• Dr.barnnok
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ptoto@mcu.ac.th
  • วันที่สร้าง : 2014-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 35
  • จำนวนผู้ชม : 40033
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ดร.พิเชฐ ทั่งโต
การศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ การเรียนการสอน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ptoto
วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 1414 , 15:04:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Sangha's Role in Community Forest Management:

A Case Study of Wang Tamon Communities [Thum Rakhang Temple],

Sukhothai Province

บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการป่าชุมชน :
กรณีป่าชุมชนบ้านวังตามน [วัดถ้ำระฆัง]  จังหวัดสุโขทัย

Dr.Phichet Thangto [ดร.พิเชฐ ทั่งโต]

Department of Political Science, Faculty of Social Science, MCU 


 

บทคัดย่อ

          ป่าชุมชนหนองตามน มีพื้นที่กว่า 2,134 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้านโดยกลุ่มที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพวกกลุ่มหาหน่อไม้ กลุ่มใช้ไม้ไผ่ทำด้ามไม้กวาดดอกหญ้า และหาของป่าอื่น ๆ จากสภาพปัญหาเดิมการใช้ป่าของชุมชนหนองตามน  ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ หรือระเบียบใด ๆ คือใครประสงค์ใช้อย่างไร ไม่มีกฏกติกา  จึงเกิดการเผาป่าเพื่อง่ายต่อการเข้าป่า หาหน่อไม้เพื่อการค้า โดยไม่ได้เหลือเพื่อให้เกิดหน่อไผ่จนเป็นพันธุ์ไผ่ในฤดูต่อไป จึงเกิดปัญหาสะสมเรื่อยมา ทั้งระบบนิเวศน์ความสมบูรณ์ของป่า และมลภาวะจากการเผาป่า ดังนั้น บทความนี้จึงได้เข้าไปศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีวัด พระเป็นศูนย์กลางในการแก้ไข จัดการป่าชุมชนขึ้น

          การศึกษานี้ใช้การลงพื้นที่จริงเพื่อสัมภาษณ์สมาชิกผู้มีบทบาทในการจัดการป่าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ประโยชน์และมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะพระภิกษุผู้มีบทบาทในการนำชุมชน กรรมการป่าชุมชน และสมาชิกผู้ใช้ป่าร่วมกันในพื้นที่ของการศึกษา

          ผลจากการศึกษาพบว่าพระภิกษุในพระพุทธศาสนา [พระครูโฆษิตบุญโญปถัมถ์ /วัดถ้ำระฆัง] ได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดการป่าชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านวังตามน จ.สุโขทัย โดยเข้าไปมีบทบาทนำให้เกิดการอนุรักษ์ รักษา และประชาสังคมในการใช้ป่าร่วมกัน จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน มีการประชุมทุกวันที่ 12 ของเดือน ออกกฏกติกาในการใช้ป่า มีการตั้งกองทุนป่าชุมชน เพื่อใช้รักษาป่า โดยผู้จะใช้ทรัพยากรป่าต้องเสียเงินบำรุงกองทุนป่า นอกจากนี้ยังมี การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการชุมชน อาทิ การแบ่งปัน (ทาน) การเสียสละ (จาคะ) การรู้จักใช้ประโยชน์ (อัตถะ) และสามัคคีธรรม เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรภายในท้องถิ่นชุมชน  ผ่านการจัดการป่าชุมชนร่วมกันโดยมีวัด พระภิกษุที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการประสานรวมใจ ทำให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาป่าร่วมกัน โดยมีแนวคิด “ลำพี่เลี้ยงลำน้อง” คือปล่อยให้หน่อไผ่เติบโตจนเป็นต้นไผ่มากพอที่จะขยายพันธุ์เสียก่อน จึงค่อยตัดมาใช้ประโยชน์ ส่วนหน่อไผ่ที่เหลือจากความต้องการจึงนำมารับประทาน ไม่ใช้ทรัพยากรจนเกินกำลังของป่า  ซึ่งส่งผลเป็นการจัดการส่งผลให้สภาพป่ากลับมาสมบูรณ์  ต้นไผ่มีอย่างเพียงพอ ผลประโยชน์อย่างสมดุลในการใช้ป่าร่วมกันภายใต้ระบบเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มหน่อไม้เพื่อการค้า นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่า อาทิ สมุนไพร ดอกกระเจียว ข่า เห็ดโคน เห็ดเผาะ และพืชป่าตามฤดูกาล  คนทั้งชุมชนเคารพกฎกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่า ทั้งตระหนักดีถึงทรัพยากรที่มีจำกัด ในขณะเดียวกันชุมชนได้ยึดหลักความพอเพียงในการประกอบอาชีพเสริม ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกทุกคนในชุมชน  ปัจจุบันชุมชนร่วมกันล้อมรั้วลวดหนามรอบแนวเขตป่าชุมชนเพื่อให้มีพื้นที่ชัดเจนในการอนุรักษ์รักษาป่าร่วมกัน  

 

คำสำคัญ : บทบาทพระสงฆ์, การจัดการป่าชุมชน,กองทุนป่าชุมชน

Abstract

          According to the swamp forest covering an area of over 2,134 Raiin three villages by groups that use most of them for the shoot. The group used a bamboo for making broomstick grass and others groups. Problems from using of forest in Wang Tamon community did not have any rules or regulations. Therefore, no one followed rules and it was easy to burn the forest and getting into it for searching the bamboo shoot with commercial purposes without waiting the growth of bamboo shoots to be a bamboo in the next season. The problem continues to accumulate the ecological integrity of the forest and pollution from burning forests. This article is the study the role of Sangha to help solving problems by being the center of community based forest management.

         Interview and participatory observation were used for data collection by interviewing the members who have a role in forest management and community involvement which consisted of monks who played a role in bringing the community, director of forest community, and members who sharing the used of forest in the area of study.

          The study found that Buddhist monk (Phrakru Kositboonyopatham from Wat Thamrakang) played an important role in community forest management in a case study of Ban Wang Tamon community, Sukhothai province. He led to the conservation treatment, guided how to share the forest together and established the forest community forests. He has set the meetings on the 12th of every month, issued the jungle rules, set the forest fund for the forest preservation. One who wants to use the forest resources needs to pay for the forest fund. In addition, the application of Buddhist principles was also being used for the community management such as applying share (Dấna), the sacrifices ((Jấka), knowing how to use (Attha), and harmony as a tool of resource management within the local community. The sharing of community forest management was the main activity that conducted by having temple and Buddhist monks to be the connection. They have used Buddhist principle to encourage people for emerging mind of forest preservation and followed by the concept of “Lam Pee Liang Lam Nong”. Bamboo shoots are allowed to grow bamboo and having enough for the propagation before cutting bamboo shoots and the rest of the demand is taken for cooking. Stop using resources beyond the capacity of the forest will restore the forest. The community also has adequate bamboo for sharing the benefit balance in the forest under the joint economic community such as the group of broom grass and the commercial shoot. There are also other natural resources in the for the community to take advantage by gathering of wild herbs, galangal, mushrooms, flowers and plants. People in the community pays respect to the rule of using forest and realizes to the limited resources. Community has also been led by the adequacy of the supplementary career which having sufficiency resources for the requirement of all members in the community. The community is now help to make a barbed wire fence along the forest community in order to make clear area of the conservation forest.

Keywords: Sangha's Role, Community Forest Management, Community Forest Fund

 

Introduction

          Forest is the community resources of Ban Wang Tamon community that every members needs to use it as the sharing forest. However, there was some conflict occurred and made holistic damage. Therefore, the management of forest sharing is set for all members to come and join for the meeting in order to search for the best way of forest management. This process has developed and can make it successfully by using the concept of Buddhist principles. Monks have played an important role of environmental management. They have made the first thinking, the first person, and the first role of model until emerges the management of community forest in Buddhist way. The method of management was to integrate the concept of consuming, using, and managing of forest sharing. They help each other to design the best practice of community forest management and it can be worked for everyone at Ban Wang Tamon community in Sukhothai Province. 

 

Methods

This research paper had conducted by using field study. Researcher went to the area and visited the members who played an important role of doing forest management and all stakeholders. Paticipant observation and interview were also used for data collection especially the monk who was the leader of the community. The committee of forest community and some members were given information which related to the study. 

 

Results

          Community forest of BanWang Tamon is located in Moo 6, Nakhunkrai Sub-district, Srisamrong District in Sukhothai Province. The previous problem was the conflict of people of using forest without considering the effect of losing forest. They used to cut the tree without planting, to burn the forest for making enter route to the forest which occurred the bad pollution to the community as well. People fight for forest resources with selfish. They used natural resources and were not related to the area. Some villages needed bamboo shoots for sell and some villages needed bamboo stem for making the broom grass. As the result, they used only the resources that appropriate for them without considering to other. In addition, the effect of conflict also caused to burning forest which had done by the people in the villages. The effect of burning forest caused the pollution into the temple and the community.

          From the problem as mentioned above, it was the beginning of monk to take the role of community leader in order to solve the problem. They create the fund for preserving forest and has set the systematic criteria and set the meeting to discuss about the way of using forest. They also designed the method of using forest with sharing until people in the community understand and help each other to use forest with sufficiency and preservation following the concept of house-temple-community.  

 

Discussion

          From the study, the results indicated that the monk leader who played an important role to encourage people in the community help each other of sharing forest. The positive effects were occurred within the community with the following aspects.

          1. Full of forest within the community in the area of 2,134 Rai. In the forest, there is not only full of the forest, but also having other natural resources for people in the community to search for food such as wild herbs, galangal, mushrooms, flowers and plants. In addition, the community is now help to make a barbed wire fence along the forest community in order to make clear area of the conservation forest.

           2. The forest management with systematically, there are a variety of participants to join in with the committee meeting every 12th of each month. Members from the community are invited to join in with the meeting in order to take part of the meeting decision. This event has showed how they truly gave good attention of forest management. Moreover, each community forest has set the rule of using forest which showed the right of the members of using forest. At the same time, monks from Wat Thamrakang especially the abbot have encouraged people in the community to help each other of preserving community forest.       

          3. Activities of Preservation and utilization, the usefulness of forest that Ban Wang Tamon community received was gaining family income from making broom grass by using the bamboo stem to make the broom stick. They had shared income from selling broom grass to the community forest fund. This using technique is following by the concept of “Lam Pee Liang Lam Nong”. They have to wait the bamboo shoots grow up until it can germinate,  then they will cut the rest of bamboo shoots for eating or trading.  

         4. The process of operation related to the philosophy of economic sufficiency, even though the family can gain the income from making broom grass from bamboo, but people still needed to pay respect to the community rules of using forest resources. Everyone realized that we have limit resources and they also followed the principle of sufficiency in their occupations. This will preserve everyone to have enough forest resources within the community.

            5. Monks/Temples/Buddhism with the role of encouragement the emerge community forest, the case study of Wat Thamrakang as the center of Buddhism was played an important role of forest preservation. Monks had given people valuable advice of forest management and support people to live with harmony, unity, and working with kindness to others.

          6. Role of Dhamma Principles, applying Dhamma in the activities of preservation was very useful to the community such as the concept of sharing (Dấna) and the sacrifices (Jấka). This method can provide time for the forest to refresh and the best technique of providing good effort for practitioner.  Using the forest one year and stop for the next year is Buddhist way of practice in order to preserve community forest.     

            7. The role of community leader following cultural and religious way, this role will lead by the Buddhist leader who is the center of community belief and worship. The power of belief and worship can encourage people to respect and to join in with the activities of forest preservation.

The Summary of Community Forest in Buddhist Way

          Results occurred from the community forest has become the part of the community through the system of management in term of preservation, using, and management. The positive effect to the community from the forest has provided the most effectiveness for Ban Wang Tamon community within the area of 2,134 Rai. This area is full of bamboo which is the main economic plant that people can use it for making family income. Not only a good taste bamboo root, but the product from bamboo stem also gained valuable income for people at Ban Wang Tamon community. Using of bamboo had applied Buddhist principle for encouragement people to emerge mind of forest preservation and followed by the concept of “Lam Pee Liang Lam Nong”. This method can provide people to have enough bamboo and they also help each other to plant the young bamboo for the future as well. The most interesting of this method was to receive prize at good level in Northern region from Ministry of Resources and Environment and received 100,000 Baht for support the fund of community forest preservation.

 

Acknowledgements

            This research paper has completed with the support of Phrakru Kositboonyopatham who is the abbot of Wat Thamrakang, Sukhothai Province including the committee of preserved forest fund. They have provided the valuable information while conducting research in field study.  

 References

Supimol Sornnsakda Plakrudammathonrsiriwat siriwatthano Phasawai chotiwanno. (2012). Report Research Patterns and Processes of Buddhist Community-Forest Conservation in Ubonratchathani, Mahachlalongkornrajavidyalaya University, Ubonratchathani Campus.   

Phra Maha Jumnain  Phakangkue. (2000). Communitry forestry conservation in Buddhist way : case study Watpa Banchard, Tambon Nadu, Nadu District, Kalasin Province. Branch of Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University.

Phramaha Sangwien pannadharo (Srimanta). (2007). The role of Buddhist monk in applying Buddhadhamma for development economy in community: A case study of Phrakru supajarawat.  Master of Arts ( Buddhism) Faculty of Buddhism    Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Somsak Sukwong. (2002). Forest management and bioresource by community: Process, decision making and database system. Bangkok: Asia and Pacific training center of Forestry.

somsak Sukwong. (2000). Journal of Community forest, Bangkok : Asia and Pacific training center of Foresty, Kasetsart University

  

ภาพประกอบที่ 1 พบ/สัมภาษณ์ พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย  สาทโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำระฆัง ต.วังตามน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ผู้มีบทบาทในการรณรงค์ในการบริหารจัดการป่าชุมชนร่วมกันระหว่างบ้าน วัดและชุมชนที่รอยรอบพื้นที่ป่าสาธารณะจนได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาคเหนือ  จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเมื่อ พ.ศ.2552  (ภาพผู้เขียน 7 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ วัดถ้ำระฆัง จ.สุโขทัย ) 

Figure 1: Meeting and interview Phrakru Kositboonyopatham [Boonchuay Satharo]Head of Wat Tham Rakhang Temple who have Role to encourage the management of community forest between house, temple and community in the area of public forest and received prize at good level in Northern region from Ministry of Resources and Environment

ภาพประกอบที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศ สภาพป่าที่สมบูรณ์   ป่าชุมชนบ้านวังตามน มีพื้นที่ 2,134 ไร่ ภายใต้แนวคิดเรื่อง “ลำพี่เลี้ยงลำน้อง”

Figure 2 : Aerial Photograph of  completed forest at Ban Wang Tamon community in the area of 2,134 Rai under the concept of  “Lam Pee Liang Lam Nong”   

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]