการเป็นฝ่ายค้านที่ผ่านมาดูด้อยค่าเมื่อเทียบกับวุฒิ และความน่าจะเป็นของคนในพรรคมาก โดยเฉพาะเมื่อมีประสบการณ์จากต่างประเทศ เข้าทำนองความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด บางทีอาจเป็นข้อคิดให้คนไทยเลิกยึดตัวบุคคล เช่น ตัวคุณอภิสิทธิ์ และไปเพ่งดูที่นโยบายและการผลักดันไปข้างหน้ามากขึ้นเสียที แต่ก็คงยาก นโยบายจับต้องไม่ได้ กินไม่ได้ทันที แต่เห็นเป็นตัวคนแล้วดูดี คนไทยอาจจะชอบ ขอโทษที่อาจจะตรงไปนิด

ความคิดเห็นที่ 43 กำหนัน , พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 05.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sri

ไม่ไปคูหา ไม่ยุ่งกับการลงประชามติ..

นอนเกาพุงที่บ้านดีกว่า.

ความคิดเห็นที่ 42 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anonym วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 01.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anonym

ขอบคุณมากครับ คุณพรายพิลาศ

สำหรับบทความนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมาก เพียงแต่ถ้าจะมีสิ่งที่แตกต่างคือ เรื่องของ no vote กับ vote no นี่ล่ะครับ ที่ผมคิดว่า อย่าเพิ่งไปชี้ชัด ว่าแบบไหนดีกว่า เพราะเราต้องรอดูว่า กฎกติกาของฝั่งรัฐบาลออกมายังไง จะถามในประชามติ ใช้คำถามอยางไร

ผมบอกได้เลยว่า ถ้ากฎยังเป็นกฎเดิม คือจำนวนคนที่มาโหวต ต้องถึง50% ของผู้ที่มีสิทธิ ผมเหนว่าควร No vote. เพราะจะเสี่ยงไปทำไม ทั้งๆที่เรารู้อยู่ว่า ทักษิณ จะใช้เงินมากแค่ไหนในการทำให้ชนะประชามติ เพราะนั่นหมายถึงการล้างผิด ได้เงินคืน และได้กลับบ้าน ถามจริงๆว่า ควรเสี่ยงที่จะสู้ โหวตไม่เหนด้วย เหรอครับ ลองนับคะแนน บัญชีรายชื่อ ของเพื่อไทยและพรรคร่วม ก็พอรู้แล้ว ว่าโอกาสชนะ เค้าสูงกว่าครับ

ความคิดเห็นที่ 41 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 00.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

เห็นด้วยกับตอนท้าย คห.๓๘ ครับ
พวกเขาต้อนม้าวิ่งให้ฝุ่นคละคลุ้งไป แล้วอาศัยจังหวะเผลอ ดูไม่ทัน ฉวยกระทำการ
หรือก็แอบทำการบางอย่างใต้ฝุ่นที่คละคลุ้งนั่นละ
พวกนี้เหมือนปลาหมึกมีหนวดแปดเส้น
ทุกเส้นมีภารกิจภาระโกงติดประจำ
พอปชช.ไปกลุ้มรุมที่หนวดกเส้นหนึ่ง อีกเจ็ดเส้นก็ทั้งงาบทั้งแดร็ก
เอ็งรุมตีจำนำข้าวเรอะ ข้าแอบไปประจบตัวแทนศาลโลกที่ชายแดนกะัมพูชาโน่น
ทางนี้มะรุมมะตุ้มเรื่อง ปชม. ประชามติเรอะ แม่นางบินไปพม่าแหล่ว
ฯลฯ
พวกนี้เหมือนยกเอาแก๊งอั้งยี่มาไว้บนดิน
หวย ใครคุม ออกเลขท้ายรถตำแหน่งอยู่ได้เป็นวักเป็นเวร หวยนี่เจ้ามือรวยทุกรายใช่มั้ย มีวิธีผ่องถ่ายมั้ยละ
เหมือนที่ รับจำนำข้่าว ก็สามารถให้พรรคพวกตั้งบริษัทผ่องถ่ายงบรัฐ
แล้วน่าคิดว่า รถยนต์คันแรก คืนภาษี ตั้งล้านคัน ๆ ละกี่หมื่น ตั้งบริษัทรับผ่องถ่าย รวยไม่รู้เรื่อง
สมัยก่อนนี้ แค่ขอเงินล้านผ่านบัญชีวันเดียวก็เอาแล้ว ตอนนั้นดอกเบี้ยสูงกว่านี้
สมัยนี้คงมีวิธีทำกำไรเนียนกว่า
กาสิโนก็จ้องจะเปิด
โอย โอย รัฐบาลนี้ เอาอั้งยี่ขึ้นมาไว้บนดินดี ๆ นี่เอง


ความคิดเห็นที่ 40 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณ OKeel

ขออ้างอิงความคิดเห็นของพี่เต็งพ้งนะครับ ว่าจริง แล้วการแสดงประชามติครั้งนี้มันก็แค่มุขของฝ่ายรัฐบบาลที่ต้องการจะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองก็แค่นั้นเองครับ แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเช่นกัน ซึ่งผมว่าก่อนที่จะถึงวันลงประชามติทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจำเป็นมากที่จะต้องหาจุดยืนเดียวกันให้ได้เพื่อให้กระแสไม่เห็นด้วยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นี่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่า ถึงตนเองจะไม่เห็นด้วยกับการ No Vote เลย แต่หากสุดท้ายแล้วแนวทางนี้ถูกเลือกมาใช้ ก็คงจะต้องยอม No Vote ด้วยเช่นกัน
ขอบคุณคุณ OKeel มากครับ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 23.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณน้องเกษร

จัดแจงกวาดถูพื้นไว้ให้คุณน้องปูเสื่อนั่งเลยค้าบบบบ
ผมว่าเรื่องนี้หากได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ เพราะจะว่าไปสิ่งที่เขียนไว้ใน entry นี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเสมอไป แต่เป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งที่ยังต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมจากอีกหลายๆ ด้านเลยครับ ซึ่งทุกอย่างน่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากมีการชี้แจงรายละเอียดออกมา
ขอบคุณคุณน้องเกษรมากครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 23.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับลุงหนอน

ผมว่าเมื่อถึงเวลาชี้แจงรายละเอียดออกมา ผมเชื่อว่ามันต้องระบุว่าทำประชามติเพื่อขอความเห็นแน่ๆ เลยครับลุงหนอน วันนี้ก็อุตส่าห์ตามข่าวว่าพวกมันจะเอายังงัยกันแน่ แต่สรุปก็ยังคงกั๊กอยู่เหมือนเดิม คล้ายๆ ว่า ยังมีอะไรที่ติดขัดอยู่บางอย่าง หรือพวกมันจะสับขาหลอกก็ไม่รูซิครับลุงหนอน เปิดสภาปุ๊ปจับวาระขึ้นมาให้รับรองเลย พวกชั่วนี่ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วซะด้วยซิครับ
ขอบคุณลุงหนอนมากครับ

ความคิดเห็นที่ 37 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
OKeel วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keeluaey
เราทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติได้เสมอ

ผมเห็นว่า กาไม่เห็นด้วย หลังจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบจุดประสงค์ที่แท้จริง และจุดประสงค์แอบแฝงของรัฐบาล จะสามารถทำให้คัดทานคะแนนส่วนของรัฐบาลแดงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะทานไม่ได้ เหมือนเมื่อตอนเลือกตั้งล่าสุดที่จะรณรงค์ยังไง ก็แพ้ประชานิยมไปจนได้ ผมก็กลัวว่าจุดจบคงจะเหมือนกัน ว่าต้องแก้ ในท้ายที่สุด

ส่วนไปกา "ไม่ลงคะแนน" ก็เกรงว่า คนส่วนใหญ่จะใจไม่ถึง จนคะแนนส่วนนี้น้อยจนทำอะไรไม่ได้ เหมือนที่หลายคนเกรงว่าจะไปอีหรอบเดิม ซ้ำเติมประเทศกันอีก

และในเมื่อ ทางฝ่ายรัฐบาลตั้งธงแล้วว่า ถึงโหวตไม่ผ่าน ก็ยังแก้ได้ ก็ไม่รู้จะไปทำประชามติให้เปลืองงบภาษีราษฎรทำไมเปล่าๆ

ความคิดเห็นที่ 36 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

เกสรมาปู่เสื่อนั่งอ่านด้วยคน ... no comment

เอนทรี่นี้ดี เอาแนวคิดแต่ละคนมาแชร์กัน
ความคิดเห็นอาจแตกต่าง แต่เชื่อว่าเจตนารมณ์เป้าหมายของเราเหมือนกัน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันฯ และต้องไม่เอาไอ่กากจัญไรเหลี่ยมกลับมา !!!

ความคิดเห็นที่ 35 chalee , พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
driftworm วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

สมมุติถ้าออกไป vote no จะมีพวกเสื้อแดงมากดดันหน้าคูหามั้ยครับ

สมมุติถ้าไม่ไปออกเสัียงลงคะแนน จะถูกพลร่ม ไพ่ไฟ ผี สวมรอยมั้ยครับ

ความคิดเห็นที่ 34 chalee , พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
driftworm วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

คห.๗ บอกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการทำ ปชม.คราวนี้เป็นการ "หาข้อยุติ"
จึงเข้หลักเกณฑ์ที่ต้องมีผู้มาลงคะแนน ๒๓.๔๖ ล้านคนขึ้นไปเสียก่อน
จึงคิดสู้โดยไม่ออกไปใช้สิทธิ์ (no vote) เพื่อลดจำนวนคนไปใช้สิทธิ์
เหมือนแนวทางที่อภิสิทธิ์ประกาศ

แต่คห.๒๒ บอกว่าการทำปชม.คราวนี้จะเป็นลักษณะ "ขอความเห็น" หรือ "หาข้อยุติ"
ต้องรอให้รัฐบาลประกาศหัวข้อของ ปชม.ที่ต้องการออกมาก่อน
ใช่ป่ะคับ
.

ความคิดเห็นที่ 33 ชายสามหยด ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณชาย

ต้องอย่างนั้นเลยครับคุณชาย เราจะมีธงในใจอย่างไรก็ช่าง แต่มุมมองอื่นก็ยังคงต้องรับฟังเอาไว้ด้วย เช่นเดียวกับผมที่ตอนนี้ยังตั้งธงไว้ที่การ Vote No แต่ยังไงก็จะขอรับฟังเหตุผลจากผู้รู้ต่างๆ ประกอบการตัดสินใจในท้ายที่สุดอีกครั้งน่ะครับ
ขอบคุณคุณชายมากครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณ Maira

จำเป็นจริงๆ ครับคุณ Maira ที่ฝ่ายซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนพลังไม่เห็นด้วยให้ไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ เพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะซ้ำรอยอย่างที่อีบิปต์แน่นอนเลยครับ ซึ่งคงเป็นเรื่องที่แย่มากๆ หวังว่าหากจะเลือกเดินกันทางนี้จริงๆ จะมีการชี้แจงถึงเหตุและผลของการดำเนินการที่ชัดเจนกว่านี้ออกมาในลำดับต่อไปน่ะครับ และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบจากทุกแง่มุมจริงๆ ก่อนที่จะสรุปออกมาครับ
ขอบคุณคุณ Maira มากครับ

ความคิดเห็นที่ 31 เกสรมาเฟีย ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ชบา

เป็นอะไรที่ค้างคาใจมากเลยครับพี่ ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้น วันนี้เโจรในสภาจะกำแหงอหังกานได้ขนาดนี้หรือเปล่า ซึ่งผมไม่อยากให้มีข้อคาใจเช่นนั้นในครั้งนี้อีกครั้งเลยน่ะครับพี่
ขอบคุณพี่ชบามากครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณ Anonym

เรื่องคำว่าคว่ำประชามติครับ เห็นด้วยกับท่านครับว่าอาจจะมีการตีความคำพูดนั้นเกินเลยไปซักนิด แต่ถึงอย่างนั้นเองก็เริ่มมีกระแสออกมาจาก ปชป. เองหลังจากนั้นด้วยเช่นกันที่แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่อาจจะใช้แนวทางเช่นนี้ และก็เพราะอย่างนั้นล่ะครับที่ทำให้ผมอยากเสนอมุมมองส่วนตัวต่อเรื่องนี้ไว้ในที่นี้ด้วย ซึ่งหากต่อไปหากแนวทางที่ชัดเจนในเนื้อหาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชี้แจงออกมา มันห่วยแตกเกินรับได้ ผมก็อาจจะเห็นด้วยกับการ No Vote เช่นกันครับ

ส่วนประเด็นที่ท่านกล่าวว่า ทำไมผมถึงมองว่า ปชป. กำลังเล่นเกมส์การเมืองนั้น คืออย่างนี้ครับ ผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพจะได้รับผลพลอยได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยบ้างหรือเปล่า แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ชอบใจนักก็คือ แนวคิดเรื่องการทำประชามติมันมีมาตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญแนะนนำไว้ในคำวินิจฉัยแล้ว ซึ่งตอนนี้ทาง ปชป. เองก็แสดงท่าทียอมรับหลักการนี้เป็นอย่างดี ต่อพอจะมีการทำประชามติขึ้นมาจริงๆ กลับเริ่มออกอาการงอแง เพราะไม่มั่นใจว่าถ้าวัดกันที่คะแนนเสียงแล้ว ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยจะชนะหรือเปล่า นี่ล่ะครับที่ผมบอกว่าเป็นเกมส์การเมือง ซึ่งก็มาถึงปัญหาต่อไปคือถ้าทำอย่างนี้แล้วประชาธิปัตย์จะได้อะไร ก็อย่างที่เราทราบๆ กันดีอยู่นั่นล่ะครับ ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ไอ้สารเลวบางคนได้กลับบ้านมาอย่างเท่ๆ แค่นั้น ซึ่งผลของการลงประชามติสามารถสร้างความชอบธรรมให้ได้ทั้งสองฝ่าย ถ้ารัฐบาลชนะก็หมายถึงความชอบธรรมที่จะนำไอ้เวรนั่นกลับมาได้ แต่ถ้าฝ่ายไม่เห็นด้วยชนะนั่นก็หมายถึงความชอบธรรมในการดำเนินการในลำดับต่อๆ ที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีขึ้นอีก ซึ่งความชอบธรรมเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สามารถสร้างเงื่อนไขอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้อีกมากมายครับ แต่บังเอิญว่าจนถึง ณ ขณะนี้ ผมยังไม่รู้สึกว่าการชนะด้วยการไม่ออกไปลงประชามติมันมีความชอบธรรมตรงไหน และถ้าหากจะพอมีอยู่บ้างก็คงเป็นได้แค่ความชอบธรรมสีเทาๆ เท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้ทุกอย่างมันออกมาชัดเจนที่สุด เพราะเชื่อว่ามีแต่ทำทุกอย่างให้ชัดเจนเท่านั้นจึงจะเกิดพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงขึ้นมาได้ครับ

ส่วนในคำถามของท่านในย่อหน้าสุดท้าย วรรคสุดท้าย ของความเห็นที่ 15 ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับ เพราะเชื่อว่าหากท่านจะกรุณาลองอ่านสิ่งที่ผมเขียนโดยละเอียดอีกครั้ง น่าจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ผมเขียนใช่เพราะต้องการสื่อถึงสิ่งที่ท่านนำมาตั้งเป็นคำถามหรือเปล่า
ขอบคุณคุณ Anonym มากครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 20.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่เต็งพ้ง

โอโห เม้นยาวอย่างนี้เปิด entry ใหม่เลยดีกว่ามั้ยครับพี่ ล้อเล่นนะครับ 555
ทุกอย่างชัดเจนครับพี่ ขอนุญาตไม่เพิ่มเติมความเห็นอะไรนะครับ
ขอบคุณพี่เต็งพ้งมากครับ

ความคิดเห็นที่ 28 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชายสามหยด วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 19.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

จะรอฟังการวิเคราะห์ จากหลายๆท่านครับ แต่ผมตั้งธงไว้แล้วว่า No Vote แน่นอน แต่ต้องดูว่า พวกนักการเมืองมันจะมีตุกติกอะไรหรือเปล่า อาจจะมีการชุมนุมของมวลชนอีกครั้งก็ได้ครับเมื่อถึงวันนั้น

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณริน

ผมว่ายังมีเวลาอยู่นะครับ เพราะหลังจากข้อชี้แจงจากซีกรัฐบาลออกมาแล้วว่าจะแก้ไขเนื้อหาตรงไหนอย่างไร เราคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นกว่านี้ ทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านน่ะครับ ตอนนี้เก็บข้อมูลเพื่อใช้พิจารณาไปพลางๆ ก่อนก็ได้ครับ
ขอบคุณคุณรินมากครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่แม่มดฯ

นั่นเลยครับพี่ตุ้ม จุดมุ่งหมายของบทความนี้ คือผมอยากจะให้มีมุมมองที่หลากหลายในเรื่องนี้จริงๆ เพื่อจะได้ไตร่ตรองกันอย่างรอบคอบว่าตกลงแล้วจะตัดสินใจไปในทางใด แต่ผมว่าคราวนี้พี่ตุ้มไม่ได้ลงประชามติด้วยแน่ๆ ครับ เพราะแตกต่างจากการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้ใช้สิทธิด้วย
ขอบคุณพี่ตุ้มมากครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับลุงวอ

จนถึงตอนนี้ จากข้อมูลที่มีอยู่ ผมเองก็ยังยืนยันในความคิดว่าจะออกไปกาไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับ
ขอบคุณลุงวอมากครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณแม่น้องปลื้ม

ใช่ครับ ตามข่าวที่ออกมามีแนวโน้มมากว่าถึงรัฐบาลจะแพ้โหวต ก็ยังจะเดินหน้าอก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ดี แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นการคัดค้านจากประชาชนไม่ว่าวิธีใดๆ ก็จะยังคงมีความชอบธรรมอยู่ดี ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนจากผลประชามติที่แสดงออกมาครับ ผมว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดสำคัญของการลงประชามติครั้งนี้
ขอบคุณคุณแม่น้องปลื้มมากครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ทางแก้ว

ลงประชามติครั้งนี้สำคัญมากเลยครับพี่ หากเป็นไปได้ผมก็อยากเรียกร้องให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิออกไปชิสิทธิตามความคิดของตัวเองจริงๆ ครับพี่
ขอบคุณพี่ทางแก้วมากครับ

ความคิดเห็นที่ 22 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ชาลี

ผมเองยอมรับในการเลือกแสดงออกที่แตกต่างในเรื่องนี้ครับพี่ แต่กับการที่พรรคฝ่ายค้านออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้ประชาชนงดออกไปลงประชามติ อันนี้ผมยังเคลือบแคลงในเจตนาเช่นนั้นอยู่ครับพี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนำข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่งมาเป็นเหตุผลสนับสนุน ซึ่งผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากและสมควรต้องพิจารณาจากตัวแปรที่มีอยู่ทั้งหมดจริงๆ เท่านั้น ถึงจะสร้างความชัดเจนขึ้นมาได้
จริงอยู่ครับที่ในทางแนวคิด No Vote อาจอนุมานได้ว่าคือการไม่ยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะของการ ‘อารยขัดขืน’ แต่ในทางปฏิบัติมันจะมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะมาแยกแยะได้บ้างล่ะครับว่า การไม่ออกมาแสดงประชามติส่วนไหนคือการไม่เห็นด้วย ส่วนไหนคือการนิ่งเฉยไม่สนใจที่จะออกมาแสดงเจตนา ซึ่งการเหมารวมเอาว่าตัวเลขเท่านั้นเท่านี้คือการแสดงความไม่เห็นด้วย ผมว่ามันไม่มีน้ำหนักพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นความชอบธรรมของการแสดงความไม่เห็นด้วยเลย จะว่าไปหลักเกณฑ์นี้ก็แทบไม่ต่างจากที่เพื่อไทยอ้างถึง 15 ล้านเสียงอยู่เสมอนั่นล่ะพี่ บางทีอาจจะดูคลุมเคลือกว่าด้วยซ้ำ และมองไม่เห็นความชอบธรรมเลย

ส่วน Vote No ก็ใช่อีกเช่นกันตามที่พี่เห็นว่านั่นคือการสนับสนุนให้ฉีกรัฐธรรมนูญ แต่แนวคิดเช่นนี้เกิดขึ้นโดยวางอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มที่ว่าเสียงประชามติไม่เห็นด้วย น่าจะแพ้คะแนนเสียงที่ทั้งจัดตั้ง ใช้อำนาจรัฐสนับสนุน และจากลุ่มผู้ที่เห็นด้วยจริงๆ ใช่มั้ยล่ะครับพี่ ตรงนี้ล่ะครับที่ผมมองว่า ปชป. กำลังเล่นเกมส์การเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ตนเองเสียเปรียบ และผมก็คิดว่าถึงตอนนี้ไม่มีอะไรชี้วัดได้อย่างแน่นอนเลยว่าเสียงโหวตคัดค้านจะแพ้จริงๆ ที่ผ่านมาประชาชนกล้าที่ออกไปต่อสู้อยู่บนถนนทั้งๆ ที่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแค่ไม่ซีกไปงัดไม้ซุง แต่ที่พวกเขาออกไปก็เพราะยังเชื่อมั่นว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้กับประเทศ และอาจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ ในเมื่อวันนี้สนามต่อสู้กำลังจะถูกยกขึ้นไปไว้ในจุดที่เป็นสังเวียนอย่างทางการ ผมจึงอยากให้ ปชป. ลองให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนดูบ้าง ไม่ใช่พูดถึงแต่ว่าทำเพื่อประชาชนแต่ไม่เคยเชื่อใจในตัวประชาชนเลย

ส่วนเรื่องที่พี่กล่าวไว้ในความเห็นที่ 7 ผมมองว่า นั่นเป็นเพียงหลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งในกฎหมายเท่านั้นครับพี่ เพราะยังมีข้อความในวรรคถัดไปที่ระบุว่า หากเรื่องที่ทำประชามติเป็นการที่คณะรัฐมนตรีขอความเห็นจากประชาชน ผลชี้ขาดเพียงวัดจากเสียงข้างมากที่ออกมาใช้สิทธิเท่านั้นเอง และที่ผมมองว่าเรื่องนี้คือการขอความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่การลงประชามติในเรื่องที่ประเทศชาตหรือประชาชนมีส่วนได้เสีย ก็เพราะไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษร รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติ และในจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับที่เคยประกาศใช้มา ก็เพิ่งจะมีฉบับนี้เพียงฉบับเดียวที่เปิดให้มีการทำประชามติ ดังนั้นถ้าหากเรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาตีความกันจริงๆ โอกาสน่าจะตกอยู่กับฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียมากกว่าน่ะครับพี่

ผมว่า .. ถ้าจะแพ้ในการลงประชามติก็ให้รู้กันไปเลยว่าแพ้เพราะเสียงประชาชนเอาด้วยกับรัฐบาล ดีกว่าแพ้เพราะนักการเมือง หรือกลุ่มการเมืองที่อาศัยข้อมูลบางส่วนมาชี้นำแนวคิดเพื่อประโยชน์ที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในภายหลังว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นผลยังจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่า อย่างในคราวเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนให้ Vote no นั่นล่ะครับพี่
ขอบคุณพี่ชาลีมากครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณรูปและนาม

ผมว่าระหว่าง No Vote กับ Vote No ต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่ด้วยกันทั้ง 2 ทางครับ หากได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันให้กว้างขวางขึ้น มากขึ้น น่าจะทำให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนตรงกันมากขึ้นด้วยในกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะงานนี้ถ้าเสียงแตก หรือเดินไปคนละทางเมื่อไหร่ ก็เสร็จพวกมันแน่ล่ะครับ
ขอบคุณคุณรูปและนามมากครับ

ความคิดเห็นที่ 20 เกสรมาเฟีย ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณแม่น้อง pp

เคยเจอพี่มาร์คตัวเป็นๆ อยู่ครั้งหนึ่งแถวรัชดาครับ
ตอนนั้นผมนั่งรถเมล์ผ่านรถหาเสียงของแกพอดี หน้านิใสกิ๊กเชียวครับตอนนั้น
ขอบคุณคุณแม่น้อง pp มากครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับลุงเบญ

นักการเมืองคือรากเหง้าของปัญหาเลยล่ะครับลุงเบญ แต่ผมยังเห็นว่าเรื่องนี้ส่งผลมากต่อแนวทางทางการเมือง และการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในอนาคต ถ้าประชาชนยังคงไม่กระตือรือร้นที่จะสนใจก็เห็นทีว่าปัญหาที่จะตามมาคงมีใช่น้อยแน่ๆ หลังจากมีความชัดเจนเรื่องหัวข้อเนื้อหาที่จะนำมาทำประชามติ คิดว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารน่าจะเข้มข้นขึ้นกว่านี้ ทั้งจากฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ
ขอบคุณลุงเบญมากครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับอาจารย์หม่อง

ผมเชื่อว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเยอะครับ แต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะแสดงออกเท่านั้นเอง ส่วนตัวของผมที่เขียน entry นี้ขึ้นมา ก็เพราะอยากจะนำเสนอมุมมองในอีกมุมหนึ่ง ที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในมุมที่สนับสนุนให้ประชาชนไม่ออกไปลงประชามติ เพราะคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมาก และผลที่ออกมาก็ส่งผลค่อนข้างมาก ซึ่งมุมมองที่หลากหลายน่าจะช่วยให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนขึ้นมาได้น่ะครับ
ขอบคุณอาจารย์หม่องมากครับ

ความคิดเห็นที่ 17 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Maira วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

สวัสดีค่ะคุณพรายพิลาศ

น่าสนใจมากค่ะ แต่มัยรายังไม่ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรืองนี้มากนัก

แต่ถ้าเรามองดูการแก้รัฐธรรมนูญของอียิปต์ที่ลงประชามติร่างฯเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จะโหวตอีกครั้งเสาร์นี้ และมีวาระคล้ายๆกับไทยมากนั้น

ฝ่ายที่ต่อต้านจะแพ้(แน่นอน)เพราะไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่าง "no vote" กับ "vote no" นั่นเองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

เพราะ ‘No Vote’ นี่แหละทำให้เรมมีรัฐบาลควายแดงอยู่ในทุกวันนี้

ความคิดเห็นที่ 15 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anonym วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anonym

"สำหรับผู้เขียนการที่ฝ่ายค้านแสดงท่าทีเรียกร้องให้ประชาชนพร้อมใจกันคว่ำประชามติด้วยวิธีการเช่นนี้ ทำให้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการเล่นเกมส์การเมือง ของนักการเมือง อีกฟากที่สนใจแต่ว่าจะหาช่องทางที่ทำให้ตนเองได้เปรียบเท่านั้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันน่ารังเกียจไม่ต่างไปจากกลุ่ม คนซีกรัฐบาลที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เลย"

ประโยคนี้ของผู้เขียน ผมเห็นต่างมากๆครับ เพราะการรณรงค์ ให้คว่ำประชามติที่จะแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ ทักษิณพ้นผิด ได้เงินคืน นี่มันเป็นเกมการเมืองยังไง แล้วถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ ฝ่ายค้านจะได้เปรียบตรงไหน ฝ่ายค้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ตรงกันข้ามซะอีก ถ้ายอมให้แก้ให้มีกฎหมายนิรโทษ อภิสิทธิ์ ก็ได้ประโยชน์ ไม่ต้องคดี

ลองบอกผมหน่อยสิครับ สรุปที่อภิสิทธิ์ รณรงค์คว่ำประชามติ ทำเพื่อตัวเองตรงไหน แปลกดีนะครับ หรือผู้เขียนต้องการให้ รณรงค์ ให้เห็นด้วยกับประชามติ และให้แก้รัฐธรรมนูญ เอาทักษิณ กลับมา

ความคิดเห็นที่ 14 เกสรมาเฟีย , พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Anonym วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 18.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anonym

ส่วนตัวผมมองแบบนี้นะครับ สิ่งที่ อภิสิทธิ์ ได้เขียนจดหมายเปิดผนึก มิได้หมายความว่า รณรงค์ ให้คนอยู่กับบ้านแล้วไม่ไปลงคะแนน ผมว่า อภิสิทธิ์ อาจใช้คำผิดไปหน่อยกับคำว่า คว่ำประชามติ

คอยดูสิครับ ท่านต้องรอดูกฎกติกา และ รายละเอียดคำถามในประชามตินั้นๆก่อน และผมคิดว่า ท่านฉลาดพอที่จะรู้ว่าควร รณรงค์ อะไร เมื่อกฎกติกาของทางรัฐบาลออกมาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 13 chalee , ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
tengpong วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ส่วนของ ปชป.นั้นอาจจะมองว่าการไม่ออกไปใช้สิทธิ์ ก็ไม่ผิดอะไรและไม่มีผลอะไรเหมือนหน้าที่การเลือกตั้ง ซึ่งสส.ของ ปชป.ที่ไม่ออกไปใช้สิทธ์ สมัยหน้าก็ยังลงเลือกตั้งได้ เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับ แต่อยากถามกลับมายัง ปชป.ว่า ตอนศาลพิจารณาว่าให้กลับไปถามประชาชนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในประชามติก่อน ปชป.ก็ออกอาการเด้งรับว่าให้ไปทำประชามติไม่ใช่หรือ? หรือเพราะคิดว่าตอนนั้น พรรคนักโทษมันคงไม่กล้าทำประชามติ เลยพยายามเอาประเด็นนี้มาขยี้เป็นประเด็นการเมือง แต่พอพรรคนักโทษมันยอมรับทำประชามติ ปชป.จะมาอ้างว่าและเสนอให้คนไม่ไปออกไปใช้สิทธิ์เพื่อคว่ำประชามติเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับ มันจึงดูแปลกจากนิสัยที่พยายามแสดงอยู่ให้เห็นว่าเป็นคนดี ซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่ผมว่าถ้าทำอย่างนี้ ปชป.ก็ใช้เทคติก ที่ตุกติกไม่แพ้พวกมัน และดูว่าคุณธรรมจะลดลงไปซะด้วยซ้ำ
ทางที่ดี ควรจะใช้เวทีสาธารณะ ทั้งของตัวเอง และ กกต.(เมื่อถึงเวลา) ในการชี้แจงให้ ปชช.เห็นโทษของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ โดยชี้ประเด็นว่า
๑.การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ พวกมันจะก้าวล่วงพระราชอำนาจ พูดง่ายๆคือ พวกมันจะล้มเจ้า
๒.การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ไม่ได้แก้ทั้งฉบับจริงๆอย่างที่พรรคนักโทษ โฆษณา มันเป็นโฆษณาแฝงที่ต้องการแก้มาตรา ๒๙๑ เพื่อให้ไอ้นักโทษหนีคดีชาติชั่วตัวนั้นได้กลับบ้านโดยไม่มีคดีติดตัวใดใด ดังนั้นทั้งคุณอภิสิทธิ์ และคุณสุเทพ จะมัวประกาศป่าวๆว่าไม่ยอมรับการนิรโทษ อย่างเดียวคงไม่พอ เพราะถ้าพลาดท่าแพ้มันจริงๆ มันก็จะบอกว่ามันนิรโทษแล้ว ทั้งสองคนอยากจะย้ายจากบ้านไปนอนคุก ทั้งๆที่นิรโทษแล้วก็ตามใจ ให้พวกลูกตะโปดนักโทษหัวเราะเยาะเล่นอย่างนั้นหรือ?
๓. ปชป.ต้องทำให้ ปชช.เข้าใจให้ได้(ถึงแม้จะยาก) ว่าที่ไอ้นักโทษมันหนีไป ไม่ใช่เพราะโดนปฏิวัติ แต่มันหนีเพราะมันทำผิดจริง ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติแบบเสียของของบังขายถั่ว
๔.ถ้ารัฐธรรมนูญ ๕๐ ถ้าไม่ดี ทำไมมันไม่แก้ตั้งแต่พวกมันได้เป็นรัฐบาล เพราะพวกมันก็ได้เป็นรัฐบาลประเดิมรัฐธรรมนูญปี ๕๐ ตั้ง ๒ ตัวซะด้วยซ้ำ คือ ผีสมัคร และเดนนรกสมชาย จะมาแก้ทำห่านอะไรตอนนี้ นั่นเพราะมันต้องการเอาไอ้นักโทษกลับมาอย่างไร้คดีติดตัวใช่ไหม?

ปชป.และ ปชช ต้องไม่หลงประเด็น ......

ความคิดเห็นที่ 12 chalee , พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
tengpong วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 17.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

การไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ใครไม่ไปจะมีผลทางกฏหมาย(เล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นการเมือง) แต่การไปลงประชามติ เป็นแค่สิทธิ์ ใครจะไปใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้ จึงต่างจากเลือกตั้ง
วิธีการของลูกตะโปดนักโทษคือ
๑.ขอแค่ให้มีการทำประชามติ(แบบผ่านๆ พอเป็นพิธี) ซึ่งมันอาจจะใช้ตังหรือไม่ใช้ตังซื้อเสียงเลยก็ได้ เพราะมันไม่ได้สนใจด้วยว่า คนจะมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ เพราะถึงอย่างไร มันก็ยังอ้างว่าการแก้ไขเป็นหน้าที่ของ รัฐบาลเสียงข้างมาก แต่จะต้องกลับแก้เป็นรายมาตรา(ถ้ามันแพ้ประชามติ และยังเสือกจะอยากแก้อยู่)ซึ่งนั่นหมายถึงเปิดหน้าชนกันอย่างเปิดเผย เพราะมาตราที่มันต้องการแก้คือมาตรา ๒๙๑ เพื่อให้ไอ้นักโทษกลับมาอย่างเท่ห์(แต่ผมอยากให้แม่งเป็นศพไวไว) และถ้าคนออกมาใช้เสียงไม่ถึง ๒๓ ล้าน มันก็โยนความผิดให้ ปชป.อยู่ดี
๒.หากมันใช้เงินและประสบความสำเร็จ คือคนออกมาใช้สิทธิ์ถึง ๒๓ ล้าน มันซื้อเสียงได้เกิน ๑๑.๕ ล้านเสียง คราวนี้ประเทศเป็นของมันแน่นอน แล้ว ปชปจะโดนคำว่า "ได้ทีขี่แพะไล่"
๓.แต่หากมันต้องการซื้อเสียงจริงๆ ผมกลับพุ่งเป้าไปที่การออกเคมเปญ “ขนคนมากรับรางวัลมาก” เพราะพวกนี้บรรดา อบต อบจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของพวกมันพร้อมที่จะช่วยเป็นทุนอยู่บ้างแล้ว จึงลงทุนไม่มาก จากนั้นก็ย้อนกลับเข้าสู่การ วิธีตามข้อ ๑
๔.หน้าที่การ ปชส.ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ เป็นหน้าที่โดยตรงของ กกต.(ไม่ใช่หมาดไทย) ซึ่งระบุว่าจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงวิสัยทัศน์ ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียและจุดยืนที่ชัดเจน อย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่สาธารณะ ข้อนี้จึงเข้าทางการประหยัดค่าใช้จ่ายของพวกมัน โดยเพียงแค่ใช้บริการไอ้ พร้อมซองและพวกคอยกระตุ้นเหน็บแหนมตีกินจากวิธีการทำงานของ กกต.ให้นักโทษได้ประโยชน์

ความคิดเห็นที่ 11 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
รินรู้ดี วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 16.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeยอมรับว่า ลำบากใจค่ะ

อยากจะทำตามใจปรารถนา นั่นคือ no vote

แต่ต้องช่างใจ ดูอีกว่า ประชาชนตาดำๆ อย่างเรา

จะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด มากที่สุด

การเมืองเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆ

และ นักการเมือง คือ กลุ่มคนที่ฉวยโอกาสที่สุด

ความคิดเห็นที่ 10 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 16.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

มาอ่านทั้งกระทู้และคอมเม็นท์ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง แต่ขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะยังงงงงอยู่
ขอตามเก็บข้อมูลอีกสักครู่
แต่คนอยู่นอกเมืองไทยมีสิทธิ (โหวตอะไรก็ตาม) ด้วยไหมหนอ

ความคิดเห็นที่ 9 พรายพิลาศ , fahsaisai ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลุงวอ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

ไปกาไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นที่ 8 พรายพิลาศ , fahsaisai ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่น้องปลื้ม วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaiyasit

แต่ที่ตามข่าวมา ทำประชามติแล้วถึงจะออกทางไหน ทางฝั่ง รบ ก็จะแก้อยู่ดี ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฯก็ไม่รู้จะทำประชามติไปทำไม เปลืองเงินภาษีเปล่าฯ

ความคิดเห็นที่ 7 mit9 , พรายพิลาศ และอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้ (4)
BlueHill วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

การลงประชามติเพื่อ "มีข้อยุติ" นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ 2 ด่านดังนี้

1. ต้องมีผู้มาออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หมายความว่า สมมุติผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 46.92 ล้านคน ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย 23.46 ล้านคนขึ้นไป

เมื่อผ่านด่านแรก แล้วจึงค่อยผ่านด่านต่อไป

2. ต้องมีจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง

ถ้าผมไปร่วมวงไปกับการลงประชามติครั้งนี้ ก็เหมือนสนับสนุนให้ฉีกรัฐธรรมนูญในทางอ้อม จึงอยากเชิญชวนให้หลายๆท่านช่วยกัน No Vote ครับ

ความคิดเห็นที่ 6 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คงไม่ได้โหวตหรอกครับ

ความคิดเห็นที่ 5 พรายพิลาศ , fahsaisai ถูกใจสิ่งนี้ (2)
BlueHill วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
และประชาชนจะใช้สิทธิในการอย่างไรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เป็นสิทธิของประชาชนอีกเช่นกัน

เจ้าของบล็อกลองศึกษาดูครับว่า การ vote no หรือ no vote มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

ความคิดเห็นที่ 4 พรายพิลาศ , รินรู้ดี และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
รูปและนาม วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thailandsmile

ต้องกาไม่เห็นด้วยครับ
กาไม่เห็นด้วย
กาไม่เห็นด้วย
no vote เดี๋ยวก็ฉิบหายเหมือนแกนนำควายเหลืองแนะนำ ได้สารพัดสัด เหมือนโปสเตอร์ควายเหลืองอีก.
อีกอย่างก็เข้าทาง พวกควายแดง อีก
no vote อีก ละก็ ฉิบหาย ก็ตามวลีเด็ด ของคนดีน้อยมาก. คือ ช่างแม่มึง

ความคิดเห็นที่ 3 พรายพิลาศ , fahsaisai ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ppmom วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ppmom
+ + PP's MOM + +   

พี่มาร์คหล่อมาก..เจอตัวเป็น ๆ เมื่อเกือบสิบปีที่แร้วยังไง..ตอนนี้ก็ยังคงความหล่ออย่างนั้น..อิอิ

นอกเรื่อง..เพราะยังไม่ได้อ่าน..ไว้แวะมาอ่านใหม่นะ..อิอิ

ความคิดเห็นที่ 2 พรายพิลาศ , fahsaisai และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
เบญจามิน วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/benjamin

ก้ ความรู้สึกผมแล้วจริงๆเป็นเรื่องของนักการเมืองครับท่านที่เดือดร้อน.....ประชาชนตาดำๆส่วนหนึ่งที่จะไปใช้สิทธิ์
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร ความหมายว่าอย่างไร เขาให้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติก้ไปตามเพื่อนตามสมัครพรรคพวกชวนไป แล้วเผลอๆคนพวกนี้ล่ะที่จะกาว่ารับ " โดยที่ไม่รู้เรื่อง " เพียงเพราะทำไปงั้นๆแหละ อันนี้น่าคิดมาก แล้วไอ้นักการเมืองขี้โกงมันก้เหมาเอาว่าเป็นเสียงบริสุทธิ์ของมัน

ความคิดเห็นที่ 1 พรายพิลาศ , fahsaisai ถูกใจสิ่งนี้ (2)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 14.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

รับบาลกำลังบ้าอำนาจ เพราะคิดว่าพวกตนมีมากจะเอาพวกมากลากไปอย่างไรก็ได้ - ส่วนตัวผมนั้นไม่อยากให้แก้ฯ เหมือนกันครับ แต่ขอดูก่อนว่าจะ no vote หรือจะกาไม่เห็นด้วย ดีกว่ากัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน