*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 189
  • จำนวนผู้ชม : 146734
  • จำนวนผู้โหวต : 248
  • ส่ง msg :
  • โหวต 248 คน
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 909 , 08:55:21 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน แม่หมี โหวตเรื่องนี้

พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ เพราะผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นกรรมการมูลนิธินี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

จากประสบการณ์ทั้งที่สำนักงาน ก.พ. และการเป็น อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม หลายต่อหลายแห่ง ได้เห็นพฤติกรรมของข้าราชการที่ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ

ดังนั้น จึงมีเรื่องให้เขียนถึงพอสมควร บทความครั้งสุดท้ายที่ได้เขียนในคอลัมน์นี้ คือเรื่อง แล้วฝีที่ระบมมานาน ก็เริ่มแตกแล้ว” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/21/entry-1)

สิ่งที่ยังไม่เคยย้ำในบทความแต่ละเรื่องก็คือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งในการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการคือหัวหน้าหน่วยงานบางหน่วยไม่ได้รับการพัฒนา

หัวหน้างานบางคนชอบคอร์รัปชั่น กินเศษกินเลยและกินคำโตมาตลอด แต่อีกหลายท่านก็ไม่ได้มีนิสัยในการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพียงแต่เหตุที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นเกิดจากระบบราชการของเราเอง

เพราะหัวหน้างานหลายคนที่เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานในในส่วนภูมิภาค แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนามาตามขั้นตอนของแต่ละส่วนราชการ

 

แต่หัวหน้างานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ ยังไม่เคยได้รับการติวเข้มให้ได้รับรู้และรับทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานเฉพาะด้านนั้น ทั้งเรื่องการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการพัสดุ

ส่วนใหญ่หัวหน้างานคนเดิมปฏิบัติไว้อย่างไร ก็จะปฏิบัติไปตามนั้น โดยบางครั้งไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ปฏิบัติต่อๆ กันมานั้น ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่

เหมือนวลีที่คนบางคนเคยกล่าวว่า “บกพร่องโดยสุจริต” ซึ่งหมายถึง “บกพร่องแต่ไม่ได้ทุจริตหรือเป็นความผิดโดยไม่เจตนา” นั่นแหละครับ

แต่ความบกพร่องในบางเรื่องนั้น เป็นความผิดทางวินัย ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นเรื่องการเงินก็กลายเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงอีกด้วย

ยกตัวอย่างง่ายๆ ครับ หัวหน้าหน่วยงานบางคนคิดว่าการหักเงินในโครงการต่างๆ เข้าเป็นสวัสดิการส่วนกลางร้อยละ ๕ แล้วนำเงินนั้นมาจัดให้เป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือใช้จ่ายในการต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนในหน่วยงานนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ในความเป็นจริงการกระทำดังกล่าวนั้น ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ข้าราชการผู้ใดที่ได้กระทำเช่นนั้นตรวจพบเมื่อใดก็มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อนั้น โทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการทันที

ครับ หากหัวหน้าหน่วยงานผู้ใดที่ยังกระทำดังกล่าวแล้วข้างต้น ก็หยุดการกระทำนั้นเสียโดยด่วนที่สุดนะครับ แล้วก็ตั้งใจภาวนาว่าอย่าให้ผู้ใดได้รู้ ได้เห็น และได้ตรวจพบการกระทำที่ผ่านมา

ในระหว่างนี้ก็จงรับกรรมจากการกระทำนั้นๆ ไว้ไปพลางก่อนนะครับ เพราะผู้ใดที่ทำความผิดไว้ แม้ว่ายังไม่มีผู้ใดตรวจพบ แต่ผู้ที่ทำกรรมไว้นั้นนึกถึงเรื่องนั้นๆ ครั้งใดก็ย่อมทุกข์ใจไปทุกครั้ง

ส่วนราชการต่างๆ ก็คงต้องปรับปรุงการพัฒนาข้าราชการเสียใหม่ เพราะสิ่งที่ได้กระทำอยู่ทุกวันนี้ไม่เพียงพอแล้วครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

แม้ว่าข้าราชการผู้นั้นจะผ่านหลักสูตรใดๆ มาแล้วก็ตาม ก็ต้องนำมาติวเข้มกันอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวนั้นโดยตรง

แน่นอน ส่วนราชการแต่ละแห่งจะต้องรวบรวมปัญหา ช่องทางการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของหน่วยงานประเภทนี้ในอดีตไว้แล้ว แต่หากยังไม่มีก็เริ่มทำได้แล้ว

และในการอบรมหัวหน้างานใหม่ จะต้องย้ำเตือนให้หัวหน้างานใหม่ได้ระวังอย่างเต็มที่ ที่จะต้องไม่ทำความผิดในอดีตอีก รวมทั้งแนะนำสิ่งดีๆ ที่ควรทำด้วย

 

อย่าลืมว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มเป็นหูเป็นตาให้ทางราชการเหมือน  “ตาสับปะรด” กันแล้ว รัฐบาลก็มีมาตรการใหม่ที่เป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

เพราะนอกจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการขึ้นแล้ว

และคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดและได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว โดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ดูแผ่นภาพซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำไว้ซิครับ อ่านง่ายดีด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจมากขึ้น ก็ขออนุญาตสำนักงาน ป.ป.ท. นำลงไว้ในบทความนี้ด้วย

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ มาตรการนี้นอกจากเร่งรัดให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ทุจริตคิดมิชอบให้รวดเร็วฉับไวแล้ว ยังให้สั่งย้ายให้ออกจากตำแหน่งนั้นและไม่ให้กลับมาดำรงตำแหน่งในลักษณะดังกล่าวภายใน ๓ ปี

ผู้ที่ปฏิบัติงานล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นด้วย

ประชาชนผู้พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ช่วยเป็นเบอะแสให้ทางราชการด้วย เพราะมาตรการนี้ได้ให้ความคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูลเบาะแสในการตรวจสอบ

ที่สนใจและชอบมากเป็นพิเศษก็คือมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อข้าราชการที่จงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น

จะได้ช่วยขจัดข้าราชการที่ชอบร้องเรียนหรือฟ้องร้องบุคคลอื่นโดยจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลจะได้หมดไปจากราชการไทยเสียที ทั้งยังจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนกันเสียที

แวดวงราชการจะได้สะอาดขึ้น และก็ทำให้ประเทศไทยใสสะอาดขึ้นด้วย

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 20/04/2018 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

คุณปากไก่ครับ
ผมเคยเสนอเรื่องการขึ้นโครงการต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ มาแล้วครับ แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนทำครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ปากไก่ วันที่ : 20/04/2018 เวลา : 08.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dinso

เห็นด้วยทุกประการ
ความเห็นผมคือ ส่วนงานราชการตเปิดเผยการใช้งบให้ประชาชนตรวจสอบได้เช่นผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ดูว่าจะกล้างาบงบอีกไหม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน