• Dr.barnnok
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ptoto@mcu.ac.th
  • วันที่สร้าง : 2014-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 35
  • จำนวนผู้ชม : 40031
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ดร.พิเชฐ ทั่งโต
การศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ การเรียนการสอน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ptoto
วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 4014 , 16:36:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

(บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนางานครบรอบ 30 ปี คณะสังคมศาสตร์) 

 

                                                                           เล่าเรื่อง ป.บส.

ดร.พิเชฐ ทั่งโต*


 

               หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มีพัฒนาการมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗ สืบเนื่องจากคำปรารภของพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๒) ถึงการศึกษาคณะสงฆ์ไทย โดยปรารภกับ      ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  ความว่า “ทำอย่างไรจะให้พระสังฆาธิการ พระครูสอนปริยัติธรรม ซึ่งยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาจบมัธยมปลายในระยะเวลาอันเหมาะสมและให้ท่านมีโอกาสศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”[๑] หลังจากนั้น ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ก็ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษา แล้วจึงได้บทสรุปเป็นหลักการดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ศึกษา

               ๑.๑ เป็นพระสังฆาธิการ หรือพระครูสอนพระปริยัติธรรม หรือ พระครูสอนศีลธรรม

               ๑.๒ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือนักธรรมชั้นโทและมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

๒. ระยะเวลาศึกษา ๑ ปีการศึกษา

๓.  สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกาศนียบัตร วุฒิเทียบเท่า มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการศึกษาเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาได้ ๔ สาขาวิชา ๑ ใน ๔ นั้น ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ       

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตตสุทธิมหาเถร) อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย       

               หลังจากได้หลักการแล้วการยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)และพัฒนาการหลักสูตรได้ดำเนินการโดยลำดับ ผ่านมติคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ผ่านสภาวิชาการ จนกระทั่งถึง สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖มีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่งพระเดชพระคุณพระสุเมธาธิบดีนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม ณ วันที่ ๓๐ มกราคมพุทธศักราช ๒๕๔๗ เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม หรือพระสอนศีลธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะสงฆ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไป

พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม

          เมื่อหลักสูตร ป.บส. ประกาศใช้แล้วพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม (ขณะดำรงสมณศักดิ์พระธรรมโมลี เจ้าคณะภาค  ๑ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร)  ได้ปรารภกับท่าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ว่า หลักสูตร ป.บส.ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แล้ว เราอยากจะจัดการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ภาค ๑ โดยการจัดการศึกษาที่วัดพิชยญาติการาม เธอช่วยการให้หน่อย” ท่าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม จึงได้เสนอต่ออธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง ในขณะเดียวกันนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานในการบริหารและควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บส. เพื่อให้เป็นเอกภาพในการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

พระราชปริยัติวโรปการ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 

          เมื่อความพร้อมด้านกติกาและบุคลากร การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร ป.บส. จึงได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ เข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านเจ้าพระเทพรัตนสุธี (ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชปริยัติวโรปการ) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานนักศึกษา เมื่อมีการจัดการศึกษาการปฐมนิเทศจึงเกิดขึ้น แต่การปฐมนิเทศครั้งนี้ มีนัยว่าเป็นกรณีพิเศษ คือ มิได้มีเฉพาะผู้บริหารหลักสูตรกับนักศึกษาเท่านั้น ยังมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโมลี) เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา มีตอนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหลักการหรือนโยบายการศึกษาและการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ท่านพระคุณสมเด็จกล่าวว่า “เราถือเป็นนโยบายของเราในฐานะเจ้าคณะภาค ๑ ต่อแต่นี้ไปวัดใดจะเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ท่านรูปนั้นได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์เสียก่อน ถ้ายังไม่ผ่านอย่าเสนอขอแต่งตั้งขึ้นมา และให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกผู้ที่ควรได้รับการศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ที่นี่”[๒] จากคำกล่าวของท่านวันนั้นส่งผลให้การศึกษาหลักสูตร ป.บส. ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร  จึงมีจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีมีจำนวนใกล้เคียงกัน และสิ่งสำคัญคือ มีพระนักศึกษาบางรูปที่มีคุณวุฒิจบปริญญาแล้วมานั่งเรียนอยู่ด้วย จึงกล่าวได้ว่า มีความพิเศษอยู่มิใช่น้อย

ป.บส. ต้นเหตุเกิดหลักสูตร พธ.บ.,พธ.ม.และ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

               การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร รุ่นแรก กำลังดำเนินการอยู่นั้น พระนักศึกษา ก็มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท่าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ขณะนั้นเป็นหัวหน้าภาครัฐศาสตร์ และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จึงเสนออธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและพัฒนาหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จัดเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ครั้งแรก ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ โดยการจัดการศึกษา ๓ ปีการศึกษา เป็นสาขาวิชาแรกของมหาวิทยาลัย

               การมีฉันทะในการศึกษาของพระนิสิตรุ่นแรก ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มิได้หยุดแค่ปริญญาตรี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หนีไม่พ้นหลักการในทางเศรษฐศาสตร์ ในเรื่อง อุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) เมื่อมีความต้องการ สินค้าและบริการ ก็ตามมา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) ก็เกิดขึ้นตามลำดับ ภายใต้การนำและกำกับของท่าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ในนามหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และย้ายฐานการผลิตบัณฑิตเข้าสู่อ้อมอกแม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

               ดังที่ได้กล่าวถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) หลักสูตรเหล่านี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยทั้ง ๖ ด้าน และมีขึ้นในขณะที่ท่าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ทั้ง ๔ หลักสูตร

               หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

               ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทุกระดับ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องของคณะสงฆ์ จึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับฝ่ายบ้านเมือง เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เปิดหน่วยงานจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เฉพาะที่สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ทั้ง ๘ แห่ง พอสรุปได้ดังนี้

               ๑.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา ๒๕๔๙

               ๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๐

               ๓.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๑

               ๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปีการศึกษา ๒๕๕๑

               ๕.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๑

               ๖.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๒

               ๗.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓

               ๘. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๓

               หน่วยวิทยบริการทั้ง ๘ แห่ง และส่วนกลาง อีก ๑ รวมเป็น ๙ ภายใต้การกำกับของคณะสังคมศาสตร์ และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ทุกภูมิภาคของประเทศ ทุกส่วนงานมุ่งจัดการศึกษาเพื่อคณะสงฆ์ไทย จึงกล่าวได้ว่า “เป็นยุคทองการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยแท้”

 

ดร.พิเชฐ ทั่งโต

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 * ดร.พิเชฐ ทั่งโต หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[๑]ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ปฐมนิเทศนิสิตหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ๒๕๔๙.

[๒] พระธรรมโมลี โอวาทปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร ป.บส. วัดพิชยญาติการาม, ๒๕๔๗.

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2014 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]