ปลัดแรมโบ้
เรื่องราวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ การเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rambo
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2554
Posted by เจ้าสำนักหมื่นกระบี่ , ผู้อ่าน : 9279 , 12:39:57 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน เจ้าสำนักหมื่นกระบี่ โหวตเรื่องนี้

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ศาลจังหวัดแม่สอด (จ.ตาก) ได้พิพากษาจำคุกและปรับนายกอมรเทพ  นันตาสาย   เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  จังหวัดตาก ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ คือ นายกำจัด  จันทร์ไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาและทางราชการ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  พิพากษาจำคุก 1 ปีและปรับ 3,000 บาท แต่เนื่องจากคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้เหลือหนึ่งในสาม  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78  คงจำคุก 8 เดือน และปรับ 2,000 บาท  ไม่ปรากฎว่าจะเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน  โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำนหด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 

        ตามที่โจทก์คือ นายกำจัด จันทร์ไทย ปลัดอบต.แม่กาษา เป็นผู้ฟ้อง อันสืบเนื่องจากจำเลย คือ นายอมรเทพ  นันตาสาย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546   เดิมเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2549  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตากได้แจ้งให้จำเลยสำรวจตำแหน่งระดับบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาที่ว่างแล้วรายงานให้ทราบและให้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งบริหารที่ว่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกรอบที่กำหนดไว้  โดยเร่งรัดดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำหน่งบริหารว่างโดยเร็ว  หากละเลยไม่สรรหาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็นการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอันอาจ เกิดความเสียหายแก่ราชการขึ้นได้      หลังจากนายก อบต.แม่กาษาได้สำรวจและแจ้งตำแหน่งบริหารที่ว่างให้ ก.อบต.จังหวัดตาก   ต่อมาวันที่ 29 มกราคม 2551  ก.อบต.จังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับขนาด อบต.แม่กาษาตามที่นายก อบต.แจ้งบัญชีสำรวจตำแหน่งว่างเกิน 90 วัน  ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2551 ก.อบต.จังหวัดตากได้มีมติเห็นชอบให้ปรับขนาด อบต. จำนวน 4 แห่ง รวมทั้ง อบต.แม่กาษาด้วย
       กรณีปรับขนาด อบต. ทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับการปรับระดับตำแหน่งจากระดับ 6 เป็นระดับ 7  แต่เมื่อปลัดอบต.แม่กาษาเสนอเรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้นายก อบต.แม่กาษาพิจารณาในรอบการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด   แต่รอบการสรรหาดังกล่าวนายก อบต.ไม่ทำการสรรหา  ในขณะที่ อบต.แห่งอื่นดำเนินการกันไปแล้ว  ทั้งๆที่นายก อบต.ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว  แต่กลับมีความเห็นแจ้งแก่ปลัดอบต.ว่า "ให้บุคคลากรศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งอบต.ขนาดกลางสามารถกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.เป็นระดับ 6  ได้หรือไม่ ให้อ้างระเบียบและหรือมติที่ประชุมของ ก.อบต.จังหวัดอ้างอิง"   ทั้งๆที่จำเลยได้ทราบขั้นตอนต่างๆมาชัดแจ้งแล้ว    เมื่อจำเลยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาจึงเป็นเจ้าหนักงานผู้มีหน้าที่กระทำการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตากในเรื่องการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาให้เป็นขนาดกลางและเรื่องการประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในระดับ 7 ตามขอบเขตหน้าที่ของจำเลยที่มีอยู่ตามกฎหมาย  แต่จำเลยมิได้ทำตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว  และมิได้ทำการกำหนดวันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตำแหน่งบริหารตามกรอบหรือรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้    ซึ่งโจทก์เป็นผู้มีคุณสมบัติในการปรับเลื่อนระดับจากระดับ 6 เป็นระดับ 7 การกระทำของจำเลย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบ อันเป็นเหตุให้โจทก์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาและทางราชการได้รับความเสียหาย  เหตุเกิดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  ตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
          คดีนี้ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคดีที่พิสูจน์ให้เห็นว่า กระบวนการการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหา โดยเฉพาะกฎหมายเก่าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เขียนให้อำนาจแก่นายกอปท.แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังคอยเอาใจนักการเมืองท้องถิ่น  นอกจาก ผู้เสียหายคือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูกกระทำ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้บังคับบัญชา" ของตน เพียงลำพัง เพือเรียกหาคำว่า  "ยุติธรรม"  "คุณธรรม" จากกระบวนทางศาล ด้วยตนเอง ไม่มีหน่วยงานใดที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ หรือหยิบยื่นความช่วยเหลือได้ แม้แต่ ก.จังหวัด หรือ ก.กลาง  
         ขอเป็นกำลังใจให้ท่านปลัดอบต.แม่กาษา ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อไป กรณีของท่านจะเป็นตัวอย่างให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ   ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียกร้องความยุติธรรมต่อไป รวมทั้งเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้บริหารที่ใช้อำนาจเกินหรือละเลยต่อการใช้อำนาจที่  ควรจะเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้........

ที่มา http://www.thailocalgov2011.com/hotline2.php?id=232

         ก่อนหน้านั้น ปลัด อบต.ท่านนี้ก็ต้องพบกับการกลั่นแกล้งจากกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่  ตามข่าวจาก   น.ส.พ.ไทยโพสต์  18 มีนาคม 2552 รายงานว่า นายกิตติศักดิ์  โตมรศักดิ์  นายอำเภอแม่สอด  จ.ตาก  เปิดเผยถึงกรณีผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต.นำชาวบ้านประท้วงขับไล่ปลัด อบต.แม่กาษา  ว่า  ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุ  และให้ปลัด อบต.แม่กาษามาช่วยงานที่  อ.แม่สอด  ระหว่างที่มีการสอบสวนก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ
     ผู้ใกล้ชิดนายกำจัด   จันทร์ไทย  ปลัด  อบต.แม่กาษา  ซึ่งถูกประท้วงขับไล่  เปิดเผยว่า  เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรม  เนื่องจากนายกำจัดมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  จนไปขวางนักการเมืองท้องถิ่น  การที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น   โดยไม่ยอมลงนามอนุมัติงบประมาณกว่า  42  โครงการ ทั้งที่ผ่านสภา  อบต.แล้วนั้น  ก็เพราะเห็นว่างบประมาณบางโครงการไม่เร่งด่วน  และไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้จริง  อย่างไรก็ตาม  แม้ปลัด  อบต.จะไม่เซ็นหนังสือให้ผ่านงบ  นายก  อบต.แม่กาษาก็สามารถใช้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินได้อยู่แล้ว
      รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า  ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้  อบต.แม่กาษาจะหมดวาระและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่   ทำให้สภาฯ  มีการประชุมเพื่อลงมติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อกระจายงบประมาณไปทั่วทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  430,000  บาท  และงบอื่นๆ  เป็นเงินกว่า  9  ล้านบาท  ซึ่งปลัด  อบต.อาจมองว่าเป็นการทุ่มงบประมาณไปพัฒนาที่ไม่เป็นผลหรือเพื่อรองรับการหาเสียงจึงไม่เซ็นอนุมัติ จนทำให้กลายเป็นปัญหาบานปลาย  เพราะถูกมองว่าทำงานแบบไม่ต้องการพัฒนาหมู่บ้าน  ขัดขวางการกระจายงบประมาณ  จึงมีการขับไล่ให้พ้นพื้นที่

ที่มา http://www.thaipost.net/x-cite/180309/1850


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กุหลาบหลากสี วันที่ : 06/09/2012 เวลา : 09.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/borderlife

ฝากข้อเท็จจริงด้วยค่ะ

ศาลพิพากษากลับยกฟ้องอดีตนายกฯแม่กาษากรณีปลัด อบต.ไม่พอใจ ไม่ได้ปรับจากระดับ 6เป็นระดับ 7

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2555 นายอมรเทพ นันตาสาย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เปิดเผยถึงกรณีที่ปลัด อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟ้องร้องตนฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย ความคืบหน้าล่าสุดคดีได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอชี้แจงเพื่อความเป็นธรรม

สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด ออกนั่งบัลลังก์ เพื่ออ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 คดีอาญา จ.พิษณุโลก ได้ตัดสินยกฟ้องนายอมรเทพ นันตาสาย อดีตนายก อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ที่เป็นจำเลยจากคดีฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์คือ นายกำจัด จันทร์ไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาในฐานะโจทก์ในขณะนั้น กล่าวหานายอมรเทพ ในฐานะจำเลยว่า จำเลยมีหน้าที่ แต่มิได้กระทำตามหน้าที่ ด้วยการลงนามในประกาศรับสมัครคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่อาจได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในระดับ7 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
ในศาลชั้นต้นว่านายมอรเทพ จำเลยมีความผิด จากนั้นทางโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ต่อมาทางศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสำนวนโจทก์แล้วยกฟ้องจำเลยดังกล่าว

จากหมายเลขดำที่ 437/2552 หมายเลขแดงที่783/2553 ศาลจังหวัดแม่สอด ระหว่างนายกำจัด จันทร์ไทย โจทก์ นายอมรเทพ นันตาสาย จำเลย นายกำจัด จันทร์ไทย ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ระดับ6 ส่วนนายอมรเทพ นันตาสาย ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย8เดือน ปรับ 2000บาท โดยศาลอุทธรณ์ ฯ เห็นด้วยกับคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย จึงได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และวินิจฉัยสรุปความว่า จำเลยในฐานะ ผู้บริหารต้องดูแลรับผิดชอบ ให้เกิดความเป็นชอบธรรม เพื่อให้ได้ผู้บริหารระดับ 7 ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ แต่การเสนอหนังสือของโจทก์กระชั้นชิด ทำให้ไม่มีเวลาไตร่ตรอง ทบทวน เป็นเหตุให้จำเลยชะลอการลงนามในประกาศคัดเลือกที่โจทก์เสนอ ประกอบกับได้ข้อมูลว่า โจทก์ห้ามพนักงานส่วนตำบลหลายแห่ง มิให้มาแข่งขัน จำเลยหมดโอกาสสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ดีได้ และเห็นได้ว่า จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในอัตราต่ำ เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยใช้ดุลพินิจ พิจารณา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ7 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเลยสามารถใช้ดุลพินิจ พิจารณาสรรหาให้ได้ตัวบุคคลตามคุณสมบัติดังกล่าว มาดำรงตำแหน่งได้ด้วยวิธีใดก็ได้ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้วิธีการคัดเลือกเท่านั้น

การใช้ดุลพินิจของจำเลยจึงเป็นไปโดยชอบ มิได้กระทำตามอำเภอใจ โดยปราศจากเหตุผล แม้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษามิได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือก โจทก์ก็ยังมีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ในองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆได้ทั่วประเทศ เมื่อโจทก์มิได้ไปสมัคร จึงเป็นการสละสิทธิเอง โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยขัดขวางกลั่นแกล้งโจทก์ ถึงขนาดทำให้ ขาดคุณสมบัติ และไม่อาจใช้สิทธิสมัครคัดเลือกได้ และจากพยานหลักฐานโจทก์เท่าที่สืบมา ข้อเท็จจริงยังไม่พอรับฟังว่าการที่จำเลยละเว้น ไม่ลงนามในเอกสารหมายเลข จ.7 และ จ.8 นั้น ประกอบไปด้วย เจตนาเป็นพิเศษมุ่ง ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามฟ้อง จึงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ดังกล่าว
000000000000000000000000000000

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2011 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]